Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105782
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kleinauskaitė, Justina
Supervisor: Kaminskienė, Lina
Title: Mokinių giluminio įsitraukimo į ugdymo procesą stiprinimo galimybės personalizuojant mokymą(si)
Other Title: Possibilities to strengthen pupils' deep engagement in education process by personalising learning
Extent: 65 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Personalizuotas mokymas(is);Personalized learning;Giluminis įsitraukimas;Deep engagement;Ugdymo procesas;Study process
Abstract: Problema formuluojama klausimu – kaip personalizuotas mokymas(is) gali sustiprinti giluminį įsitraukimą į ugdymo procesą. Tyrimo objektas: giluminis besimokančiųjų įsitraukimas personalizuojant mokymąsi. Tyrimo tikslas: atskleisti giluminio įsitraukimo stiprinimo galimybes personalizuojant mokymą(si). Rezultatai ir išvados. Kokybinių duomenų analizės rezultatai, gauti veiklos tyrimo metu įgyvendinus tris pilotinius įtraukiančius ugdymo scenarijus, leidžia teigti, kad mokymo(si) personalizavimas gali paskatinti giluminį įsitraukimą. Personalizavimo įtaka įsitraukimui į mokymą(si) didesnei daliai besimokančiųjų buvo ženkli. Akivaizdžiai giluminį įsitraukimą išreiškė keletas mokinių dėl turimos įgūdžių įvairovės ir gebėjimo domėtis, kas jiems galėtų būti mokomajame dalyke aktualu. Šie mokiniai labiau linkę palaikyti konstruktyvų santykį bendradarbiaujant su klasės draugais ir mokytoju. Vis dėlto personalizuoto mokymosi palaikomą mokytojo ir mokinio vaidmens kaitą bei mokymosi turinio lankstumą daliai mokinių buvo nelengva priimti dėl išryškėjusios autonominio veikimo įgūdžių stokos. Personalizuoto mokymo(si) sąlygomis mokiniai skatinami prisiimti mokymosi atsakomybę, todėl jei iki tol patyrė ne vieną akademinę nesėkmę ar yra mažiau savimi pasitikintys, išgyvena nerimą, patiria save kaip silpnesnį šalia tariamai akademiškai stipresnių bendramokslių. Tai paskatina jų pasyvumą ar nenorą sąmoningai pradėti mokytis. Personalizuotam mokymui(si) reikia pasiruošimo ir ne vieno bandymo, kad jis būtų kiekvienam mokiniui sėkminga mokymosi patirtis – tai atlikto veiklos tyrimo išskirtinumas. Veiklos tyrimo rezultatai parodė, kad santykis, reiškiantis mokymo(si) socialumą, gali paveikti giluminį įsitraukimą dvejopai: konstruktyvūs vidiniai grupės santykiai gali padėti įsitraukti ir proceso metu gilinti įsitraukimą, o įtampos, priešingai, sumažina galimybę pasiekti giluminį įsitraukimą. Veiklos tyrimas atskleidė, kad dauguma mokinių nelinkę gilintis į savo mokymosi patirtis. To nedarydami, jie nestiprina žinojimo apie save, užduotis, strategijas joms įgyvendinti, o tai leistų ilgainiui vis giliau įsitraukti pajaučiant mokymosi vertę, kuriamą įgalinamos autonomijos, aktualumo, santykio su kitais.
The Problem is formulated, as the question – how personalized study could enforce the deep engagement into the study process. Research Subject Matter: students’ deep engagement into the study process. Research Aim: to reveal possibilities of deep engagement into the study by personalizing the study process. The results of qualitative data analyses, obtained during the activity research, implementing three pilot involved study scenarios, allow us to state that personalized study could promote deep engagement. The impact of personalization on the engagement of the majority of students was significant with a clear expression by several students, who featured diversity of their knowledge and skills, and ability to be interested in the most relevant issues of the study subject. This group of the students was more oriented to maintain a constructive relation, cooperating with their classmates and the teacher. However, the evolution of the student-teacher role, maintained by a personalized study concept, and flexibility of the studies was difficult to accept due to detected lack of independent performance by a part of the students. Under conditions of personalized teaching (learning), students are encouraged to take responsibility for their own learning process. However, if they have experienced many academic failures or are less self-confident, experience anxiety, they themselves as weaker next to supposedly academically stronger classmates. This reason imposes passive attitude and a lack of motivation to commence independent studies for the former group of students. Personalized study needs an appropriate preparation level and several attempts for every student to be successful - this is an outstanding feature of the performed Research. The results of the latter have shown that the relation, of study socialization could influence deep involvement in two different ways: constructive inner relations in a group could assist in engagement and deepen it during the study process, when the stress vice versa decreased this possibility. The research has revealed that the majority of students are not profound in their study process thus missing a possibility to straighten knowledge on themselves, the objectives and their implementation strategies. However, that could allow to become engaged more deeply in a longer period, and to feel the value study process, created by empowered autonomy, relevancy and the relation with others.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105782
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
justina.kleinauskaite_md.pdf763.98 kBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.