Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105678
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Raguckaitė, Gerinta
Supervisor: Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Jaunų mokytojų profesinio tapatumo vystymas(-is)
Other Title: Professional identity development of young teachers
Extent: 101 p.
Date: 9-Jun-2020
Keywords: Profesinis tapatumas;Professional identity;Jaunas mokytojas;Young teacher;Tapatumo vystymas(is);Identity development
Abstract: Tyrimo tikslas – teoriškai išanalizuoti ir empiriškai pagrįsti, jaunų mokytojų profesinio tapatumo vystymo(-si) raišką ir priklausomybę nuo išorinių bei vidinių veiksnių. Tyrimo objektas – jaunų mokytojų profesinio tapatumo vystymas(-is). Tyrimo problema – profesinio tapatumo nebuvimas, galimai lemia didelį iškrentančių iš profesijos jaunų mokytojų skaičių. Tyrimo klausimai: 1. Kokie pagrindiniai veiksniai sąveikaują jaunų mokytojų profesinio tapatumo vystyme(-si)? 2. Kaip vystosi jaunų mokytojų profesinis tapatumas ir kokia tiriamo reiškinio priklausomybė nuo skirtingų išorinių bei vidinių veiksnių? 3. Kaip profesinis tapatumas nulemia mokytojo (ne)sėkmę darbe? Išvados: jauni mokytojai – viena labiausiai pažeidžiamų pedagogų grupių, kuriai reikalingas ypatingas palaikymas ir parama pirmaisiais jų darbo metais. Tokie jauni specialistai pasižymi pedagoginių kompetencijų trūkumu, susiduria su daugybe problemų susijusių su tiesioginėmis jų darbo funkcijomis. Jie pasižymi menkai išvystytu profesiniu tapatumu, kuris daro įtaką jų suvokimui apie jų darbo vertybes, darbo vaidmenis, roles, funkcijas. Profesinis tapatumas yra nuolatos kintantis reiškinys, besitęsiantis visą asmens karjerą. Profesinis tapatumas kinta unikaliai ir subjektyviai ir jo kintamumas sąlygojamas įvairių vidinių ir išorinių veiksnių, todėl jis turi būti suprantamas holistiškai (visapusiškai), nes tam tikri vienodi išoriniai veiksniai, nevienodai įtakoja profesinio tapatumo vystymą(-si) skirtingiems individams. Nustatyta, kad pagrindiniai neigiami veiksniai besireiškiantys profesinio tapatumo vystyme(-si) yra adaptacija, mikroklimatas, nepasitikėjimas savimi ir savo jėgomis, dėl patirties nebuvimo ar jos trūkumo, neapsisprendimas dėl profesijos, profesinių žinių trūkumas, išorinės motyvacijos nebuvimas, sunkumai bendraujant su tėvais ir kolegomis. Išsiaiškinta, kad kuo sėkmingesnė pirmoji darbo patirtis, tuo lengviau vystosi jaunų mokytojų profesinis tapatumas, o suteikta pagalba ir parama pirmaisiais jų darbo metais, padeda jauniems mokytojams sėkmingai įsitvirtinti profesijoje.
The aim of the study is to theoretically analyse and empirically justify the expression of professional identity development of young teachers and its dependence on external and internal factors. The object of the study is the development of the professional identity of young teachers. The problem of the study is the lack of professional identity, potentially leading to a high number of young teachers leaving the profession. Questions of the study: 1. What are the key factors that interact in the development of the professional identity of young teachers? 2. How does the professional identity of young teachers develop and what is the dependence of the phenomenon being studied on different external and internal factors? 3. How does professional identity determine a teacher's (un)success at work? Conclusions: young teachers are one of the most vulnerable groups of educators who need special support and assistance in their first years of work. These young specialists have insufficient pedagogical competence, face many problems related to the direct functions of their work. They have a poorly developed professional identity, which affects their perception of their work values, work roles, acts, functions. Professional identity is a constantly changing phenomenon that continues throughout a person's career. Professional identity varies uniquely and subjectively, and its variability is caused by different internal and external factors, so it must be understood holistically (comprehensively) because certain uniform external factors unevenly influence the development of professional identity in different individuals. It was found that the main negative factors in the development of professional identity were adaptation, microclimate, self-distrust and lack of self-reliance, due to lack of experience or its insufficiency, uncertainty about the profession, insufficiency of professional knowledge, lack of external motivation, difficulties in communicating with parents and colleagues. It was found that the more successful the experience of first work, the easier the professional identity of young teachers develops, while the help and support in the first year of their work, helps young teachers to succeed in the profession.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105678
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
gerinta_raguckaite_md.pdf1.54 MBAdobe PDF   Until 2025-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.