Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105968
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žukienė, Vytautė
Supervisor: Brėdikytė, Milda
Title: Bendradarbiavimo raiška ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių požiūriu
Other Title: Manifestation of cooperation in ecec institution from the perspective of community members
Extent: 71 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Bendradarbiavimo raiška ikimokyklinėse įstaigose;Manifestation of cooperation in ecec institution;Bendradarbiavimas bendruomenės narių požiūriu;Manifestation from the persective of community members;Ikimokyklinio ugdymo įstaigos;Pre - school education institutions
Abstract: Tyrimo problema – šių dienų didžiausiu visuomenės rūpesčiu tampa tėvų mažas laiko praleidimas su vaikais ir skiriamas nepakankamas dėmesys. Tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas apsiriboja klausimais apie vaiko fiziologinius poreikius. Gyvenimo tempui didėjant, tėvai atitolsta nuo ugdymo įstaigos gyvenimo. Tyrimo objektas – tėvų, pedagogų ir administracijos požiūris į bendradarbiavimą ikimokyklinėje įstaigoje. Tyrimo tikslas – ištirti tėvų, pedagogų ir administracijos požiūrius į bendradarbiavimą ikimokyklinėje įstaigoje. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą iškelti uždaviniai: 1. Ištirti ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių požiūrį į bendradarbiavimą; 2. Išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės narių požiūrį į bendradarbiavimą. Tyrimo dalyviai trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos, iš kiekvienos po tris grupes: tėvų, pedagogų ir administracijos. Tyrimo duomenys buvo renkami pusiau struktūruoto sutelktųjų grupių interviu būdu, analizuojami pasitelkiant indukcinės analizės metodą. Tyrimu buvo siekiama ištirti tėvų, pedagogų ir administracijos požiūrį į bendradarbiavimą ikimokyklinėje įstaigoje. Duomenų analizė atskleidė, kad: 1. Dauguma tėvų yra patenkinti ugdymo įstaiga, juos tenkina gaunama informacija, tuo tarpu pedagogai ir administracija patiria sunkumų informuodami tėvus; 2. Tėvams priimtiniau įsitraukti į bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga jų pačių pasirinktais būdais; 3. Duomenų analizė išryškino prieštaringą tėvų požiūrį į vaiko ugdymą. Literatūroje, nagrinėjančioje tėvų bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga atskleidžiama, nors tėvai ir supranta bendradarbiavimo svarbą, jie mano, kad įvairiais klausimais už vaiko ugdymą yra atsakingi pedagogai. Tėvai savo vaikams leidžia elgtis kaip jie nori, namuose nesilaiko dienos ritmo ar ugdymo tęstinumo. Šiame tyrime atsiskleidė, jog tėvams yra svarbi vaiko savijauta ugdymo įstaigoje, jo pasiekimai. Tačiau jie patys netolygiai įsitraukia į vaiko ugdymą, ne visi tėvai rūpinasi ugdymo tęstinumu namuose. Pedagogų požiūriu, tėvai perleidžia atsakomybę už vaiko ugdymą įstaigai ir joje dirbantiems pedagogams, teisindamiesi laiko stoka. 4. Tyrimas atskleidė nevierareikšmišką tėvų požiūrį ir į pedagogus. Analizuojant literatūrą nepavyko rasti panašių tyrimų šiuo aspektu. Tačiau išryškėjo, jog internetinėje žiniasklaidoje apie pedagogo bendradarbiavimo požiūrį, sukuria labiau neigiamą, nei teigiamą visuomenės požiūrį į pedagogus ir jų darbą. Iš vienos pusės, tėvai vertina pedagogų pastangas ugdant vaikus, jais pasitiki, klausia patarimų, džiaugiasi organizuojamomis veiklomis, bet tuo pačiu metu demonstruoja nepagarbą savo komentarais. Pedagogai iš tėvų pasigenda pagarbos. 5. Išryškėjo visų tyrimo dalyvių lūkesčiai: a. tėvai ir pedagogai svajoja apie ugdymo kokybės gerinimą per grupių mažinimą; b. tėvai ir administracija svajoja apie bendruomenės susivienijimą bendriems tikslams; c. pedagogai ir administracija tikisi tėvų savanorystės, kad tėvai daugiau laiko skirtų savo vaikams ir rodytų daugiau pagarbos pedagogams.
The issue of research – nowadays, the greatest community concern lies in the fact that parents devote little time to their children and draw insufficient attention to them. The cooperation between the parents and the educational institution is limited to questions about physiological needs of a child. With an increase of pace of life, parents become distant from the life of the educational institution. The object of research – attitude of parents, educators and administration towards cooperation in ecec institution. The aim of research – to examine attitudes of parents, educators and administration towards cooperation in ecec institution. In order to implement the aim of research, the following objectives have been set: 1. Examine an attitude of community members in ecec institution towards cooperation; 2. Analyze an attitude of community members in ecec institution towards cooperation. Research participants were three ecec institutions: three groups of parents, educators and administration from each institution. Research data were collected through semi-structured focus group interviews, and were analyzed with the help of a method of inductive analysis. The research aimed at investigating an attitute of parents, educators and administration towards cooperation in ecec institution. Furthermore, the data analysis revealed the following: 1. The majority of parents are satisfied with the educational institution, their information received meets their expectations. Nevertheless, educators and administration experience difficulties while notifying the parents; 2. Parents are more likely to involve into cooperation with the educational institution in their own chosen ways; 3. Data analysis called attention to conflicting attitudes of parents towards education of children. The literature analysing cooperation of the parents with the educational institution revealed the parents’ understanding of the importance of cooperation. However, parents believe that educators are responsible for education of child in various issues. Parents allow their children to behave the way they want, they fail to follow the day rhythm or continuity of education at home. This research disclosed that parents are interested in the child’s well-being in the educational institution and his/her achievements. Nonetheless, the parents themselves unevenly involve into education of their child, and not all parents care about the continuity of education at home. From the point of view of educators, parents transfer responsibility for the child’s education to the institution and educators working in it, justifying themselves by the lack of time. 4. The research also exposed an ambiguous attitude of parents towards educators. The analysis of literature failed to find similar studies in this aspect. Nevertheless, it turned out that online media about the attitude towards cooperation of educators develops rather negative than positive public attitute towards educators and their work. On the one hand, parents appreciate efforts of educators in educating their children, trust them, ask for advice and are glad with activities organized, but at the same time parents demonstrate disrespect with their comments. Educators lack respect from parents. 5. Expectations of all research participants became clear: a. Parents and educators dream of improving the quality of education through the reduction of groups; b. Parents and administration dream of the unification of the community for common purposes; c. Educators and administration expect volunteering of parents, that parents would devote more time to their children and show more respect for educators.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105968
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
vytaute_zukiene_md.pdf1.7 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

28
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.