Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106008
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Meilūnienė, Erika
Supervisor: Mazolevskienė, Aldona
Title: Ugdymo proceso multikultūriniame darželyje vadybinės strategijos
Other Title: Management strategies of the educational process in a multicultural kindergarten
Extent: 80 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Multikultūrinis ugdymas;Strategija;Multikultūra;Management strategies;Multicultural;Education
Abstract: Šiame magistro baigiamajame darbe analizuojama ugdymo proceso multikultūriniame darželyje vadybinės strategijos. Mokslinė problema: kokia yra darželių vadovų nuomonė apie ugdymo proceso multikultūriniame darželyje vadybos strategijas ir jų taikymą ir kokia yra ikimokyklinio ugdymo pedagogų nuomonė apie ugdymo proceso multikultūriniame darželyje vadybos strategijų funkcionavimą jų įstaigoje. Tyrimo objektas – ugdymo proceso vadybos strategijos multikultūriniame darželyje. Mokslinio tyrimo tikslas – išsiaiškinti ugdymo proceso multikultūriniame darželyje vadybos strategijas. Darbo uždaviniai: išanalizuoti Lietuvos ir užsienio moksliniuose šaltiniuose apibrėžiamą multikultūriškumo sampratą, atskleisti įstatyminį kitakalbių vaikų ugdymo proceso pagrindimą Lietuvos ir tarptautiniais dokumentais, išryškinti institucinio ugdymo proceso valdymo strategijas; išsiaiškinti darželių vadovų nuomonę apie ugdymo proceso multikultūriniame darželyje vadybines strategijas ir jų taikymą, o pedagogų – šių strategijų funkcionavimą jų įstaigoje. Darbo metodai: teoriniai – mokslinės tiriamosios literatūros, publicistinių straipsnių ir švietimo dokumentų nagrinėjimas; empiriniai – anketinė apklausa bei pusiau struktūruotas interviu. Šio darbo tikslui pasiekti buvo pasirinkta kiekybinių ir kokybinių tyrimų strategija – turinio analizė. Atliekant tyrimą vadovautasi trianguliacijos principu, pagal kurį derinami skirtingi duomenų rinkimo ir apdorojimo metodai bei siekiama labiau atskleisti tiriamą problemą. Darbo tyrimas atskleidė, jog tirtų darželių pedagogų multikultūriškumo samprata ir ugdymo proceso organizavimo galimybės suvokiamos kur kas siauriau nei aptartos teorinėje dalyje. Multikultūrinio ugdymo vadybinės strategijos planuojamos ir vykdomos nenuosekliai, tai, anot pedagogų, priklauso nuo atitinkamų administracijos ir pedagogų kompetencijų. Vadovų interviu metu išsiaiškinta, jog dėl ugdymo proceso multikultūriniuose darželiuose vadybos kyla problemų, trūksta sisteminių ir nuoseklių žinių, kaip užtikrinti, jog ji būtų sklandi. Interviu metu išsiaiškinta, jog multikultūrinio darželio valdymui reikia transformuoti požiūrį į ugdymo proceso vadybą ir taikyti įvairias tobulinimosi strategijas.  
In the final Master’s thesis, management strategies for the educational process in a multicultural kindergarten are analysed. The following scientific problem is raised: what do kindergarten leaders think about management strategies for the educational process and their application in a multicultural kindergarten and what is the opinion of pre-school educators about the functioning of these strategies in their institution? The object of the research is management strategies for the educational process in a multicultural kindergarten. The aim of the research is to identify the management strategies used in the educational process in a multicultural kindergarten. The objectives of the thesis are as follows: to analyse the concept of multiculturalism as defined in Lithuanian and foreign scientific literature; to reveal the legislative framework governing the process of education of children who speak languages other than Lithuanian, on the basis of Lithuanian and international documents; to highlight the strategies for the management of the institutional educational process; to find out the opinion of kindergarten leaders about the management strategies for the educational process and their application in a multicultural kindergarten, as well as the opinion of educators about the functioning of these strategies in their institution. The following research methods are applied: theoretical – analysis of scientific research literature, publicistic articles, and educational documents; empirical – questionnaire survey and semi-structured interview. To achieve the aim of the thesis, a strategy of quantitative and qualitative research – content analysis – was chosen. In the course of the research, the principle of triangulation, which combines different methods for the collection and processing of data and aims at better revealing the problem addressed, is followed. The research revealed that the concept of multiculturalism, as well as the possibilities for organising the educational process are perceived by the educators working in the investigated kindergartens in a much narrower sense than is discussed in the theoretical part of the thesis. The management strategies for multicultural education are planned and implemented inconsistently, which, according to the educators, depends on the respective competencies of the administration and educators. The interviews with the leaders revealed that the management of the educational process in multicultural kindergartens leads to certain problems and is characteristic of a lack of systematic and consistent knowledge on how to ensure smooth management. During the interviews, it became clear that the management of a multicultural kindergarten requires a transformation of the approach towards the management of the educational process as well as the application of various development strategies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/106008
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
erika_ meiluniene_md.pdf.pdf2.01 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

16
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.