Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105869
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Račiūnaitė, Milda
Supervisor: Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Pasidalytosios bei paskirstytos lyderystės įgyvendinimas ikimokykliniame ir mokykliniame ugdyme: Valdorfo darželio ir mokyklos atvejai
Other Title: Implementing shared and distributed leadership in pre-school and school education: cases of Waldorf kindergarten and school
Extent: 66 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Lyderystė;Paskirstytoji lyderystė;Pasidalytoji lyderystė;Valdymo modeliai;Valdorfo mokyklos;Leadership;Distributed leadership;Shared leadership;Governance models;Waldorf schools
Abstract: Tyrimo problema. Šiandien švietimo įstaigose lyderystė tampa aktualia valdymo forma. Viena iš jų – pasidalytoji lyderystė, kuomet nėra vieno formalaus lyderio, atsakomybės yra pasidalijamos tarp bendruomenės narių. Kitas modelis, kuris jau ilgą laiką gyvuoja mokyklų ir darželių valdyme yra paskirstytos lyderystės valdymo modelis, kuomet yra hierarchinė valdymo tvarka. Ši valdymo sistema yra aiški ir reglamentuota. Darbo teorinė dalis parodo tiek paskirstytos lyderystės valdymo modelio, tiek pasidalytosios lyderystės valdymo modelio ypatumus. Dėl mažai tyrinėto pasidalytosios lyderystės valdymo modelio mokyklose praktikos, empiriniui tyrimui pasirinktos būtent šios lyderystės valdymo būdą naudojančios mokslo įstaigos, norint aiškiau ir giliau paanalizuoti pasidalytosios lyderystės valdymo stipriąsias ir silpnąsias puses, valdymo modelio autentiškumą. Tyrimo objektas. Pasidalytosios lyderystės įgyvendinimas. Tyrimo tikslas: Atskleisti pasidalytosios lyderystės valdymo modelio įgyvendinimo ikimokykliniame ir mokykliniame ugdyme funkcionavimo ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikti pusiau struktūruotą interviu su Valdorfo mokyklų bei ikimokyklinių įstaigų pedagogais. Imtis 13 tyrimo dalyvių. 2. Išanalizuoti duomenis pagal Charmaz Grindžiamosios teorijos metodologiją. 3. Atskleisti pasidalytosios lyderystės stipriąsias ir silpnąsias puses, valdymo modelio autentiškumą. 4. Sukurti Grindžiamosios teorijos pasidalytosios lyderystės teorinį modelį, remiantis empirine medžiaga. Tyrimo metodai. 1. Lietuvos bei užsienio autorių mokslinės literatūros šaltinių ir dokumentų analizė, internetinių šaltinių analizė. 2. Duomenų rinkimo metodai: pusiau struktūruotas interviu su pedagogais. 3. Duomenų analizės metodai: kokybinė duomenų analizė taikant grindžiamosios teorijos tyrimo strategiją (kokybinis tyrimas). 4. Tiriamieji: 13 Valdorfo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų pedagogų. Tyrimo rezultatai. Išanalizavus teorinę medžiagą ir atlikus empirinį tyrimą buvo sukurta pasidalytosios lyderystės valdymo Grindžiamoji teorija. Teorinės dalies turinys adekvatus 3 pasidalytosios lyderystės valdymo būdui tikrovėje. Praktika patvirtina teorinius pasidalytosios lyderystės valdymo modelio ypatumus. Empirinis tyrimas atskleidė, kad pasidalytosios lyderystės privalumai ir trūkumai ikimokykliniame ir mokykliniame ugdyme yra labai sąlyginiai. Į kai kuriuos aspektus galima pažiūrėti ir kaip į privalumus, ir kaip į trūkumus. Pasidalytoji lyderystė, kaip valdymo forma, yra galima mažose organizacijose, šiuo atveju, mažose mokyklose ar darželiuose. Tokiam valdymo būdui būtinas sutelktumas, komunikacija, aiškumas, bendros vizijos ir tikslų turėjimas. Didelėse organizacijose tai būtų sunkiau įgyvendinti. Raktiniai žodžiai: lyderystė, paskirstytoji lyderystė, pasidalytoji lyderystė, valdymo modeliai, Valdorfo mokyklos.
Research problem. Today, leadership is becoming a relevant form of management in educational institutions. One of those management forms is shared leadership, where there is no single formal leader, responsibilities are shared among community members. Another model that has been around for a long time in school and kindergarten management is the distributed leadership management model, where there is a hierarchical management order. This management system is clear and regulated. The theoretical part of the work shows the peculiarities of both the distributed leadership management model and the shared leadership management model. Due to the little-researched practice of shared leadership management in schools, the institutions that use this leadership management method are chosen to empirically research its authenticity in order to more clearly and deeply analyze the strengths and weaknesses of shared leadership management. Research object. Implementation of shared leadership. The aim of the research: To reveal the peculiarities of how the implementation of the shared leadership management model in pre-school and school education functions. Research tasks: 1. Conduct a semi-structured interview with teachers of Waldorf schools and preschools. Take 13 study participants. 2. Analyze data according to Charmaz Grounded Theory methodology. 3. To reveal the strengths and weaknesses of shared leadership, the authenticity of the management model. 4. To develop a theoretical model of shared leadership based on empirical material. Research methods. 1. Analysis of Lithuanian and foreign authors' scientific literature and documents, analysis of online sources. 2. Data collection methods: semi-structured interviews with teachers. 3. Data analysis methods: qualitative data analysis using the grounded theory research strategy (qualitative research). 4. Subjects: 13 Waldorf schools and preschool teachers. Research results. After analyzing the theoretical material and conducting empirical research, the Underlying Theory of Shared Leadership Management was developed. The content of 5 the theoretical part is adequate to the way that shared leadership functions in reality. The practice confirms the theoretical features of the shared leadership management model. Empirical research has revealed that the advantages and disadvantages of shared leadership in preschool and school education are highly conditional. Some aspects can be viewed as both advantages and disadvantages. Shared leadership as a form of governance is possible in small organizations, in this case, small schools or kindergartens. This approach to management requires focus, communication, clarity, a shared vision and goals. In large organizations, this would be more difficult to implement. Keywords: leadership, distributed leadership, shared leadership, governance models, Waldorf schools.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105869
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
milda_raciunaite_md.pdf1.96 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

19
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.