Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105814
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kerdokas, Tadas
Supervisor: Butkevičienė, Lina Marija
Title: Biologinių preparatų ir jų mišinių naudojimo įtaka dirvožemio savybėms žieminių kviečių pasėlyje
Other Title: The influence of biological preparations and their mixtures on soil properties in winter wheat
Extent: 47 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Biologiniai preparatai;Biological preparations;Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Nulinis žemės dirbimas;No till
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės Ūkio Akademijos bandymų stotis. Tyrimo objektas: Žieminių kviečių pasėlis, kuriame naudoti biologiniai preparatai ir taikytos skirtingos žemės dirbimo technologijos. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: nustatyti biologinių produktų įtaką dirvožemio savybėms bei palyginti skirtingų preparatų veikimą taikant nulinio žemės dirbimo ir beariminę technologijas. Ištirti naudojamų biologinių preparatų įtaką dirvožemio agrocheminėms savybėms, CO2 emisijai mikroorganizmų gausumui, įtaką augalų derlingumui. Tyrimo metodai: LAMMC Žemdirbystės instituto cheminių tyrimų laboratorijoje buvo atliktos dirvožemio agrocheminės analizės, IRGA metodu buvo nustatyta CO2 emisija ir dirvožemio, įvertintas žieminių kviečių derlingumas bei mikroorganizmų biomasės sankaupos. Daugumoje variantų, nors ir neesmingai, panaudotus biologinius preparatus lyginant su kompensacinio azoto kiekiu, padidėjo tirpios anglies kiekis. Kur buvo naudoti dviejų preparatų mišiniai (Ruinex + Penergetic k, Ruinex + Azofix ir Penergetic k + Azofix), didėjimo tendencija buvo ryškesnė. Visi biologinės kilmės preparatai skatino humuso padidėjimą, o po Ruinex ir Azofix mišinio nulinėje žemdirbystės sistemoje humuso nustatyta esmingai daugiau. Pavasarį vegetacijos pradžioje beariminis žemės dirbimas, po preparatų paskleidimo CO2 emisiją nežymiai 3,4 proc. skatino. CO2 emisijų išsiskyrimas suaktyvėjo vegetacijos viduryje ir daugeliu atvejų CO2 emisija intensyvesnė buvo beariminio žemės dirbimo technologijos fone. Vegetacijos pabaigoje CO2 emisijos buvo tolygios. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės sankaupos tiriamame dirvožemyje (iki 10 cm gylyje) keitėsi labai nedideliais skirtumais (nuo 230 iki 334 µg g-1). Panaudojus biologinius preparatus, beveik visi variantai didino žieminių kviečių derlingumą.
Research place: Vytautas Magnus University, Agricultural Academy test station. Object of research: Winter wheat crop. Biological preparations and their mixtures were applied using different tillage technologies. Research aim and objectives: to determine the influence of biological products on soil properties and to compare the performance of different preparations using zero tillage and no-till technologies. To identify the influence of used biological preparations on the agrochemical properties of the soil, CO2 emission, the abundance of microorganisms, the influence on plant yield. Research methods: Soil agrochemical analyzes were performed in the chemical research laboratory of the LAMMC Institute of Agriculture, IRGA method was used to determine CO2 emissions. Also, microorganism biomass and yield of winter wheat were evaluated. Research results: Although insignificantly, in most fields, the amount of soluble carbon increased, compared to the used nitrogen for mineralization. All variants contributed to the increase in humus, and after the mixture of Ruinex and Azofix in the zero tillage system, significantly more humus was detected. At the beginning of vegetation, in disk harrowing system, biological preparations had only a 3,4 percent bigger influence on CO2 emissions. CO2 emissions intensified in the middle of vegetation and in many cases CO2 emissions were more intense in the background of disk harrowing technology. The biomass of soil microorganisms in the studied soil (up to 10 cm depth) changed from 230 to 334 µg g-1). The yield of winter wheat were better against nitrogen when the biological preparations were used.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105814
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons