Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105915
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija (S007) / Education
Author(s): Žilinskienė, Santa
Title: Profesijos mokytojų autoriteto, profesinio identiteto ir pasitenkinimo darbu sąsajos
Other Title: Relationship between vocational teachers’ authority, professional identity and job satisfaction
Extent: 50 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Pasitenkinimas darbu;Job satisfaction;Pedagoginis autoritetas;Pedagogical authority;Profesijos mokytojai;Vocational teachers;Profesinis identitetas;Professional identity
Abstract: Tyrimo problema – nuo profesijos mokytojų darbo neatsiejami įvairūs laikmečio pokyčiai. Tyrimai rodo, jog žemėja mokytojų autoritetas, kinta profesinių vaidmenų išreikštumas, o visa tai neigiamai gali atsiliepti mokytojo pasitenkinimui darbu. Darbe tikrinamos hipotezės: 1. Kuo labiau išreikštas į mokinius orientuotas profesijos mokytojo autoritetas, tuo didesnis profesijos mokytojų pasitenkinimas darbu. 2. Palyginus su kitais profesiniais vaidmenimis, tarp profesijos mokytojų labiausiai išreikštas dalyko eksperto profesinis vaidmuo. 3. Kuo labiau išreikštas pedagogikos eksperto profesinis vaidmuo, tuo didesnis profesijos mokytojų pasitenkinimas darbu. 4. Profesinis identitetas ir autoritetas prognozuoja mokytojų pasitenkinimą darbu. Tyrimo objektas - profesijos mokytojo autoriteto, profesinio identiteto ir pasitenkinimo darbu ryšys. Tyrimo tikslas – nustatyti profesijos mokytojų autoriteto, profesinio identiteto ir pasitenkinimo darbu sąsajas. Tyrimo instrumentas – anketa. Pedagoginiam autoritetui matuoti buvo naudojamas Liang (2015) Mokytojų autoriteto klausimynas (PTAS). Gavus autoriaus leidimą naudoti klausimyną, jis buvo išverstas į lietuvių kalbą taikant dvigubo vertimo principą. Profesinis identitetas buvo matuojamas naudojant Beijaard ir kt. (2000) Mokytojų profesinio identiteto klausimyną. Bendras pasitenkinimas darbu matuotas naudojant dešimties balų grafinę skalę. Gauti rezultatai atskleidė, jog, kuo aukštesnis į mokinius orientuotas profesijos mokytojo autoritetas, tuo mokytojas labiau patenkintas savo darbu. Taip pat paaiškėjo, kad nė vienas profesinio identiteto vaidmuo neišsiskyrė, kaip dominuojantis. Daugumai apklaustųjų būdingas įvairių vaidmenų atlikimas. Atlikus tyrimą taip pat paaiškėjo, kad, kuo labiau išreikštas pedagogikos eksperto profesinis vaidmuo, tuo mokytojai yra labiau patenkinti darbu. Aukštas į mokinį orientuotas autoritetas prognozuoja profesijos mokytojų pasitenkinimą darbu. Tuo tarpu įvairių mokytojo profesinio identiteto vaidmenų raiška neprognozuoja, jog profesijos mokytojai bus patenkinti savo darbu. Prasminiai žodžiai: pasitenkinimas darbu, pedagoginis autoritetas, profesijos mokytojai, profesinis identitetas.
Research problem is the variety of epochal changes which are indissociable from vocational teachers’ work. Research shows that teachers’ authority is getting lower and the expression of professional roles is changing which negatively influence teachers’ job satisfaction. The hypotheses tested in this research are: 1. The more prominent is student-oriented authority, the greater vocational teachers’ job satisfaction is. 2. In comparison to other professional roles, the most prominently expressed role between vocational teachers is the subject expert role. 3. The more prominently expressed is the pedagogy expert professional role, the greater vocational teachers’ job satisfaction is. 4. Professional identity and authority predicts teachers’ job satisfaction. The object of this research is the relationship between vocational teachers’ authority, professional identity and job satisfaction. Aim of this research is to establish the relationship between vocational teachers’ authority, professional identity and job satisfaction. The analysis uses the questionnaire as the instrument for this research. To measure pedagogical authority, the research uses the Teachers’ Authority Scale (Liang, 2015) questionnaire (PTAS). Permission was granted by the author to use this questionnaire, which was translated to Lithuanian using double translation. Professional identity was measured by using Beijaard et al.’s (2000) Teachers’ professional identity questionnaire. General job satisfaction was measured on a 10-point graphic scale. The research revealed that the more prominent is student-oriented vocational teachers’ authority, the more the teacher is satisfied with their job. Neither professional identity was identified as the dominant one and it is usual for the majority of respondents to perform various roles. The research also shows that the more prominently expressed is the pedagogy expert professional role, the more the teacher is satisfied with their job. High student-oriented authority predicts vocational teachers’ job satisfaction. However, the expression of various teachers’ professional identity roles does not indicate vocational teachers’ job satisfaction. Keywords: vocational teachers, pedagogical authority, professional identity, job satisfaction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105915
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
santa_zilinskiene_md.pdf1.37 MBAdobe PDF   Until 2025-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.