Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103991
Type of publication: Daktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
Field of Science: Politikos mokslai (S002) / Political sciences
Author(s): Davidavičius, Mantas-Antanas
Title: Conflict between ecosophy and ecoideology: the case of Białowieża forest
Other Title: Ekosofijos ir ekoideologijos konfliktas: Belovežo girios atvejis
Extent: 76 p.
Date: 24-Apr-2020
Keywords: Ekosofija;Ecosophy;Ekoideologija;Ecoideology;Ekopolitika;Ecopolitics;Belovežo giria;Białowieża Forest
Abstract: This dissertation explores the intersections of ecological consciousness in the Białowieża forest ecopolitical conflict over logging. It highlights the dialectical tension between ecosophical and ecoideological modes of ecological consciousness, discusses their main features and their contributions to the formation of ecopolitical field. It also reveals the limits of ecoideological potential to form the political sphere, which become apparent due to ecoideological tendency to transform politics into administration. The dissertation also shows the limits of ecosophy‘s political potential due to ecosophy‘s inability to accumulate power on a massive scale. Ecopolitics is shown to be a dialectical result of tensions between ecosophy and ecoideology and as such – inseparable from both of them. The historical development of dominant ecoideologies of the Polish - Belarusian border region and the essential features of these ecoideologies are also analysed. Two main ecoideologies are distinguished: conservationist and preservationist approaches. It is shown that the clash between these two ecoideologies form a basis for contemporary ecopolitical conflict in the Bialowieza Forest. Preservationist approach initially appeared as ecosophy but eventually transformed into alternative ecoideology. It is shown, however, that the intersections and interactions of the two ecoideologies are only possible due to the constant reproduction of ecosophical sphere.
Ši disertacija analizuoja Belovežo girios ekopolitiniame konflikte dėl miško kirtimų (kuris 2017 ¬¬¬– 2018 metais išaugo į iki tol nematytą mastą) besiplėtojančią ekologinių sąmonių sankirtą. Yra nagrinėjama ekosofinio ir ekoideologinio sąmonės veikimo principų dialektinė skirtis, aptariami šių sąmonės veikimo principų pagrindiniai bruožai, jų indėlis formuojant ekopolitiką. Disertacijoje atskleidžiamas ekoideologijų politinio potencialo ribotumas dėl polinkio politiką transformuoti į administraciją, ir ekosofinio politinio potencialo ribos dėl nepajėgumo akumuliuoti galios didesniu mastu. Parodoma, kad ekopolitika yra dialektinis ekosofijos ir ekoideologijos įtampos rezultatas, neatsiejamas nuo abiejų šių opozicijų. Taip pat disertacijoje yra apžvelgiama Lenkijos ir Baltarusijos pasienio regione dominuojančių ekoideologijų istorinė raida ir jų esminės savybės. Išskiriamos dvi pagrindinės ekoideologijos: konservavimo ir prezervavimo. Parodoma, kad Belovežo girios ekopolitinis konfliktas buvo įsteigtas klasikinės konservavimo idėjomis pagrįstos gamtosauginės ideologijos sankirtos su naujesne – prezervavimo ekoideologija. Pastaroji iš pradžių pasirodė kaip ekosofija ir ilgainiui transformavosi į ekoideologiją. Taip pat parodoma, kad minėtų dviejų ekoideologijų sankirta ir sąveika yra galima tik nuolat reprodukuojamo ekosofijos lauko dėka.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/103991
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Appears in Collections:2020 m. (PMDF dak.)

Files in This Item:
mantas-antanas_davidavičius_ds.pdf739.79 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons