Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102926
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Drumstienė, Ona
Supervisor: Danilevičius, Eugenijus
Title: Teisingumo samprata ir jos ugdymo galimybės X katalikiškoje mokykloje
Other Title: The concept of justice and its educational opportunities in X Catholic school
Extent: 73 p.
Date: 9-Jan-2020
Keywords: Teisingumas;Justice;Teisumas;Dorybė;Righteousness;Virtue
Abstract: Tyrimo problema: Teisingumas neįvertinama šių dienų visuomenėje. Tyrimo objektas: Teisingumo samprata. Tyrimo tikslas: Atskleisti teisingumo sampratą ir numatyti jos ugdymo galimybes x katalikiškoje mokykloje. Tyrimo uždaviniai: 1. Pristatyti teisingumo sampratą KBK, Jono PauliausII, Benedikto XVI enciklikose. 2. Atskleisti teisingumo sampratą Jezaus Kristaus asmenyje. 3. Apibūdinti teisingumo įgyvendinimo būdus mokykloje. 4. Atskleisti teisingumo dorybės ugdymo galimybes mokytojų požiūriu. 5. Atskleisti teisingumo dorybės ugdymo galimybes tėvų požiūriu. Tyrimo metodologija: tyrime remtasi Šventuoju Raštu. Apie teisingumą, vaikų ugdymą Vatikano II susirinkimas (1994) pabrėžė tėvų svarbą ir atsakomybę. Katalikų Bažnyčios Katekizmas (1996) Jonas Paulius II.(1987a) Benediktas XVI. (2005) vyskupas Paltarokas. (1925) atskleidžia teisingumą socialinėje, ekonominėje, politinėje plotmėse. Gautų rezultatų reikšmingumas: Rezultatų vertė teoriniu požiūriu yra didelė, nes parodo teisingumo svarbą žmogui santykyje su Dievu, pačiu savimi bei artimaisias. Praktikos tyrinėjimai parodo ką reikia tobulinti vaikų ugdymo procese, šeimos gyvenime, tiek pačiam savyje. Research Problem: Justice is underestimated in today's society. Object of research: Conception of justice. Aim of the study: To reveal the concept of justice and to provide opportunities for its development in x Catholic school. Research tasks: 1. Introduce the concept of justice in the Encyclicals of KBK, John Paul II, Benedict XVI. 2. Reveal the concept of justice in the person of Jesus Christ. 3. Describe ways of administering justice at school. 4. Exposing the potential for the development of a virtue of justice from the point of view of teachers. 5. Uncover the potential for the development of a virtue of justice from the perspective of parents. Research Methodology: The study is based on Scripture. On Justice and Child Development The Second Vatican Council (1994) emphasized the importance and responsibility of parents. Catechism of the Catholic Church (1996) John Paul II (1987) Benedict XVI (2005) Bishop Paltarok (1925) discuss areas of life in the socio–economic and socio–political context. Significance of Results: The value of the results obtained is theoretically significant because it shows the importance of justice to man in relation to God, to himself, and to his loved ones. Practice research shows what needs to be improved in the process of educating children, in family life and in themselves.
Research Problem: Justice is underestimated in today's society. Object of research: Conception of justice. Aim of the study: To reveal the concept of justice and to provide opportunities for its development in x Catholic school. Research tasks: 1. Introduce the concept of justice in the Encyclicals of KBK, John Paul II, Benedict XVI. 2. Reveal the concept of justice in the person of Jesus Christ. 3. Describe ways of administering justice at school. 4. Exposing the potential for the development of a virtue of justice from the point of view of teachers. 5. Uncover the potential for the development of a virtue of justice from the perspective of parents. Research Methodology: The study is based on Scripture. On Justice and Child Development The Second Vatican Council (1994) emphasized the importance and responsibility of parents. Catechism of the Catholic Church (1996) John Paul II (1987) Benedict XVI (2005) Bishop Paltarok (1925) discuss areas of life in the socio–economic and socio–political context. Significance of Results: The value of the results obtained is theoretically significant because it shows the importance of justice to man in relation to God, to himself, and to his loved ones. Practice research shows what needs to be improved in the process of educating children, in family life and in themselves.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102926
Appears in Collections:2020 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons