Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105743
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Malunavičiūtė, Ilona
Supervisor: Dvarionas, Džiugas
Title: Bendruomenės pareigūno veiklos ir socialinio darbo funkcinės sąsajos: Vilniaus miesto atvejis
Other Title: Inter links between the activities of a community officer and social work in Lithuania in the case of Vilnius city
Extent: 95 p.
Date: 8-Jun-2020
Keywords: Bendruomenės pareigūnas;Community officer;Socialinis darbuotojas;Social worker;Bendruomenės nariai;Community members;Policija;Police
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojamos bendruomenės pareigūno veiklos ir socialinio darbo sąsajos Lietuvoje Vilniaus miesto atveju. Darbo temai pagrįsti ir tyrimui atlikti išskirtos pagrindinės darbo tyrimo dalys. Tyrimo problema - kuo gali būti naudingas bendruomenės pareigūno ir socialinio darbuotojo funkcijų pasidalinimas ir papildymas tenkinant bendruomenės narių poreikius? Tyrimo objektas - bendruomenės pareigūno veiklos ir socialinio darbo funkcinės sąsajos. Baigiamojo darbo tikslas - nustatyti bendruomenės pareigūno veiklos ir socialinio darbo funkcines sąsajas Vilniaus miesto atveju. Baigiamojo darbo uždaviniai: 1. Remiantis moksline literatūra išanalizuoti bendruomenės pareigūno ir socialinio darbuotojo sampratą, funkcijas ir veiklos sritis. 2. Mokslinės literatūros analize nustatyti veiksnius, lemiančius bendruomenės pareigūno ir socialinio darbuotojo veiklos efektyvumą. 3. Nustatyti bendrus bendruomenės pareigūno ir socialinio darbuotojo funkcijų sąsajas lemiančius kriterijus, kurie parodo šių pareigybių veiklos panašumus ir skirtumus. 4. Remiantis atliktu tyrimu nustatyti veiksnius, lemiančius bendruomenės pareigūno veiklos ir socialinio darbo sąsajas. Tyrimui atlikti buvo taikomi tokie metodai: anketinė apklausa, kiekybinis tyrimo metodas, lyginamoji teisės ir duomenų analizė. Pirmojoje baigiamojo darbo dalyje yra aptariami apibrėžimai, nagrinėjamos teorijos, susijusios su bendruomenės pareigūnu ir socialiniu darbuotoju, jų veikla, santykiu su bendruomene, teisine baze, kur nustatyta, kad bendruomenės pareigūnas kaip socialinis darbuotojas turi daug funkcijų, uždavinių, dirba remdamasis pagarbos žmogaus teisėms teisingumo ir kitais principais, užtikrindamas bendruomenės saugumą, laisves, teises ir stiprindamas santykius su bendruomenės nariais ir jos pasitikėjimu policija. Antrojoje baigiamojo darbo dalyje aptariami tyrimo metodai, kuriais atskleidžiama darbo problema ir pateikiami jai spręsti naudojami būdai. Lyginant bendruomenės pareigūnų ir bendruomenės narių anketinės apklausos analizės duomenis, nustatyta vyraujanti bendruomenės pareigūno veiklos situacija, bendruomenės narių problemos ir bendruomenės pareigūno kaip socialinio darbuotojo ypatumai. Trečiojoje darbo dalyje aptariamos vyraujančios problemos, ypatumai, nustatyta, kad labiausiai bendruomenės pareigūnų kaip socialinių darbuotojų veiklą lemia sprendimų priėmimo laisvė, finansinės galimybės, įvairių institucijų pagalba, gyventojų supratingumas ir pagalba bendraujant. Dažniausiai Vilniuje sprendžiamos bendruomenės problemos, susijusios su apšvietimu gatvėse, konsultacijomis, susitikimais su bendruomene, aplinkos tvarkymu, bendradarbiavimu su kitomis institucijomis, tvarkant pėsčiųjų perėjas, senyvų žmonių slauga, jaunimo užimtumu, alkoholio vartojimo prevencija.
The final work analyse the relationship between the activities of a community officer and social work in Lithuania in the case of Vilnius. In order to substantiate the topic of the work and to reach the research aim, stated the main parts of the work and research. Reseach problem: What can be the benefits of dividing and complementing the roles of community officer and social workers? Research object. Functional links between community officer activities and social work. The aim of the final thesis. To determine the functional inter links between the activities of a community officer and social work: in the case of Vilnius city. Tasks of the final work: 1. To analyze the concept, functions and areas of activity of a community officer and a social worker on the basis of scientific literature; 2. To determine the factors determining the efficiency of the activities of a community officer and a social worker by the analysis of the scientific literature; 3. To determine the common inter links between the functions of a community officer and a social worker, determining the criteria that shows the similarities and differences in the activities of these positions; 4. Based on the research, identify the factors that determine the links between the activities of a community officer and social work. The following methods are used for the research: questionnaire survey, quantitative research method, comparative law and data analysis. The paper analyse the problem related to the poor performance of a community officer as a social worker in Lithuania, dominated by social and economic problems, alienation, indifference, passivity, problems of social relations and lack of community spirit. By studying the links between the activities of a community officer and social work as an object, are found possible solutions for improving the efficiency of the activities of a community officer are identified, taking into account the current situation of a its as a social worker in Lithuania. The first part of the final thesis discusses the definitions, theories, etc. related to the community officer and social worker, their activities, relationship with the community, the legal frame work, where it is established that the community officer as a social worker has many functions, tasks, works based on respect for human rights, justice, etc. principles, ensuring community security, freedoms, rights and strengthening relations with community members and their trust in the police. The second part of the final work discusses the research methods that reveal the problem of the work and present the methods used to solve it. Comparing the data of the analysis of the questionnaire survey of the community officer and the community members, the prevailing situation of the community officer activity, the problems of the community members and the peculiarities of the community officer as a social worker were determined. The third part of the final thesis discusses the prevailing problems, peculiarities, found that the activities of community officer as social workers are determined by freedom of decision-making, financial resources, lack of assistance of various institutions, lack believe and understanding in community officer of the population and communication with community officer, and most often solving problems whom meet community officer in Vilnius are consultations, meetings with the community, environmental management, cooperation with other institutions in managing transitions, road, care for the elderly, attempts to help young people with employment, prevention of alcohol consumption.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105743
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

113
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

188
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons