Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105740
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Balytaitė, Justė
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Vakarų Dzūkijos architektūros paveldo išteklių analizė ir pritaikymo turizmui galimybės
Other Title: Analysis of the resources of Western Dzukija architectural heritage and possibilities of its adaptation for tourism.
Extent: 114 p.
Date: 10-Jun-2020
Keywords: Architektūra;Architecture;Paveldas;Heritage;Turizmas;Tourism
Abstract: Vakarų Dzūkijos regionas garsėja ežeringa bei miškinga gamta. Dėl turimų gamtos išteklių itin populiarus poilsinis turizmas, tačiau vis dar gan menkai išvystytas kultūrinis. Nors šiame krašte esančiose Lazdijų, Varėnos, Alytaus rajono ir Druskininkų savivaldybėse skaičiuojama daugiau kaip1400 nekilnojamų kultūros paveldo vertybių (iš jų apie 20 % – architektūros paveldo), įtrauktų į kultūros vertybių registrą, trūksta sistemingai objektus pristatančių leidinių bei kryptingos ir nuoseklios komunikacijos. Dauguma objektų vis dar nelankomi, nežinomi arba turistų užmiršti. Šio baigiamojo magistrinio darbo tikslas – išanalizuoti Vakarų Dzūkijos architektūros paveldo išteklius, detaliai įvertinti jų pritaikymą turizmui bei pateikti patrauklų architektūros paveldo pristatymo projektą socialiniame tinkle. Tikslui pasiekti iškelti tokie darbo uždaviniai: 1. Pristatyti analizuojamų savivaldybių bendruosius bruožus. 2. Atlikti Vakarų Dzūkijos regione esančių nekilnojamojo kultūros paveldo išteklių statistinę analizę: nustatyti vyraujančią tipologiją ir išskirti architektūros paveldo dalį, bendrame nekilnojamojo kultūros paveldo išteklių lauke. 3. Parengti pristatomų architektūros paveldo objektų išsidėstymą vaizduojantį žemėlapį. 4. Išanalizuoti ir pristatyti 27 Lazdijų, Alytaus, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybių skirtingos paskirties architektūros paveldo pavyzdžius. 5. Atlikti lauko tyrimą ir įvertinti analizuojamo architektūros paveldo pritaikymą turizmui, dėmesį skiriant: infrastruktūros būklei, informacijos sklaidai ir vietovės žymėjimui. 6. Ištirti gyventojų požiūrį į Lazdijų, Varėnos, Alytaus rajonų ir Druskininkų savivaldybių architektūros paveldą ir turizmą. 7. Sukurti turizmą gerinantį ir architektūros paveldą reprezentuojantį puslapį „Pamilk Dzūkiją“ socialiniame tinkle „Facebook“. Atliekant Vakarų Dzūkijos regiono nekilnojamojo kultūros paveldo statistinę analizę pasitelktas statistinis metodas. Paveldo objektų analizei buvo naudojama šaltinių ir literatūros analizė bei istorinis ir aprašomasis-analitinis metodai. Darbe pristatomas sakralinis ir pasaulietinis architektūros paveldas. Detalizuotai analizuojami dvidešimt septyni paveldo objektai, pateiktos jų dabartinės nuotraukas. Siekiant įvertinti Vakarų Dzūkijos architektūros paveldo išteklius, jų pritaikymo turizmui galimybes ir norint išanalizuoti gyventojų nuomonę, buvo pasitelktas anketinės apklausos metodas. Lauko tyrimas buvo naudojamas aplankant visus darbe pristatomus pastatus, įvertinant jų būklę, pasiekiamumą turistams, infrastruktūrą. Vakarų Dzūkijoje esantys architektūros paveldo objektai nėra tinkamai prižiūrimi, deramai saugomi bei lengvai pasiekiami kiekvienam norinčiam juos aplankyti. Lankomi ir pristatomi tik patys žinomiausi. Siekiant padidinti turizmo plėtrą ir norint pagerinti kultūros paveldo sklaidą, sukurtas socialinio tinklo „Facebook“ puslapis „Pamilk Dzūkiją“.
The region of West Dzūkija is famous for its extremely lake and forest nature. The recreational tourism is extremely popular due to the available natural resources, but cultural tourism is still rather poorly developed. Although in the municipalities of Lazdijai, Varėna, Alytus and Druskininkai there are more than 1,400 immovable cultural heritage values included in the register of cultural values (of which about 20% –architectural heritage). But most attractions are still unvisited, unknown or overlooked by tourists. The aim of this final master's thesis is to analyze the architectural heritage resources of West Dzūkija, to evaluate in detail their application to tourism and to present an attractive project of architectural heritage presentation on the social network. To achieve this purpose, there have been set the following work tasks: 1. To present the general features of the analyzed municipalities. 2. To perform a statistical analysis of the real cultural heritage resources in the West Dzūkija region: to determine the prevailing typology and to distinguish the part of the architectural heritage in the general field of real cultural heritage resources. 3. To prepare the map depicting the location of the presented architectural heritage objects. 4. To analyze and present examples of architectural heritage of 27 different purposes of Lazdijai, Alytus, Varėna districts and Druskininkai municipalities. 5. To carry out the field study and evaluate the application of the analyzed architectural heritage to tourism, focusing on: the condition of infrastructure, dissemination of information. 6. To study the attitude of the residents to the architectural heritage and tourism of Lazdijai, Varėna, Alytus districts and Druskininkai municipalities. 7. To create the page “Pamilk Dzūkija” on the Facebook network that improves tourism and represents architectural heritage. The statistical method was used in the statistical analysis of the real cultural heritage of the West Dzūkija region. The analysis of sources and literature as well as historical and descriptiveanalytical methods were used for the analysis of heritage objects. The work presents the sacral and secular architectural heritage. Twenty-seven heritage sites are analyzed in detail, and their current photographs are presented. In order to evaluate the architectural heritage resources of Western Dzūkija, the possibilities of their application to tourism and to analyze the opinion of the population, there was used the method of questionnaire survey. The field study was used by visiting all the buildings presented in the work, assessing their condition, accessibility for tourists, infrastructure. The architectural heritage objects in West Dzūkija are not properly maintained, properly protected and easily accessible to everyone who wants to visit them. Only the most famous objects are visited and delivered. In order to increase the development of tourism and to improve the dissemination of cultural heritage, it has been created Facebook page “Pamilk Dzūkiją”.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105740
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
juste_balytaite_md.pdf4.02 MBAdobe PDF   Until 2025-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.