Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106092
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija (S006) / Psychology
Author(s): Lenktytė, Lina
Title: Pareigūnų suvokiamų emocinių reikalavimų darbe sąsajos su pasitenkinimu darbu bei įsipareigojimu organizacijai
Other Title: Perceived emotional requirements job difficulties officers and their connection to job satisfaction and commitment to the organization
Extent: 56 p.
Date: 15-Jun-2020
Keywords: Pareigūnas;Emociniai reikalavimai;Pasitenkinimas darbu;Įsipareigojimas organizacijai;An official;Emotional demands;Job satisfaction;Organisational commitment
Abstract: Darbo problema – kaip pareigūnų jaučiami emociniai reikalavimai darbe gali sietis su pareigūnų pasitenkinimu darbu bei įsipareigojimu organizacijai. Tikslas - atskleisti pareigūnų emocinių reikalavimų sąsajas su pasitenkinimu darbu bei įsipareigojimu organizacijai. Tyrime naudojami trys instrumentai, kurie matuoja tris šio tyrimo reiškinius, tokius kaip: emocinius reikalavimus darbe – „Kopenhagos psichosocialinis klausimynas (COPSOQ II sutrumpinta versija)“ naudojama emocinių reikalavimų darbe subskalė, pasitenkinimą darbu – Bagdono, Urbanavičiūtės, Kairio, Liniauskaitės bei Girdzijauskienės (2012) „Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė“ (LPGS), naudojama pasitenkinimo darbu subskalė bei įsipareigojimą organizacijai – Mayer, Allen, Smith (1993) „Organizacinio įsipareigojimo klausimynas (OCQ)“. Tyrime dalyvavo 201 pareigūnas / -ė iš skirtingų miestų X, Y, N, Z, kurie dirba pataisos namuose arba tardymo izoliatoriuje. Tyrime dalyvavo 91 vyras bei 110 moterų, kurių amžius svyruoja intervale nuo 18 iki 43 ir daugiau. Darbo stažas nuo kelių mėnesių darbo organizacijoje iki 16 ir daugiau metų. Pagrindiniai rezultatai: emociniai reikalavimai darbe nėra susiję su demografinėmis charakteristikomis, tik silpnas ryšys nustatytas tarp vyrų. Taip pat emociniai reikalavimai darbe nėra susiję su pasitenkinimu darbu. Emociniai reikalavimai darbe yra susiję su tęstiniu įsipareigojimo komponentu. Pasitenkinimas darbu ir įsipareigojimas organizacijai yra susiję. Šie du kintamieji taip pat susiję su stažu, amžiumi ir lytimi, nustatyta, kad emocinis įsipareigojimas ir normatyvinis įsipareigojimas šiose pareigūnų grupėse yra stipriausi. Analizuojant emocinius reikalavimus darbe, pasitenkinimą darbu, įsipareigojimo komponentus: emocinį, tęstinį bei normatyvinį bei įtraukiant lytį. Rezultatai atskleidžia, kad įsipareigojimo komponentai prognozuoja didesnį pasitenkinimą darbu.
Problem - the relevant issue of the thesis is the links between the emotional requirements perceived by officials and job satisfaction and the organisational commitment. The objective is to reveal the links between the emotional requirements and job satisfaction in officials and their organisational commitment. The thesis was developed by using three key instruments to measure three phenomena of the study such as emotional requirements at the workplace–the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ II), uses a emotional demands subscale, job satisfaction–the Bagdonas, Urbanavičiūtė, Kairys, Liniauskaitė and Girdzijauskienė (2012) Lithuanian Psychological Well-being Scale (LPGS) uses a job satisfaction subscale and commitment to the organisation – Mayer, Allen, Smith (1993), Organisational Commitment Questionnaire (OCQ). The study involved 201 officials from different cities X, Y, N. Z employed at detention centres or prisons. The study involved 91 male and 110 female respondents between 18 and 43 or more years. Their work experience was ranging between several months and 16 or more years. The key results are as following: the emotional requirements at work are not related to socio-demographical features, however weak links have been found in men. Moreover, the emotional requirements at work are not linked to job satisfaction. The emotional requirements at work are linked to continuous organisational commitment. The job satisfaction and organisational commitment are inter-related. These two variables are also related to the length of work experience, age, gender; it was found out that these groups exhibited the strongest emotional commitment and regulatory commitment. The emotional requirements at work, job satisfaction and organisational commitment did not show any significant links among these three variables. Analyzing the emotional requirements at work, job satisfaction, the components of commitment: emotional, continuous and normative and including gender. The results reveal that the components of commitment predict higher job satisfaction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106092
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
lina_lenktyte_md.pdf717.4 kBAdobe PDF   Until 2021-06-01View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.