Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105775
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Buzienė, Lina
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Vaiko globa šeimoje „sunkus, bet prasmingas darbas“: globėjų perspektyva
Other Title: Childcare in a family "difficult but meaningful work": perspective of caregivers
Extent: 104 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Socialinis darbas;Social work;Vaiko globa šeimoje;Childcare in a family;Globėjų patirtis;Experiences of caregivers
Abstract: Įvairiais laikotarpiais įvairiose tautose šeima buvo ir yra svarbi. Šeima apima visas gyvenimo sritis ir yra susijusi su visuomenės vystymusi. Sėkmingai funkcionuojanti šeima užtikrina savo narių fizinį, ekonominį ir socialinį saugumą. Tačiau neretai atsitinka taip, kad dėl tam tikrų aplinkybių šeimos tampa pažeidžiamos, neužtikrina vaikų interesų. Vaiko geriausius interesus gina Vaiko teisių konvencija. Kai vaikui tampa nesaugu augti ir sveikai vystytis biologinėje šeimoje, nustatoma globa. Globa gali būti nustatoma šeimoje, šeimynoje, globos centre, institucijoje. Siekiama, kad vaikas augtų ne įstaigoje, o artimoje namams aplinkoje – šeimoje. Tėvų globos netekusiam vaikui svarbu augti saugioje aplinkoje, todėl globos institucijų tikslas turėtų būti surasti vaikui šeimą, o ne šeimai - vaiką. Darbo objektas - globėjų, globojančių vaikus savo šeimose, globos patirtys. Darbo tikslas – atskleisti vaiko globos šeimoje patirtis, remiantis moterų globėjų patirtimi. Darbo uždaviniai: 1) atskleisti motyvus, paskatinusius globoti tėvų globos netekusius vaikus; 2) atskleisti, kaip buvimas globėju keičia gyvenimą ir santykius globėjo šeimoje; 3) išryškinti sunkumus, su kuriais susiduria globėjų šeimos. Pirmojoje darbo dalyje atskleidžiami vaiko globos teisiniai, socialiniai ir psichologiniai aspektai, vaiko globos priežastys, globos nustatymo principai, rūšys ir formos, globos šeimoje svarba. Antrojoje darbo dalyje analizuojama šeima socialinių teorijų aspektu, globėjų motyvacijos veiksniai, globėjų šeimos samprata socialinių šeimos funkcijų požiūriu, analizuojama globa šeimoje pagal Goffman socialinių vaidmenų teoriją, taip pat apžvelgiama vaiko globa šeimoje sistemų teorijos aiškinimu. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami atlikto tyrimo rezultatai, analizuojamos vaiką šeimoje globojančių globėjų globos patirtys, vaiko globos šeimoje motyvai, ypatumai, santykių tarp globėjo ir globotinio, tarp globėjo šeimos narių pokyčiai. Tyrimui atlikti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija, atliktas pusiau struktūruotas interviu. Tyrime dalyvavo 5 globėjos, nesusijusios giminystės ryšiais su globojamais vaikais. Tyrimo duomenys atskleidė, kad asmens charakterio savybės, noras globoti, pasireiškiantis vaikystėje, yra svarbus veiksnys, lemiantis tapimą globėju. Globa daro įtaką ne tik globotinio ir globėjo, bet ir šeimos, į kurią patenka globotinis, santykiams. Globa įvardijama kaip sunkus darbas, reikalaujantis daug laisvo laiko ir paramos.
At different times, in different nations, the family has been and is important. The family involves all areas of life and is related to the development of society. A well-functioning family ensures the physical, economic and social safety of its members. However, it often happens that due to certain circumstances families become vulnerable and do not maintain the interests of children. The interests of the child are best protected by the Convention on the Rights of the Child. When a child becomes unsafe to grow and develop healthily within a biological family, custody is established. Guardianship can be established within the family, large family household, a care centre or an institution. The aim is for the child to grow up not in an institution, but within a family similar to home - a family. It is important for a child deprived of parental care to grow up in a safe environment, so the goal of care institutions should be to find a family for the child, not a child for the family. The aim of the thesis is to reveal the experiences of caregivers caring for children within their families. The object of the paper is the experience of childcare within the family, based on the experience of female carers. The objectives of the study 1) to reveal the motives of research particpant to be a guardian for a child; 2) to reveal how being a guardian changes life and relationships in the guardian's family; 3) to reveal the need for support for guardians based on the experience of female carers. The first part of the paper reveals the legal, social and psychological aspects of childcare, the reasons for childcare, the principles, types and forms of care, the importance of family care. The second part analyses family in terms of social theories, carers' motivation factors, the concept of caregiver family in terms of social family functions, analyses family care in Goffman's theory of social roles, and reviews childcare within the family systems theory. The third part of the paper presents the results of the research, analyses the experiences of caregivers caring for a child within the family, the motives and peculiarities of childcare within the family, the changes of the relationship between the caregiver and the ward and family members. The methodology of qualitative research was chosen for the research, a semi-structured interview was conducted. The study involved 5 caregivers who have no family relations with a child on custody. The research data revealed that the personality and the desire to care manifested in childhood, is an important factor determining becoming a caregiver. Guardianship affects not only the relationship between the child and the carer, but also the family to which he or she enters. Guardianship is defined as hard work that requires a lot of free time.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105775
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
lina_buziene_md.pdf1.88 MBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 1, 2021

Download(s)

99
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.