Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105797
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Vaitiekūnienė, Žydrė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Socialinio darbo organizatorius seniūnijoje kaip socialinio darbo bendruomenėje pareigybė: lūkesčių gausybė ir resursų menkumas
Other Title: Social work organizer in the eldership as a position of social work in the community: the abundance of expectations and deficiency of resources
Extent: 89 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Bendruomenė;Community;Socialinis darbas bendruomenėje;Community social work;Socialinio darbo organizatorius;Social work organizer
Abstract: Socialinio darbo organizatoriaus, kaip socialinį darbą dirbančio darbuotojo, profesinė veikla bei su ja susijusios problemos nėra nagrinėtos Lietuvoje. Socialinio darbo organizatoriaus pareigybė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąraše, tačiau plačiau ji nėra aprašyta ir teisiniuose dokumentuose, o tai iškelia poreikį išsamiau analizuoti su šia pareigybe susijusias veiklos ypatybes. Šis darbas orientuotas į socialinio darbo organizatoriams keliamų lūkesčių ir turimų resursų sąsajas. Tyrimo objektas - socialinio darbo organizatoriams keliamų lūkesčių ir turimų resursų sąsajos socialinio darbo bendruomenėje požiūriu. Tyrimo tikslas - atskleisti socialinio darbo organizatoriams keliamų lūkesčių ir turimų resursų sąsajas socialinio darbo bendruomenėje požiūriu. Tyrime iškelti tokie uždaviniai: 1) atskleisti, kaip socialinio darbo organizatoriai patiria paslaugų gavėjų ir kitų sistemos dalyvių jiems keliamus lūkesčius; 2) atskleisti, kaip socialinio darbo organizatoriai įvardija savo darbe turimus išorinius ir vidinius resursus; 3) atskleisti socialinio darbo organizatorių dalyvavimo socialiniame paslaugų tinkle patirtis socialinio darbo bendruomenėje požiūriu. Siekiant atskleisti socialinio darbo organizatoriams keliamų lūkesčių ir turimų resursų sąsajas socialinio darbo bendruomenėje požiūriu, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Remtasi interpretuojamąja-konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine-interpretatyviąja epistemologijos pozicija. Tyrimo dalyviai – 7 socialinio darbo organizatorės, dirbančios seniūnijose. Gauti duomenys buvo analizuojami taikant grindžiamosios teorijos atviro ir ašinio kodavimo analizės metodus. Tyrimu atskleista, kad socialinio darbo organizatoriaus darbo vaidmens neapibrėžtumas kelia sumaištį ir socialinio darbo organizatoriaus pareigybės nesupratimą. Tyrimas atskleidė socialinių paslaugų prieinamumo ir informacijos apie socialines paslaugas trūkumo problemas. Tyrimas parodė, kad dėl vykstančių ekonominių, politinių ir socialinių pokyčių visuomenėje stresas, įtampa ir neapibrėžtumo jausmas tampa nuolatiniu socialinio darbo organizatorių palydovu. Atskleistos socialinio darbo organizatorių darbo praktikoje išorinių resursų stygiaus problemos. Pastebėtas ribotas socialinio darbo organizatorių dalyvavimas socialinių paslaugų tinkle. Tyrimu atskleisti veiksniai, neleidžiantys socialinio darbo organizatoriams ir kitų profesijų atstovams atrasti tarpusavyje derančių vertybių, kurios vienytų jų veiklą.
The professional activities and related problems of the social work organizer as a worker working in the social work area are not examined in Lithuania. The position of social work organizer was approved by the order of the Minister of Social Security and Labor of the Republic of Lithuania in the list of positions of social workers, but more broadly it is not described in legal documents, which raises the need to further analyze the characteristics of activities related to this position. This work focuses on the links between the expectations of social work organizers and the resources available. The object of the research is the links between the expectations of social work organizers and the available resources, in terms of social work in the community. The purpose of the research is to reveal the links between the expectations of social work organizers and the available resources for social work in the community. The objectives of the research are: 1) to reveal how social work organizers experience the expectations of service users and other participants of the system; 2) to reveal how social work organizers identify external and internal resources available in their work; 3) to reveal the experience of social work organizers participation in the social service network for social work in the community. Qualitative research has been carried out to reveal the links between the expectations of social work organizers and the available resources for social work in the community. The background of the research methodology is based on interpretative-constructivist ontology and subjectivist-interpretative epistemology. Seven social work organizers working in elderships took part in the research. The data of the research were analyzed according to the grounded theory of open and axial coding methods. Data analysis revealed that the uncertainty of the role of the social work organizer causes confusion and misunderstanding about the position of the social work organizer. The analysis revealed problems with the availability of social services and the lack of information about social services. Research has shown that due to the ongoing economic, political, and social changes in society, stress, tension, and feelings of uncertainty become a constant companion for social work organizers. Problems of lack of external resources in the work practice of social work organizers were revealed. Limited participation of social work organizers in the network of social services was observed. The study revealed factors that prevent social work organizers and other professions from discovering mutually compatible values that would unite their activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105797
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
zydre_vaitiekuniene_md.pdf1.43 MBAdobe PDF   Until 2025-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.