Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105675
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dragūnaitė, Aurelija
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Profesijos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas sąsajoje su mokytojo saviraiška
Other Title: Interface between improving subject competencies of vet teachers‘ with teacher's self-expression
Extent: 91 p.
Date: 11-Jun-2020
Keywords: Profesijos mokytojas;Vet teacher;Dalykinė kompetencija;Subject competencies;Mokytojo saviraiška;Teacher's self-expression
Abstract: Tyrimo objektas – profesijos mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimas. Tyrimo tikslas – įvertinus įgytų kompetencijų tobulinimo svarbą profesijos mokytojams, išryškinti jų sąsajas su paties profesijos mokytojo saviraiška. Teorinė profesijos mokytojų turimų dalykinių kompetencijų tobulinimo sąsajoje su paties profesijos mokytojų saviraiška analizė atskleidė, jog dalykinių kompetencijų trūkumas neleidžia atsiskleisti, stabdo saviraišką, kelia nepasitenkinimą, mažina savivertę, todėl teikiamos nekokybiškos ir neefektyvios profesinio mokymo paslaugos, netenkinančios verslo poreikių. Tyrimo metu identifikuotas dalykinių kompetencijų poreikis, kurio priežastys – dėl siekio savo dėstomą dalyką padaryti įdomų, būti kompetetingu savo profesinėje veikloje, asmeninio tobulėjimo, o taip skatinama jų saviraiška ir asmeninis pasitenkinimas. Daugiau nei pusė profesijos mokytojų nurodė, jog jiems yra sudarytos visos galimybės mokytis bei tobulėti ir jie dirba darbą, kuriame gali save išreikšti. Didžioji dalis profesijos mokytojų teigia, jog turimos dalykinės kompetencijos leidžia jiems labiau save išreikšti profesinėje veikloje. Palyginus gautus rezultatus išaiškėjo, jog daugumai profesijos mokytojų jų turimos dalykinės kompetencijos leidžia labiau save išreikšti, tik jei jiems yra sudarytos visos saviraiškos galimybės bei sąlygos mokytis ir tobulėti. Išaiškėjo, jog, nors didžioji dalis profesijos mokytojų yra tobulinę savo dalykines kompetencijas, dalis jų savo profesinėje veikloje vis vien negali labiau savęs išreikšti. Taigi turimos dalykinės kompetencijos turi įtakos profesijos mokytojų saviraiškai.
The object of the research is the improvement of vocational teachers' subject competencies. The aim of the research is to emphasize the importance of improving the acquired competencies of vocational teachers, by highlighting their connections with the vocational teacher's self-expression. Theoretical analysis of the interface between subject competencies of VET teachers and teachers' self-expression revealed that the lack of subject competencies prevents self-actualization, stops self-expression, causes dissatisfaction, reduces self-esteem, therefore provides poor quality and inefficient VET services that do not meet business needs. The need for subject-specific competencies was identified during the research. The reasons were these: due to the desire to make the subject interesting, to be competent in one's professional activity, personal development, and thus to promote their self-expression and personal satisfaction. More than half of VET teachers answered that they have all the possibilities to learn and improve. Also they work in a way where they can express themselves. The majority of vocational teachers said that their subject competencies allow them to express themselves better in their professional activities. The comparison of the obtained results revealed that subject competencies allow the majority of vocational teachers to express themselves better only if they are provided with all the opportunities for self-expression and conditions for learning and development. It turned out that although the majority of vocational teachers have improved their subject competencies, some of them still cannot satisfy themselves in their professional activities. Thus, the acquired subject competencies influence the self-expression of vocational teachers'.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105675
Appears in Collections:2020 m. (ŠA mag.)

Files in This Item:
aurelija.dragunaite_md.pdf1.51 MBAdobe PDF   Until 2025-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on May 1, 2021

Download(s)

22
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.