Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/105571
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Gadeckytė, Kornelija
Supervisor: Žibienė, Gražina
Title: Paviršinių nuotekų tinklų projektavimas bei analizė programa Storm Water Management Model
Other Title: Surface wastewater sewerage simulation and snalysis using storm water management model software
Extent: 65 p.
Date: 12-Jun-2020
Keywords: Paviršinės nuotekos;Surface wastewater;Tyrimas;Research;Modeliavimas;Modelling;Storm water management model;Hidrauliniai skaičiavimai;Hydraulic calculations
Abstract: Tyrimo objektas: teritorija yra Šiaulių rajone, Šiaulių g. 24, Bertužių k., šalia uždaryto Kairių sąvartyno. Tyrimo tikslas: įvertinti paviršinių nuotekų tinklų modeliavimo galimybes naudojant programą Storm Water Management Model ir palyginti dviejų liūčių modeliavimo rezultatus. Uždaviniai: atlikti literatūros analizę apie kompiuterinių programų, skirtų paviršinių nuotekų tinklų projektavimui, modeliavimui ir analizei, taikymo galimybes; naudojant programą SWMM suprojektuoti didelių gabaritų atliekų saugojimo aikštelės lietaus nuotakyno sistemą; pagal turimų dviejų didžiausių liūčių per 2013 - 2018 m. duomenis išanalizuoti vamzdžių ir šulinių užsipildymą, vandens tėkmės greičius, debitus, nešmenų kiekius, tėkmės laikus, slėgio aukščius; palyginti gautus modeliavimo rezultatus esant I ir II liūčiai; įvertinti programos SWMM privalumus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, modeliavimas, duomenų analizė. Tyrimo rezultatai: pirmoje darbo dalyje atlikta mokslinės literatūros, susijusios su paviršinių nuotekų tinklų modeliavimu bei modeliavimo programomis, analizė; antroje darbo dalyje nurodytas tyrimo tikslas ir darbo uždaviniai; trečioje darbo dalyje aptariama darbo metodika ir organizavimas, kurių reikia darbo tikslui ir uždaviniams pasiekti; ketvirtoje darbo dalyje analizuojami ir apibendrinami darbo rezultatai. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: rezultatai parodė, kad lietaus nuotakyno tinklas suprojektuotas tinkamai.
Object of the research: the territory located in Šiauliai district, 24 Šiaulių str., Bertužiai, near the closed landfill of Kairiai. Aim of the research: to evaluate the capabilities of the Storm Water Management Model software for surface wastewater sewerage simulation and compare the modelling results of two rainfalls. Objectives of the research: - to perform literature analysis on the application possibilities of computer programs for simulation, modelling and analysis of surface wastewater network - to design a rainwater drainage system for a bulky waste disposal site using the Storm Water Management Model program - to analyse pipe and well filling, water flow rates, depth, sediment volumes, flow times, pressure heights based on the data of two heaviest rainfalls available in 2013-2018 - to compare the obtained modelling results of rainfalls I and II - to estimate the benefits of the Storm Water Management Model software Research methods: the analysis of scientific literature, modelling, data analysis. Research results: - Part One presents the performed analysis of scientific literature related to modelling of surface wastewater network and modelling programs - Part Two specifies the purpose and the objectives of the research - Part Three discusses the methodology and organization of the study needed to achieve the aim and objectives of the research - Part Four presents the analysis and summary of the research results Conclusions and practical application of the project: The results of the research suggest that the surface wastewater sewage network has been designed properly.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/105571
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
kornelija_gadeckyte_md.pdf9.65 MBAdobe PDF   Until 2025-06-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.