Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105631
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorButkevičienė, Jolita-
dc.contributor.authorŽidokaitė, Karina-
dc.date.accessioned2020-05-27T07:38:01Z-
dc.date.available2020-05-27T07:38:01Z-
dc.date.issued2020-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/105631-
dc.description.abstractTarpukariu į Laikinąją sostinę atsikraustė ne vienas rusų inteligentas, palikęs vertingą indėlį to laiko kultūroje. Vis dėlto, šie asmenys ir jų darbai nėra pakankamai pažįstami ir įsisavinti, o materialių jų atminimo ženklų mieste nėra daug, todėl darbo objektu pasirinkti žymiausi tarpukario Kaune gyvenę ir dirbę rusai bei jų memorialinės vietos. Darbo tikslas – išskirti tarpukario Kauno kultūrai nusipelniusius rusus ir juos menančius objektus bei parengti naują teminę ekskursiją. Pagrindiniai darbo uždaviniai: 1. Pristatyti rusų tautinės mažumos situaciją tarpukario Kaune. 2. Išskirti asmenis, kurie įamžinti kultūrologiniame diskurse. 3. Išanalizuoti pasirinktų asmenybių veiklą Kaune. 4. Nustatyti šių asmenų memorialines vietas. 5. Išanalizuoti ekskursijos sampratą ir išskirti teorines naujoves. 6. Palyginti ir įvertinti ekskursijos rengimo ir vedimo metodikas. 7. Parengti naują ekskursiją. Naudoti tyrimo metodai: istorinis, analitinis, lyginamasis, aprašomasis. Esminiai tyrimo rezultatai ir svarbiausios išvados: 1. Tarpukario Kaune gyveno tiek rusai senbuviai, tiek pabėgėliai iš Sovietų Rusijos. Nepaisant įvairių problemų, Kauno rusai buvo jaunos valstybės dalimi ir prisidėjo prie jos vystymosi. 2. Kultūrologiniame diskurse išskiriami rusų tautybės asmenys, nusipelnę Lietuvos kultūrai ir mokslui, jų nuopelnai nėra užmiršti, tačiau materialių atminimo formų mieste nėra daug. 3. Pasirinktų asmenybių – dailininko M. Dobužinskio, filosofo L. Karsavino, pedagogo A. Timinskio, kompozitoriaus J. Karnavičiaus, architekto V. Dubeneckio, menotyrininko M. Vorovjovo – biografijos ir veiklos gyvenant Kaune analizė atskleidė jų reikšmingumą Kauno ir Lietuvos kultūrai. 4. Susistemintos žinomos bei įvardytos naujos šių asmenų memorialinės (gyvenamosios ir darbo) vietos Kaune, surinkti prisiminimai. Visos šios vietos galėtų pasitarnauti teminėms ekskursijoms. 5. Ekskursija yra įvairiapusė ir besikeičianti paslauga. Bendra samprata, kad tai bendravimo procesas tarp gido ir ekskursantų, kuomet yra pristatoma tam tikra vieta ar objektas, išlieka. 6. Lietuviškoji ekskursijų rengimo ir vedimo metodologija parengta remiantis ne pačia naujausia rusų autorių teorija, ji yra didaktiška, itin sustyguota ir nepalieka vietos naujovėms. Gidai, kaip intelektualūs kūrėjai, galėtų į metodologijas žiūrėti lanksčiau, naudotis savo pasirinktais įrankiais. 7. Paskutiniame darbo etape buvo sukurta nauja ekskursija „Žymiausi tarpukario Kauno rusai“, pritaikyta mišriam komunikacijos tipui su interaktyvumo elementais.lt
dc.description.abstractDuring the First Republic of Lithuania, a number of Russian intellectuals moved to the Temporary Capital, leaving a valuable contribution to the culture of that time. However, these persons and their works are not sufficiently prominent. Therefore objects of this research are the most famous Russians who lived and worked in Kaunas and their memorial sites. The aim of the work is to highlight the Russians who made an impact on interwar Kaunas culture, their memorial sites and to create a new thematic guided tour. The main tasks of this topic are: 1. Present the situation of Russians in interwar Kaunas. 2. Distinguish persons who are commemorate in cultural discourse. 3. Analyze the activities of selected personalities in Kaunas. 4. Identify the memorial places of these persons. 5. Analyze the concept of guided tour and highlight theoretical innovations. 6. Compare and evaluate guided tour preparation and conducting methodologies. 7. Create a new tour called “The most famous Russians in Kaunas“. Research based on these methods: historical, analytical, comparative, descriptive. Main results and conclusions of research: 1. In the interwar Kaunas lived both Russian old-timers and Soviet refugees. Despite various problems, these Russians were part of the young state and contributed to its development. 2. The cultural discourse distinguishes Russians who made an impact on Lithuanian culture and science. Their merit are not forgotten, but there are not many forms of material remembrance in the city. 3. The analysis of biographies and activities of the selected personalities - artist M. Dobuzhinsky, historian L. Karsavin, pedagogue A. Timinski, composer J. Karnavicius, architect V. Dubeneckis, art critic M. Vorovjov - revealed their significance. 4. Known and discovered new memorial (living and working) places of these people in Kaunas were systematized and memories were collected. All of these places could be used in the guided tours. 5. A guided tour is a diverse and evolving service. The general notion that this is the process of communication between a guide and tourists when a certain place or object is introduced remains. 6. The Lithuanian methodology for creating and conducting guided tours is based on outdated theory of Russian authors. It is didactic, highly structured and leaves no room for innovations. Guides, as intelligent creators, could look at methodologies more flexibly, use the tools of their choice. 7. A new tour called „The most famous Russians of interwar Kaunas“ was created.en
dc.description.sponsorshipMenų fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMenotyros katedralt
dc.format.extent100 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectRusailt
dc.subjectRussiansen
dc.subjectKaunaslt
dc.subjectTarpukarislt
dc.subjectInterwaren
dc.subject.otherMenotyra / History and theory of arts (H003)-
dc.titleŽymiausi tarpukario Kauno rusai ir jų memorialinės vietos: analizė ir ekskursijos parengimas.lt
dc.title.alternativeThe most famous Russians of interwar Kaunas and their memorial sites: analysis and guided tour creation.en
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20250610-
crisitem.author.deptMenotyros katedra-
Appears in Collections:2020 m. (MF mag.)
Files in This Item:
karina_zidokaitė_md.pdf3.92 MBAdobe PDF   Until 2025-06-10View/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.