Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105935
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Čeponytė, Viktorija
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: Socialinio darbo profesinės „pilkosios zonos“, priimant sprendimus dėl vaiko ir šeimos gerovės: etikos ir teisinėse ribose
Other Title: Social work professional “gray zones” in decision-making on child and family well-being: inbetween of ethical and legal limits
Extent: 99 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Socialinis darbas;Social work;Sprendimo priėmimas;Decision making;Socialinio darbo etika;Social work ethics;Etinis ir teisinis diskursas;Ethical and legal discourse
Abstract: Socialinio darbo neapibrėžtumas skatina socialinį darbuotoją imtis nestandartinių sprendimų, susidūrus su nenumatytomis situacijomis, neretai reikalaujančiomis veikti pagal principą „čia ir dabar“. Socialinis darbuotojas, dirbantis su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, sprendimus priima kūrybiškai, žvelgdamas į galimas situacijos sprendimo alternatyvas, pasitelkdamas ne tik teisinį socialinio darbo su šeima reglamentavimą, tačiau neatsiribodamas ir nuo profesinės etikos, asmeninių ir profesinių vertybių, turimų neišreikštinių socialinio darbo žinių. Šio darbo dėmesio centre – socialinių darbuotojų, dirbančių su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, sprendimo priėmimo priežastys, susidūrus su praktine situacija, kai situacijoje kertasi teisinis reglamentavimas ir profesinė etika, moraliniai socialinio darbuotojo įsitikinimai. Tad kyla klausimas, kaip socialiniai darbuotojai, dirbantys su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, priima sprendimus savo veikloje susidūrę su dilemomis, kylančiomis tarp teisiškai reglamentuotų profesinių veiksmų ir profesinės etikos. Siekiant atsakyti į šį klausimą, buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, sprendimų priėmimo procesą, susidūrus su dilemomis, kylančiomis tarp teisiškai reglamentuotų profesinių veiksmų ir profesinės etikos. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai: 1) atskleisti deklaruojamų vertybių svarbą socialinio darbo praktikoje, teikiant paslaugas kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms; 2) atskleisti, kaip socialiniai darbuotojai, veikdami nenumatytose situacijose, konstruoja prasmes, atsižvelgdami į etinį ir teisinį diskursą; 3) išanalizuoti sprendimo priėmimo procesą socialiniame darbe, teikiant pagalbą vaikui ir šeimai, užtikrinant gerovę. Tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenims rinkti naudotas pusiau struktūruotas interviu, interviu metu užduodant papildomus klausimus. Tyrime dalyvavo 7 socialiniai darbuotojai, atrinkti pagal kriterijus, nurodytus metodologijoje. Duomenys analizuoti, remiantis bendrais kokybinių tyrimo duomenų analizės žingsniais, koduojant ir skirstant į kategorijas bei subkategorijas ir interpretuojant. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad deklaruojamos vertybės prisideda formuojant profesionalią socialinio darbuotojo elgseną bei laikyseną, daro įtaką sprendimų priėmimui nenumatytose situacijose, padeda kurti ir palaikyti santykį su klientu (šeima), skatina įsigilinti į klientui kylančias situacijas, išlaikant konfidencialumą ir siekiant socialinio teisingumo. Socialiniams darbuotojams svarbiausia prasmė yra klientas ir jo gerovė, tad jie prasmes konstruoja, remdamiesi kliento gerovės siekiu ir tarpusavio santykio išlaikymu. Sprendimų priėmimą lemia tokie tyrimo metu įvardyti faktoriai kaip profesiniai veiksniai, asmeninės charakterio savybės, vidinės situacinės emocijos, numatomos priimto sprendimo galimos pasekmės ir intuicija.
Vagueness of social work fosters social worker to take up non – standard decisions while encountering situations that more often than not require “here and now” solutions. Social worker that works with families that have complex needs has to make creative decisions while taking into account that solution can be reached not only using legal social work regulations, but also while upholding ethical, personal and professional values as well as applying implicit social work knowledge. Main point of this work is decision making causes of social workers when faced with issues of complex families, where legal, ethical and moral values contradict each other. Therefore questions has to be asked, how social workers, that work with families with complex needs, make decisions in practice when legal regulations contradict professional ethic. Research was made in order to reveal process of decision making of social workers that work with families that have complex needs, in cases when legal regulations and professional ethic contradict each other. In order to reach the goals, these tasks were formulated: 1) To reveal the importance of values in practice of social work while dealing with complex needs families. 2) To reveal how social workers construct meanings in unforeseen situations while taking into account ethical and legal discourse. 3) To analyze decision making steps in social work to provide welfare while providing assistance to child and family. Qualitative study was conducted in order to reach the goal. Semi-structured interview with additional questions was used to gather data. Seven social workers participated in the study that were chose according to criteria of the methodology. General qualitative data analysis steps were performed in order to code and distribute data into categories and sub-categories as wells as to interpret it. Data analysis of the study revealed that declared values of social workers influence their behavior, decision making in unforeseen situation, help to create and maintain connection with a client (family), promote deeper involvement in various work related situations while upholding confidentiality and aiming to reach social justice. The most important thing for social workers is a client and his wellbeing, therefore they construct meaning while keeping in mind that wellbeing of and relationship with a client is the goal. Decision making is determined by things mentioned during the study such as professional factors, character traits, internal emotions during the situations, foreseeable result of decisions and intuition.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105935
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
viktorija_ceponyte_md.pdf952.82 kBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.