Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105686
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Alsys, Lukas
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Vaidyba socialistinio realizmo teatre: teoriniai – ideologiniai kontekstai ir Lietuvos teatro analizės
Other Title: Acting in socialist realist theatre: theoretical – Ideological contexts and the analysis of Lithuanian theatre
Extent: 67 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Acting;Vaidyba;Socialistinis realizmas;Stanislavskis;Socialist realism;Stanislavski
Abstract: Darbe nagrinėjami socialistinio realizmo doktrinos principai vaidyboje ir jos pedagogikoje ir siekiama identifikuoti šiuolaikinės vaidybos problemų sąsajas su sovietinės okupacijos metu vykusiais pokyčiais ir procesais Lietuvos teatre. Darbe bandoma rekonstruoti socialistinio realizmo vaidybos teorija, kuri buvo sukurta remiantis Konstantino Stanislavskio vaidybos sistemos pagrindu. Sovietmečio vaidybos estetika ir pedagogika darbe analizuojama per politinės doktrinos tvirtinimo ir siekio skleisti ideologiją prizmę suvokiant socrealizmą ne tik kaip represinę ar kontrolės funkciją vykdančią jėgą, bet ir kaip galios principus diktuojančią ir naujos raiškos formų atsiradimo terpę. Šio darbo objektas yra teoriniai tekstai, pedagogika ir kūrybinės praktikos Lietuvos teatre. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti socialistinio realizmo vaidybos teorinę ir ideologinę sampratas bei jų reikšmes ir atspindžius vaidybos pedagoginėse praktikose ir teatro spektaklių vaidmenyse. Kad šis tikslas būtų pasiektas, keliami šie uždaviniai: 1. Tirti šaltinius, šaltinių grupes ir juos kritiškai vertinti; 2. Tirti šiuolaikinių autorių studijų rezultatus, nagrinėjančius socialistinį realizmą; 3. Tirti ir aprašyti socialistinio realizmo poveikį teatrinėms institucijoms; 4. Tirti ir aprašyti socialistinio realizmo poveikį kitoms meno sritims; 5. Tirti ir aprašyti socialistinio realizmo vaidybos teorijos gaires; 6. Tirti ir aprašyti socialistinio realizmo vaidybos pedagogikos metodologijos gaires; 7. Išanalizuoti socrealistinės vaidybos atvejus praktikoje. Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama ir analizuojama socialistinio realizmo samprata, teorinės prielaidos ir raida. Antroje - gilinamasi į socialistinį realizmą Lietuvos dramaturgijoje ir teatre. Trečioje darbo dalyje tiriama socialistinio realizmo vaidybos teorija ir pedagogika. Ketvirtoje- bandoma rekonstruoti ir atskleisti socrealistinės vaidybos bruožus nagrinėjant konkrečius praktikos atvejus Lietuvos teatre.
The thesis analyses social realism doctrine principles in acting and acting pedagogy and seeks to identify modern acting problem interfaces with the soviet ocupation timeline changes and processes in Lithuanian theatre. The study tries to reconstruct the acting theory of socialist realism, which was created based on the basis of Konstantin Stanislavsky's acting system. The soviet ocupation timeline acting esthetic and pedagogy are analysed in the study through the prism of the political doctrine fastening and the goal to spread ideology, understanding social realism not only as a represive or control type function executing power, but also as a power principle dictating and the emergence of a new form of expression medium . The object of this thesis is theoretical texts, pedagogy and artistic practices in Lithuanian theatre. The goal of this thesis is to analyse the theoretical and ideological acting concepts in social realism, furthermore their meanings and reflections in the pedagogy practices of acting and in the roles of theatre plays. For this goal to be achieved, these objectives are set: 1. Study sources, source groups and critically rate them; 2. Research modern authors' study results of their analysis of social realism ; 3. Study and describe the effect of social realism in theatrical institutions; 4. Study and describe the effect of social realism to other fields of art; 5. Study and describe the guidelines of the social realism acting theory; 6. Study and describe the guidelines of the social realism acting pedagogy methodology; 7. Analyse social realism acting cases in practice. It the first part of tthis thesis author reviews and analyses the concept, theoretical assumptions and development of social realism. The second part focuses on social realism in Lithuanian dramaturgy and theatre. The third part studies the acting theory and pedagogy in social realism. The fourth part tries to reconstruct and reveal features of social realism by studying specific cases in practice in Lithuanian theatre.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105686
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)

Files in This Item:
lukas_alsys_md.pdf3.93 MBAdobe PDF   Until 2025-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.