Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106067
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Bosienė, Loreta
Supervisor: Dovydaitytė, Linara
Title: Mobiliųjų aplikacijų pritaikymo tendencijos šiandieninėje Lietuvos muziejininkystėje
Other Title: Tendencies of customization of mobile applications in today's Lithuanian museology
Extent: 69 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Mobili aplikacija;Mobile application;Muziejus;Museum;Technologijos;Technologies;Mobili visuomenė;Mobile society
Abstract: Daugiau nei prieš dešimtmetį prasidėjusi išmaniųjų įrenginių era sparčiai skynėsi kelią technologijų pasaulyje ir šiandien tapo nebeatsiejama mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi. Mobiliuosius įrenginius kasdieną naudoja ne tik jauno ar vidutinio amžiaus visuomenės individų dalis, vis daugiau šiuos įrenginius įsigyja ir savo reikmėms naudoja vyresnio ar net pensijinio amžiaus žmonės. Tokį spartų technologijos įsitvirtinimą visuomenės individų kasdienybėje įtakoja mobilių įrenginių ir juose įdiegtų mobiliųjų aplikacijų privalumai. Gyvenimo tempas keičiasi, žmonės juda, keliauja, bendrauja, todėl mobilusis įrenginys tampa puikiu pagalbininku, padedančiu koordinuoti nuo finansinių iki pramoginių užduočių. Prisitaikydami prie mobilios visuomenės individo poreikių, vis daugiau užsienio ir Lietuvos kultūros sektoriaus veikėjų savo veiklas komunikuoja mobiliųjų aplikacijų pagalba. Lietuvos muziejai – ne išimtis. Baigiamajame magistro darbe aktualizuojamos visos asmeniniams mobiliesiems įrenginiams Lietuvos muziejų siūlomos mobiliosios aplikacijos ir jų pritaikymo tendencijos šiandieninėje Lietuvos muziejininkystėje. Darbe aptartas mobiliųjų aplikacijų aktualumas šiandienės visuomenės individo gyvenime. Remiantis mokslinėmis publikacijomis, analizuoti mobiliųjų aplikacijų privalumai ir trūkumai, atsižvelgiant į juos, gilintasi į užsienio ir Lietuvos kultūros institucijoms, tame tarpe - muziejams, iškylančius iššūkius. Baigiamajame darbe aktualizuojamos Lietuvos muziejų mobiliųjų aplikacijų pritaikymo tendencijos, mobiliųjų aplikacijų inovatiškumas, funkcionalumas, pritaikymas. Darbe apžvelgtos aštuonios mobiliosios aplikacijos, vertinant jų turinį, grafinį dizainą ir kitus tikslinius rodiklius. Įvertinti Lietuvos muziejų mobiliųjų aplikacijų populiarumą, apžvelgti „GooglePlay“ parduotuvės duomenys. Temai atskleisti apžvelgtos dvi užsienio muziejų mobiliosios aplikacijos. Siekiant išsiaiškinti mobiliųjų aplikacijų kūrėjų vizijas ir tikslus, pasitelktas kokybinis tyrimo metodas – pusiau struktūruotas interviu su muziejų atstovais. Aktualizuojant Lietuvos muziejinių aplikacijų tendencijas ir poreikius, tirti vartotojų atsiliepimai. Baigiamajame magistro darbe keliama hipotezė, jog mobiliosios aplikacijos galėtų tapti Lietuvos muziejų išorinės komunikacijos, auditorijų auginimo bei jų tyrimo priemonėmis. Taip pat siekiama atkreipti dėmesį kad, muziejai, kaip kultūrinės institucijos, siekdamos sukurti pridėtinę ir išliekamąją vertę, turi ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, siekti ne tik savirealizacijos, bet, didinant muziejaus atvirumą ir prieinamumą, atsižvelgti į visuomenės poreikius.
More than a decade ago,the era of smart devices begins.That era has rapidly paved the way to the world of technology and today has become an integral part of our daily lives. Not only young or middle-aged individuals use mobile devices on a daily basis, they increasingly being purchase and used by older people or seniors. For such a quick establishment of technology in the daily life of individuals in society is influenced by the advantages of mobile devices and mobile applications installed in them. Life is changing, people are moving, raveling, communicating, for such reason the mobile device is a great helper to coordinate tasks from financial to entertainment. Adapting to the needs of the individual of a mobile society, many foreign and Lithuanian cultural sector members their activities represents with the help of mobile applications. Lithuanian museums aren’t exception. In the final master's thesis, reviewed all the mobile applications offered by Lithuanian museums for personal mobile devices, theirs application tendencies in today's Lithuanian museology. In the articled iscusses the relevance of mobile applications in the life of an individual in today's society. Based on scientific publications, the advantages and disadvantages of mobile applications were analyzed, taking into account the challenges facing foreign and Lithuanian cultural institutions, including museums.In the final work, the tendencies of Lithuanian museums mobile applications application, innovativeness, functionality and application of mobile applications are analyzed.The article reviews eight mobile applications, evaluating their content, graphic design and other targets.To evaluate the popularity of Lithuanian museum mobile applications, the data of the GooglePlay store was review. To reveal the topic, were analyzed two mobile applications of foreign museums. In order to find out the visions and goals of mobile application developers, was used a qualitative research method-a semi-structured interview with representatives of museums. To analyze the tendencies and needs of the mobile applications of the Lithuanian museums has been completed a research of user feedback. The final master's thesis hypothesizes that mobile applications could become a means of external communication, audience growth and research for Lithuanian museums. It was also pointed out that museums, as cultural institutions, in order to create added and lasting value, must seek additional sources of funding,seek not only self-realization,but also take reaction of the needs of society to increase the openness and accessibility of the museum.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106067
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
loreta_bosienė_ md.pdf1.45 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.