Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106048
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Simanavičiūtė, Jurga
Supervisor: Žebrauskienė, Audronė
Title: Laikymo sąlygų įtaka sandėliuojamų pekino kopūstų ( Brassica olleracea l. var. pekinensis) gūžių kokybei
Other Title: Influence of storage conditions on the quality of (Brassica olleracea L. var. Pekinensis) in storage.
Extent: 44 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Sandėliavimas;Storage;Kontroliuojama atmosfera;Controlled atmosphere;Kokybė;Quality;Pekino kopūstai;Chinese cabbage
Abstract: Tyrimas atliktas Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio Akademijos Maisto žaliavų kokybės laboratorijoje, 2019 - 2020 metais. Tyrimai buvo atliekami kas 30 dienų, prieš sandėliuojant buvo atliktos šviežių kopūstų cheminės analizės, jų duomenys naudoti kaip kontrolinis variantas. Tyrimo objektas - pekino kopūstai. Tyrimo tikslas buvo nustatyti pekino kopūstų cheminės sudėties ir fizikinius pokyčius sandėliuojant kontroliuojamos atmosferos kamerose, skirtingose temperatūrose. Tyrimo uždaviniai : Ištirti vitamino C pokyčius sandėliavimo metu; Nustatyti kalio kiekio pokyčius sandėliavimo metu; Nustatyti sausųjų medžiagų kiekio pokyčius sandėliavimo metu; Nustatyti tirpių sausų medžiagų pokyčius sandėliavimo metu; Ištirti nitratų kiekį sandėliavimo metu; Nustatyti pekino kopūsto gūžių spalvos pakitimus sandėliuojant; Ištirti pekino kopūstų lapų tvirtumo pokyčius; Ištirti pekino kopūstų gūžių atsparumą spaudimui sandėliavimo metu. Vitamino C tyrimai buvo atliekami Murri metodu, Sausųjų medžiagų kiekio nustatymas buvo atliekamas džiovinant mėginius iki nekintamos masės 105oC temperatūroje. Kalio ir nitratų kiekiai nustatyti potenciometriniu metodu matuojant elektrovaros jėgą. Tirpios sausosios medžiagos nustatytos refraktometro pagalba iš pekino kopūstų išspaustų sulčių. Pekino kopūstų spalvos pakitimai nustatyti spektrofotometro pagalba, vertinant L*a*b koordinates. Pekino kopūsto lapų tvirtumas tirtas tekstūros analizatoriumi, lapų pradūrimo būdu, kuris įmituoja kandimą,buvo nustatomas traškumas, lapų tvirtumas sandėliavimo metu. Pekino kopūstų atsparumas spaudimui, tirtas tekstūros analizatoriumi gniuždymo metodu. Visi tyrimai atlikti pekino kopūstą skiriant dviem dalimis - lapų minkštoji ir lapų kietoji dalys. Tyrimai atlikti 5 pakartojimais, iš gautų duomenų apskaičiuoti vidurkiai, atlikti skaičiavimai pagal formules, įvertinta statistiškai. Tyrimo rezultatai : pekino kopūstai geriausiai išsilaikė 3 mėnesius sandėliuojant optimaliausia buvo 0 oC temperatūra, šioje temperatūroje sandėliuojant išsilaikė geriausiai cheminė kopūstų sudėtis, kopūstai buvo nepraradę prekinės išvaizdos.
The study was performed at the Food Raw Materials Quality Laboratory of Vytautas Magnus University, Academy of Agriculture, 2019 - 2020. The studies were performed every 30 days, before storage, fresh Chinese cabbage was also examined, their data were later used as a control. The object of research is Chinese cabbage. The aim of the study was to determine the chemical composition and physical changes of Chinese cabbage during storage in modified atmosphere chambers at different temperatures. Research tasks :  Examine changes in vitamin C during storage;  Determine potassium levels during changes in storage Determine changes in dry matter content during storage;  Determine changes in soluble solids during storage;  Examine the nitrate content during storage;  Identify the discoloration of Beijing cabbage heads during storage;  Examine changes in the strength of Chinese cabbage leaves; To investigate the resistance of Chinese cabbage gills to pressure during storage. Vitamin C studies were performed by the Murri method, Determination of dry matter content was performed by drying the samples to constant weight at 105oC. Potassium and nitrate levels were determined by potentiometric measurement of electromotive force. Soluble solids were determined by refractometer from juices squeezed from Chinese cabbage. The color changes of Beijing cabbage were determined with the help of a spectrophotometer, evaluating the L * a * b coordinates. The firmness of the leaves of Peking cabbage was examined with a texture analyzer, the crunchiness of the leaves, which mimics the bite, was determined by the crispness, the firmness of the leaves during storage. The compressive strength of Chinese cabbage was investigated by a texture analyzer by the crushing method. All studies were performed by dividing the Chinese cabbage into two parts - the soft parts of the leaves and the hard parts of the leaves. The experiments were performed in 5 replicates, the averages were calculated from the obtained data, the calculations were performed according to the formulas, evaluated statistically. Reserch results : Chinese cabbage was best preserved for 3 months, the optimum temperature was 0 oC, the chemical composition of the cabbage was best preserved at this temperature, and the cabbage did not lose its commercial appearance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106048
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
jurga_simanaviciute_md.pdf2.15 MBAdobe PDF   Until 2025-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons