Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105777
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Bekeris, Edvinas
Supervisor: Marčiulynienė, Diana
Title: Grybų, kolonizuojančių skirtingo sveikatingumo paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) lapus, įvairovė
Other Title: Diversity of fungi colonizing the leaves of common ash (Fraxinus excelsior L.) of different health condition
Extent: 49 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Paprastasis uosis;Common ash;Lapai;Leaves;Grynosios grybų kultūros;Pure fungal cultures;Morfologinės grupės;Morphological groups;Įvairovė;Diversity
Abstract: Darbe tiriama 5 skirtingų Lietuvos vietovių paprastųjų uosių (Fraxinus excelsior L.) vizualiai sveikų ir simptominių lapų grybų įvairovė ir jos skirtumai. Darbo atlikimo vieta – 5 tyrimo bareliai: 2 Telšių ir Dubravos RAP (Realising Ash's Potential) bandomuosiuose želdiniuose, 2 Pakruojo ir Jonavos uosio medynuose (miškuose) bei 1 Kaišiadorių miško kvartalo krašte. Darbo objektas – paprastasis uosis (Fraxinus excelsior). Darbo tikslas – nustatyti skirtingo sveikatingumo paprastojo uosio lapus kolonizuojančių grybų įvairovę. Tikslui pasiekti suformuluoti tokie darbo uždaviniai: 1. Nustatyti grybų įvairovę vizualiai sveikų paprastųjų uosių lapuose. 2. Nustatyti grybų įvairovę simptominių paprastųjų uosių lapuose. 3. Nustatyti skirtumus tarp išskirtų grybų bendrijų vizualiai sveikų ir simptominių paprastųjų uosių lapuose. Darbo metodai – uosių lapai buvo rinkti 2019 m. vasarą, kiekviename barelyje atsitiktinai pasirenkant 10 simptominių ir 10 vizualiai sveikų uosio medžių. Sterilizuoti lapų mėginiai buvo naudojami grybų kultūrų išauginimui ir išskyrimui. Grybų grynųjų kultūrų kiekiai bei skirtumai nustatyti vizualiai suskirstant pagal charakteringus grybienos požymius į morfologines grupes. Morfologinių grupių identifikavimas atliktas makroskopiškai bei mikroskopiškai. Darbo rezultatai. Iš viso iš simptominių lapų išaugintos 296 grybų grynosios kultūros, o iš vizualiai sveikų – 100. Visos kultūros suskirstytos į 67 skirtingas morfologines grupes. Didesnė grybų įvairovė nustatyta simptominiuose lapuose nei vizualiai sveikuose, atitinkamai 296 ir 100 grynųjų grybų kultūrų, 57 ir 33 morfologinės grupės, Shannon indeksas 3,09 ir 2,91, Sorensen indeksas 0,511. Telšiai pasižymėjo didžiausia grynųjų grybų kultūrų ir morfologinių grupių įvairove. Patogeninis grybas Hymenoscyphus fraxineus sudarė gausiausią morfologinę grupę simptominių lapų mėginiuose, tuo tarpu Alternaria sp. genties grybai gausias morfologines grupes sudarė tiek simptominiuose, tiek vizualiai sveikuose lapų mėginiuose.
This study investigates fungal diversity of symptomatic and visually healthy common ash (Fraxinus excelsior) leaves from 5 different sample plots in Lithuania. Study site – 5 sample plots located in Telšiai, Dubrava, Pakruojis, Jonava and Kaišiadorys. Object of the work – common ash (Fraxinus excelsior). Aim of the work – to identify the diversity of fungal communities colonising ash leaves of different health condition. The following objectives have been determined to achieve the goal: 1. To assess the diversity of fungi in the leaves of visually healthy common ash trees. 2. To assess the diversity of fungi in the leaves of symptomatic common ash trees. 3. To identify differences between isolated fungal communities in the leaves of visually healthy and symptomatic common ash trees. Methods of the work – sampling of ash leaves was carried out in summer 2019. In each sample plot 10 symptomatic and visually healthy ash trees were randomly selected. Sterilized ash leave samples were used for fungal isolation. Quantities and differences of pure fungal cultures were determined visually, dividing them according to the characteristic features of the fungus into morphological groups. Identification of morphological groups was performed macroscopically and microscopically. The results of the work. A total of 296 pure fungal cultures were isolated from symptomatic leaves and 100 from visually healthy leaves, all of which were divided into 67 different morphological groups. A greater variety of fungi was found in the symptomatic leaves than in the visually healthy ones: 296 and 100 pure fungi cultures, 57 and 33 morphological groups, Shannon index value of 3,09 and 2,91 respectively, Sorensen index 0,511. The greatest diversity of pure fungal cultures and morphological groups was in Telšiai. The pathogenic fungus Hymenoscyphus fraxineus formed the most abundant morphological group in the samples of symptomatic leaves, while fungi of Alternaria sp. formed abundant morphological groups in both symptomatic and visually healthy leaf samples.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105777
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
edvinas_bekeris_md.pdf1.5 MBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.