Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105838
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Antanavičiūtė, Rasa
Supervisor: Gustaitienė, Asta
Title: Kartų santykis Rebekos Unos prozoje: „Aš esu Tomas, seklys“, „Kiemo seklys Tomas ir Valius“, „Gyvažmogis“ ir „Šeštadienį, aštuntą valandą“
Other Title: The Relationship of Generations in Rebecca Una’s Prose: "Aš esu Tomas, seklys", "Kiemo seklys Tomas ir Valius", "Gyvažmogis" and "Šeštadienį, aštuntą valandą"
Extent: 37 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Antagonizmas;Antagonism;Autoritetai;Authorities;Branda;Maturity;Identiteto formavimasis;Identity formation;Kartų dialogas;Intergenerational dialogue;Kartų santykis;Intergenerational relationship;Proza vaikams ir paaugliams;Prose for children and teenagers;Vertybės;Values
Abstract: Rebeka Una yra knygų vaikams ir paaugliams autorė. Autorės literatūroje yra ne tik dažnai pasakojama apie pačių paauglių tarpusavio santykius, konfliktus, bet nemaža dėmesio skiriama atskleisti paauglių santykius (konfliktus) su suaugusiaisiais. Visi rašytojos kūriniai kelia socialiai ir moraliai svarbias temas – socialinę atskirtį, tarpusavio bendravimą, savęs supratimą, pažinimą ir kartų tarpusavio ryšius. Rebekos Unos kūriniai didelį dėmesį skiria kartų vaizdavimui, taigi analizuoti pasirinktus kūrinius yra pravartu, norint išsiaiškinti kartų vienybę, priešiškumą bei supratingumą viena kitos atžvilgiu. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip atsiskleidžia kartų (paauglio ir suaugusiojo) sąveika analizuojant Rebekos Unos prozos kūrinius. Tyrinėjimo šaltiniai: „Aš esu Tomas, seklys“ (2017), „Kiemo seklys Tomas (ir Valius)“ (2017), „Šeštadienį, aštuntą valandą“ (2017) ir „Gyvažmogis“ (2018). Šiame darbe yra taikomi apžvalginis, aprašomasis, analitinis ir interpretacinis tyrimų metodai. Apžvalginis ir aprašomasis taikomi teorinei medžiagai aprašyti, o analitinis ir interpretacinis tyrimų metodai yra pasirinkti siekiant analizuoti Rebekos Unos prozą. Dviejų knygų serijoje „Aš esu Tomas, seklys“ ir „Kiemo seklys Tomas ir Valius“ yra vaizduojami vaikai, tėvai ir seneliai, kuriuos vienija šilti ir geranoriški santykiai. Kiekviena karta teikia pagalbą, ją priima (kartu su atsakomybe), tobulėja, pildo troškimus ir palieka žymę savo gyvenamoje aplinkoje. Knygų serijoje yra pastebimas vaiko kelias brandos link. Kartų sąveika knygose atskleidžiama vaizduojant vaikų ir suaugusiųjų vienybę, supratingumą ir šeimos vertybes. Analizuotuose kūriniuose vyresnieji kartos atstovai pataria, pamoko ir rūpinasi jaunaisiais veikėjais. Knygose yra aiškiau reflektuojamas veikėjų priklausymas skirtingoms kartoms, nei jų antagonizmas. Analizuojant paaugliams skirtą kūrinį „Gyvažmogis“ pastebime gyvų dialogų ir realių pavyzdžių svarbą. Remiantis kūrinio „Šeštadienį, aštuntą valandą“ analize, galima patvirtinti, kad nors paaugliai ir pasirenka praleisti didžiąją laiko dalį su bendraamžiais, suaugusiųjų prieinamumas ir parama užtikrina saugumą formuojantis jų identitetui ir leidžia paaugliams aktyviai tyrinėti pasirinkimų galimybes ir patiems tapti brandžiais asmenimis.
Rebeka Una is the author of books for children and teenagers. Not only is the author's literature often about the relationships and conflicts between adolescents themselves, but a lot of attention is paid to revealing the relationships (conflicts) between adolescents and adults. All the writer's pieces raise socially and morally important topics – social exclusion, interpersonal communication, self-understanding, cognition and intergenerational connections. Rebecca Una's works pay great attention to the depiction of generations, so it is useful to analyze the selected works in order to find out the unity, hostility and understanding of generations towards each other. The aim of the research is to find out how the interaction of generations (adolescent and adult) is revealed when analyzing the prose works of Rebecca Una. Research sources: “Aš esu Tomas, seklys” (2017), “Kiemo seklys Tomas (ir Valius)” (2017), “Šeštadienį, aštuntą valandą” (2017) and “Gyvažmogis” (2018). In this work, review, descriptive, analytical and interpretive research methods are applied. Review and descriptive are applied to describe theoretical material, and analytical and interpretive research methods are chosen to analyze Rebecca Una’s prose. The two book series “Aš esu Tomas, seklys” and “Kiemo seklys Tomas ir Valius” describe children, parents and grandparents united by a warm and benevolent relationship. Each generation provides help, accepts it (along with responsibility), improves, fulfills desires, and leaves a mark on its living environment. In the book series, the child’s path to maturity is noticeable. The interaction of generations in books is revealed by depicting the unity, understanding and family values of children and adults. In the analyzed works, the older generation advises, teaches and cares for the young characters. The books reflect more clearly the belonging of the characters to different generations than their antagonism. Analyzing the work “Gyvažmogis” for teenagers, we notice the importance of live dialogues and real examples. Based on the “Šeštadienį, aštuntą valandą” analysis, it can be confirmed that although teenagers and chooses to spend most of their time with peers, adults and the availability of support ensures the safety of the formation of their identity and allows teens to actively explore options and themselves become mature individuals.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105838
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
rasa_antanaviciute_bd.pdf771.63 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

27
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons