Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105733
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIvanauskienė, Violeta-
dc.contributor.authorBarauskaitė, Inga-
dc.date.accessioned2020-05-29T05:57:03Z-
dc.date.available2020-05-29T05:57:03Z-
dc.date.issued2020-06-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/105733-
dc.description.abstractVisame pasaulyje ir nuo pat pirmųjų ŽIV infekcijos atvejų stigma buvo suprantama kaip pagrindinė kliūtis sėkmingai ŽIV prevencijai, priežiūrai ir gydymui. Su ŽIV susijusi stigma reiškia neigiamus įsitikinimus, jausmus ir požiūrį į žmones, gyvenančius su ŽIV. Tai neretai perauga į diskriminaciją, o ši pasireiškia nesąžiningu ir neteisėtu elgesiu su žmogumi pagal jo tikrąją ar suvokiamą ŽIV būklę. ŽIV stigma ir diskriminacija gali paveikti ne tik ŽIV infekuotą asmenį, bet visą jo socialinę aplinką: šeimą, draugus ir kitus, kurie yra susiję su ŽIV sergančiais žmonėmis. Stigma yra viena iš pagrindinių žmonių, gyvenančių su ŽIV, socialinių problemų, kurią reikšminga nagrinėti socialinio darbo kontekste, remiantis pačių ŽIV infekuotų asmenų patirtimi. Tyrimo objektas – ŽIV infekuotų asmenų išgyvenama stigma. Tyrimo tikslas – atskleisti ŽIV infekuotų asmenų stigmos patirtis socialinio darbo kontekste. Šiam tikslui pasiekti išsikelti trys uždaviniai: 1) atskleisti stigmos sampratą bei požymius iš ŽIV infekuotų asmenų perspektyvos; 2) aprašyti ŽIV infekcijos formuojamos stigmos įveiką ekologiniu sisteminiu požiūriu; 3) identifikuoti socialinio darbuotojo vaidmenis teikiant socialines paslaugas ŽIV infekuotiems asmenims. Tyrime taikyta interpretatyvistinė-konstruktyvistinė ontologija ir subjektyvistine-interpretuojamoji epistemologija. Tyrimo teorinėje dalyje remtasi stigmos ir ekologine sistemų teorijomis. Pasirinktas kokybinio tyrimo tipas, taikant pusiau struktūruoto interviu tyrimo metodą su papildomais tyrėjos klausimais, kurių iškilo interviu metu ir kurie leido giliau pažvelgti į tyrimo dalyvių išgyvenimus. Tyrimo duomenys analizuoti remiantis grindžiamąja teorija, kuri įgalina tyrėją kelti klausimus apie esamas ir numanomas prasmes. Tyrimo imtį sudaro 6 ŽIV infekuoti asmenys, iš jų 4 vyrai ir 2 moterys, nuo 40 iki 60 metų amžiaus. Tyrimo rezultatai atskleidė ŽIV stigmos socialinį konstruktą, išryškino iššūkius, susijusius su vidine ir viešąja stigma, kurie paliečia visus žmogaus gyvenimo aspektus bei veikia mikro-, mezo- ir makrolygmenymis. ŽIV infekuotų asmenų stigmos patirtys atskleidė socialinių paslaugų ir socialinio darbo svarbą ŽIV stigmos įveikoje, taikant ekologinį sisteminį modelį, ir leido identifikuoti socialinio darbuotojo vaidmenis, teikiant socialines paslaugas ŽIV infekuotiems asmenims, iš kurių svarbiausiu yra laikomas tarpininko vaidmuo.lt
dc.description.abstractSince the very first cases of HIV infections around the world, stigma has been understood as the main obstacle for successful HIV prevention, assessment and healing. HIV-related stigma refers to negative beliefs, feelings and attitude towards people living with HIV. It may often lead to discrimination expressed as a dishonest and unfair treatment of persons in regard to their actual or perceived HIV status. HIV stigma and discrimination may affect not only a HIV-infected person, but also his/her social environment, i.e. family, friends and others who are related to HIV-infected people. Stigma is one of the biggest social problems of people living with HIV, which is important to be investigated in the context of social work based on real experiences of HIV-infected people. Stigma experienced by HIV-infected people is the object of the research. The study aims to reveal stigma experiences of HIV-infected people in the context of social work. In order to reach the goal of the study, the following three objectives were set: 1) to reveal stigma concept and features from the perspective of HIV-infected people; 2) to describe the overcoming of stigma formed by HIV infection from the ecological-systemic approach; 3) to identify the roles of social workers who are providing social services to HIV-infected people. Research is based on interpretive-constructive ontology and subjective-interpretive epistemology. The theoretical part of the research is based on the theories of stigma and ecological-systems. The qualitative research was chosen by applying a semi-structured interview method with additional questions of the researcher which arose during the interview and allowed to take a deeper look at the experiences of the research participants. The research data was analysed based on grounded theory which allowed the researcher to raise questions about the existing and implied meanings. The scope of the research: 6 HIV-infected people, 4 men and 2 women, aged from 40 to 60. The results of the research have revealed a social construct of HIV stigma, and highlighted the challenges related to personal and public stigma which affect all aspects of life and operate on micro, mezzo and macro levels. Stigma experiences of HIV-infected people have revealed the importance of social services and social work itself to overcome HIV stigma by applying ecological-systemic approach and have allowed the researcher to identify the roles (the role of intermediary has been found as one of the most significant) of social workers who are providing social services to HIV-infected people.en
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipSocialinio darbo katedralt
dc.format.extent79 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas prieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only-
dc.subjectŽIV stigmalt
dc.subjectHIV stigmaen
dc.subjectDiskriminacijalt
dc.subjectDiscriminationen
dc.subjectSocialinė atskirtislt
dc.subjectSocial exclusionen
dc.subjectSocialinė pagalbalt
dc.subjectSocial supporten
dc.subjectEkologinis sisteminis modelislt
dc.subjectEcological-systemic approachen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleGyvenimas su ŽIV stigma: „Socialinė pagalba reikalinga ir ŽIV infekuotiems asmenims...“lt
dc.title.alternativeLiving with HIV stigma: "HIV infected people need social support too..."en
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextembargo_20250608-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:2020 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
inga_barauskaite_md.pdf1.52 MBAdobe PDF   Until 2025-06-08View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.