Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105780
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Aghajanyan, Tatevik
Supervisor: Dvarionas, Džiugas
Title: Local NGOs’ capacity building for sustainable social service provision
Other Title: Tvarių bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sąlygos ir perspektyvos
Extent: 56 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Local;NGO;Social services;Capacity building;Sustainable;Community;Vietos;NVO;Socialinės paslaugos;Gebėjimų stiprinimas;Tvarus;Bendruomenė
Abstract: Non-governmental organizations form the basis of civil society in any modern democratic state. The size and vitality of the NGO sector in society attest not only to citizens’ ability to engage in collective action, society’s independence, its ability to influence government’s decision making process, and to keep government in check and hold it accountable, but it also attests to its capacity to tackle common problems on its own independently from government. (Žiliukaitė, 2012, p. 242) The current research analyzes the capacity building of local NGOs of Kaunas Community Association in the regard of strengthening social services provision on municipal level. The researcher, thus, reveals the objectives of the research, namely, the perspectives of those NGOs in becoming a sustainable stakeholder of social services provision, the influence of social policy for local NGOs, as well as analyzes their current solutions and conditions of NGO’s operation. The problem of the research has been analyzed within a sustainable community development, focusing on capacity building for social services provision through local NGOs. Possible solutions for the research problem and objectives, such as strengthening social ties, creating a social enterprise, becoming the part of Local Action Groups, has been discussed and analyzed in the current research. The research analysis has been implemented in the context of macro and mezzo social work, using the qualitative research methodology, with the method of qualitative survey analysis. Four NGO experts have filled out the online questionnaire created by the researcher in Lithuanian language, which later have been translated into English. The researcher analyzed NGO’s readiness, skills, resources and networks as well as their flexibility for becoming more sustainable as a social service provider. The research results, which were different from each local NGO, have been analyzed and discussed, considering the initial research goals and objectives. Subsequently, recommendations for the corresponding bodies has been formulated by the researcher. In near future, the researcher aims to discuss the research results with the experts of Kaunas Community Association for the possible improvements regarding the capacity building for social services provision on local level.
Nevyriausybinės organizacijos yra pilietinės visuomenės pagrindas bet kurioje šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje. NVO sektoriaus dydis ir gyvybingumas visuomenėje rodo ne tik piliečių sugebėjimą įsitraukti į kolektyvinius veiksmus, visuomenės savarankiškumą, jos sugebėjimą daryti įtaką vyriausybės sprendimų priėmimo procesui, prižiūrėti vyriausybę ir palaikyti jos atskaitomybę, bet tai taip pat liudija savo pajėgumą savarankiškai spręsti vyriausybės problemas, spręsti savarankiškai (Žiliukaitė, 2012, p. 242). Šio tyrimo metu buvo analizuojamas Kauno bendruomenių asociacijos vietos NVO gebėjimų stiprinimas teikiant socialines paslaugas savivaldybių lygmeniu. Taigi tyrėjas atskleidžia tyrimo tikslus, būtent NVO perspektyvas tapti tvaraus socialinių paslaugų teikimo suinteresuotosiomis šalimis, vietos NVO socialinės politikos įtaką, taip pat analizuoja jų dabartinius sprendimus ir NVO veiklos sąlygas. Tyrimo problema buvo išanalizuota darniai plėtojant bendruomenę, daugiausia dėmesio skiriant socialinių paslaugų teikimo per vietos NVO gebėjimams stiprinti. Dabartiniame tyrime aptarti ir išanalizuoti galimi tyrimo problemos ir uždavinių sprendimai, tokie kaip socialinių ryšių stiprinimas, socialinės įmonės sukūrimas, tapimas vietos veiklos grupių dalimi. Tyrimo analizė buvo įgyvendinta makro- ir mecosocialinio darbo kontekste, taikant kokybinio tyrimo metodiką su kokybinės apklausos analizės metodu. Keturi NVO ekspertai užpildė tyrėjo sukurtą internetinę anketą lietuvių kalba, kuri vėliau buvo išversta į anglų kalbą. Tyrėjas analizavo NVO pasirengimą, įgūdžius, išteklius ir tinklus, taip pat jų lankstumą siekiant tvaresnio socialinių paslaugų teikėjo vaidmens. Tyrimų rezultatai, kurie skyrėsi nuo kiekvienos vietos NVO, buvo išanalizuoti ir aptarti atsižvelgiant į pradinius tyrimo tikslus ir uždavinius. Vėliau tyrėjas suformulavo rekomendacijas atitinkamoms įstaigoms. Artimiausiu metu tyrėjas ketina aptarti tyrimų rezultatus su Kauno bendruomenės asociacijos ekspertais, kad būtų galima patobulinti socialinių paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimą vietos lygmeniu.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105780
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
tatevik_aghajanyan_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Until 2025-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.