Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105954
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Kikienė, Daiva
Title: Ugdymo aplinkos fizinių veiksnių sąsaja su mokytojo subjektyviai vertinama darbo atlikimo kokybe bendrojo ugdymo mokyklose
Other Title: Relationship between physical factors in educational environment and the teachers’ subjective evaluation of the quality of their work performance in general education schools
Extent: 59 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Mokytojai;Ugdymo aplinka;Ugdymo aplinkos fiziniai veiksniai;Teachers;Educational environment;Physical factors of the educational environment
Abstract: Ugdymo aplinka – įvairių fizinių, materialinių ir organizacinių faktorių rinkinys, kurių dermė įgalina siekti švietimui keliamų tikslų. Ugdymo aplinkos kokybė yra labai svarbi, nes geros mokytojo darbo aplinkos fizinės sąlygos teigiamai veikia jų darbingumą ir savijautą, įgyvendinami pamokų tikslai, sukuriamas palankus emocinis fonas, kuriame vyksta mokymo(si) procesas. Fizinė ugdymo aplinka konkrečioje švietimo įstaigoje tampa vienu pagrindinių veiksnių, užtikrinančių sėkmingą jos veiklą, todėl bet koks ugdymo aplinkos fizinis veiksnys, atitraukiantis mokytojus nuo pagrindinės veiklos, galimai, blogina jų darbo kokybę. Tyrimo problema: tyrimų, analizuojančių ugdymo aplinkos fizinių veiksnių sąsajas su mokytojo darbo kokybe, trūkumas. Tyrimo hipotezės: 1. Pradinių klasių mokytojai palankiau vertina ugdymo aplinkos fizinius veiksnius, nei dalyko mokytojai. 2. Mokytojai, turintys nuolatinį kabinetą darbui su mokiniais, palankiau vertina savo atliekamo darbo kokybę, nei neturintys nuolatinio darbo kabineto. 3. Mokytojai, turintys didesnį pedagoginio darbo stažą, geriau vertina savo atliekamo darbo kokybę, nei turintys mažą pedagoginio darbo stažą. 4. Kuo geriau vertinami ugdymo aplinkos fiziniai veiksniai, tuo aukštesnė mokytojų subjektyviai vertinama darbo atlikimo kokybė. Tyrimo objektas - sąsaja tarp ugdymo aplinkos fizinių veiksnių ir subjektyviai vertinamos mokytojų darbo atlikimo kokybės. Tyrimo tikslas - ištirti ugdymo aplinkos fizinių veiksnių reikšmę subjektyviai vertinamai mokytojų darbo atlikimo kokybei Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose. Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių ir dokumentų analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė.
The educational environment is a set of various physical, material and organisational factors, the harmony of which enables the achievement of the goals set for education. The quality of the educational environment is very important, because good physical conditions for the teachers‘ work have a positive effect on their ability to work as well as their well-being, they facilitate the achievement of the goals of the lesson and create a favourable emotional background in which the teaching / learning processes take place. The physical environment of the education in a particular educational institution becomes one of the main factors, which ensures its successful operation, therefore, any physical factor in the educational environment that distracts teachers from the main activity may worsen the quality of their work. Research problem: there is a lack of research that analyses the links between the physical factors in the educational environment and the quality of the teacher's work. Research hypotheses: 1. Primary school teachers evaluate the physical factors in the educational environment more favourably than subject teachers. 2. The teachers who have a permanent office where they can work with the students evaluate the quality of their work higher than those who do not have such an office. 3. Teachers with a longer teaching experience evaluate the quality of their work higher than those with a short teaching experience. 4. The higher the physical factors in the educational environment are evaluated, the higher the teachers' subjective assessment of the quality of their work performance is.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105954
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons