Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/106001
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJulija, Eidukevičiūtė-
dc.contributor.authorRamanauskaitė, Monika-
dc.date.accessioned2020-06-01T06:40:04Z-
dc.date.available2020-06-01T06:40:04Z-
dc.date.issued2020-06-09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/106001-
dc.description.abstractElgesio ir emocijų sutrikimų turinčių paauglių keliami sunkumai yra ne tik šeimos, kurioje paauglys auga, rūpestis, bet ir visos visuomenės interesas. Centre, kuriame buvo atliekamas tyrimas, socialiniai darbuotojai teikia paslaugas paaugliui bei jo šeimai. Šiuo darbu siekiama atskleisti supervizijos poreikį centre dirbantiems socialiniams darbuotojams. Tyrimo klausimas: koks yra supervizijos poreikis įstaigos personalui, dirbančiam su elgesio ir emocijų sutrikimus turinčiais paaugliais? Šio darbo tikslas - atskleisti supervizijos poreikį įstaigai, dirbančiai su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais paaugliais. Teorinėje dalyje analizuojamos trys pagrindinės temos: elgesio ir emocijų sutrikimų sampratos kontroversiškumas; pagalbos poreikis ir bendradarbiavimo svarba dirbant su elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais paaugliais; supervizijos svarba socialinio darbo praktikoje. Baigiamajam darbui atlikti buvo pasirinktas kokybinis tyrimo metodas. Tyrimo duomenys buvo renkami taikant pusiau struktūruotą interviu metodą, kuris leido tyrimo metu užduoti papildomų klausimų, siekiant surinkti daugiau ir gilesnės informacijos apie tyrimui svarbias temas. Empirinei tyrimo duomenų analizei atlikti buvo pasirinktas kokybinis turinio analizės metodas, kuris leido identifikuoti išryškėjusias temines kategorijas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad centre dirbantys socialiniai darbuotojai klientų problemų atsiradimą supranta kaip paveldimą savybę, genetiką, vaikystės traumos patirtį, neigiamų šeimos santykių arba auklėjimo pasekmes. Tai rodo, kad darbuotojai yra pakankamai gerai susipažinę su tikslinės grupės charakteristika ir paauglių nekaltina, juos priima, išklauso, bando suprasti ir stengiasi teikti kryptingą poreikius atitinkančią pagalbą. Norint užtikrinti veiksmingą pagalbą, būtinas bendradarbiavimas su kitais centre dirbančiais specialistais. Tačiau kaip kliūtis socialiniai darbuotojai įvardija tarpusavio nesutarimus, bendradarbiavimo trūkumą, jaučiamą kritiką, nugalinimą, kaltinimus ir nesusikalbėjimą su administracija ir socialiniais pedagogais. Tai leidžia suprasti, kad bendradarbiavimas yra ribotas ir vyksta sudėtingai. Socialiniai darbuotojai įvardijo emocinį nuovargį, jaučiamą išsekimą, konfliktavimą su paaugliais, sumažėjusį jautrumą savo šeimai kaip bendradarbiavimo stokos pasekmes. Dėl kylančių sunkių vidinių išgyvenimų, nesutarimų su administracija ir jaučiamo nugalinimo išryškėjo komandos supervizijos poreikis. Vieni tyrimo dalyviai mano, kad supervizija būtina, o kiti, apimti dvejonių, teigia, kad tai gali labiau pakenkti nei padėti. Vėliau paaiškėjo, kad dalis, kuri abejojo dėl supervizijos naudos, arba nėra dalyvavę supervizijoje, arba iš viso per mažai su ja supažindinti.lt
dc.description.abstractThe difficulties posed by adolescents with behavioral and emotional disorders are not only the care of the family in which the adolescent grows, but also to the interest of whole society. At the center where the study was conducted, social workers provide services to the adolescent and their families. This work aims to reveal the needs for supervision to the social workers who are working at the center. Research question: What is the need of supervision for institution employees who are working with adolescents with behavioral and emotional disorders? The aim of this work is to reveal the need for supervision in an institution working with adolescents with behavioral and emotional disorders. The theoretical part analyzing three main topics: controversy over the concept of behavioral and emotional disorders; the need of a help and the importance of cooperation working with adolescents who are having a behavioral and emotional disorders; the importance of supervision in social work practice. For the final work was chosen a qualitative research method. The research data were collected using a semi-structured interview method, which allowed to ask the additional questions during the research in order to gather more and deeper information on the topics relevant to the research. For the analysis of empirical research data was chosen a qualitative method of content analysis which allowed to identify the emerging thematic categories. The research data were collected using a semi-structured interview method, which allowed to ask additional questions during the research in order to gather more and deeper information on the topics relevant to the research. Empirical analysis of the survey data is selected by qualitative content analysis method, which allowed the identification of these existing thematic categories. The results of the research revealed that the social workers working at the center understand the emergence of client problems as an inherited trait, genetics, trauma experience from childhood, the consequences of negative family relationships or upbringing. This shows that employees are sufficiently familiar with the characteristics of the target group and do not blame adolescents. They accept them, listen to them, try to understand and try to provide targeted assistance that meets their needs. To ensure effective assistance cooperation with other professionals working at the center is necessary. However, social workers identify obstacles – disagreements between each others, lack of cooperation, perceived criticism, defeat, accusations and lack of communication with the administration and social educators. This suggests that cooperation is limited and complex. Social workers identified emotional fatigue, perceived exhaustion, conflict with adolescents, decreased sensitivity to their family as consequences of lack of cooperation. Due to the difficult internal experiences, disagreements with the administration and the felt defeat, the need for team supervision became apparent. Some study participants believe that supervision is necessary, while others include hesitation that it may do more harm than good. Later it became clear that the part which doubted about benefits of supervision was either not involved in supervision or too little introduced to it.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSocialinio darbo katedralt
dc.format.extent85 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectSocialinis darbaslt
dc.subjectSocial worken
dc.subjectSupervizijalt
dc.subjectEmocijų ir elgesio sutrikimailt
dc.subjectSupervisionen
dc.subjectEmotional and behavioral disordersen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleKomandos supervizijos poreikis socialiniams darbuotojams, dirbantiems su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais paaugliais: „Tobulai dirbti neįmanoma, bet apie tai reikia kalbėtis“lt
dc.title.alternativeThe need for supervision team for social workers working with adolescents with emotional and behavioral disorders: “Perfect work is not possible but it needs to be talked about”en
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20250609-
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
monika_ramanauskaite_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.