Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102629
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Gauronskis, Saulius
Supervisor: Kalpokas, Ignas
Title: Cyber warfare capabilities in the 21st century: a look through realist perspective
Other Title: Kibernetinio karo pajėgumai dvidešimt pirmajame amžiuje: apžvalga per realizmo prizmę
Extent: 65 p.
Date: 10-Jan-2020
Keywords: Cyber warfare;Security;Realism;Kibernetinis karas;Saugumas;Realizmas
Abstract: Cybernetic capabilities are becoming more and more prominent in the arsenal of state and non-state actors across the globe. There have been several large-scale and highly effective cyber-attacks on foreign soil. Despite it is a concept less familiar than conventional or physical warfare, it is still of great importance, especially in the 21 st century. The object of this research: Cyber-warfare capabilities at the disposal of contemporary actors. The goal of this research: To analyze the means of cyber-attacks and defense and evaluate their importance towards regional and global stability through the means of realism. The mains sources of this research are documented cases of use of cyber-force. Whether they are practiced in a defensive or offensive fashion, much like in conventional warfare, the capacity to effectively use such means is crucial for this research. It is difficult to encompass all the past and current cases due to a lack of literature and the nature of such warfare. Attacks and defenses might be active for an extended period of time without anyone noticing their presence. A quality and quantity analysis methods are in order to facilitate basic and more complex ideas together in a comprehensive manner. Main categories used for research are: document analysis, comparative analysis, media analysis. The research focuses on non-conventional means of conducting violent actions – cyber warfare. Moreover, this research omits any soft-type cyber capabilities, including the use of social media platforms, digital communication, and psychological operations with the aid of digital networks. This research is therefore aimed towards more arbitrary and direct means of power use in the cyberspace. This includes direct violations of intellectual property, unauthorized access to various government-level systems, and direct cyber-attacks on networks and infrastructure. Since such a way of conducting warfare is not as common and time-proven as conventional physical warfare, there are a lot of issues when it comes to its exercise. These issues are both beneficial and harmful in a way that it is extremely difficult to identify the source or even the current activity of a cyber-attack. Moreover, the present international laws are still void of any concrete and easily implementable regulations. The apex concept is that nations and actors who have the most resources in order to out-perform other actors in cyberspace have an overwhelming advantage, similarly to the initial and sole possession of nuclear arms or gunpowder. This causes huge instability issues on a never-before seen landscape.
Kibernetinės galimybės vis labiau išryškėja valstybinių ir nevalstybinių veikėjų arsenale visame pasaulyje. Yra buvę keletas didelio masto ir labai efektyvių kibernetinių išpuolių prieš svetimus resursus. Nepaisant to, kad sąvoka yra mažiau žinoma nei įprastinis ar fizinis karas, ji vis dar turi didelę reikšmę, ypač XXI amžiuje. Tyrimo objektas: kibernetinio karo galimybės šiuolaikinių veikėjų žinioje. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti kibernetinių išpuolių ir gynybos priemones bei realizmo priemonėmis įvertinti jų svarbą regiono ir pasaulio stabilumui. Pagrindiniai šio tyrimo šaltiniai yra dokumentais pagrįsti kibernetinės jėgos panaudojimo atvejai. Nepaisant to, ar jie praktikuojami gynybiniu, ar puolimo būdu, panašiai kaip ir įprastiniame kare, šiems tyrimams labai svarbu gebėjimas efektyviai naudoti tokias priemones. Dėl literatūros trūkumo ir tokio karo pobūdžio sunku apimti visas praeities ir dabartines bylas. Puolimai ir gynyba gali būti aktyvūs ilgą laiką, niekam nepastebint jų buvimo. Kokybės ir kiekybės analizės metodai yra skirti visapusiškai palengvinti pagrindines ir sudėtingesnes idėjas. Pagrindinės tyrimams naudojamos kategorijos: dokumentų analizė, lyginamoji analizė, žiniasklaidos analizė. Tyrimas sutelktas į netradicines smurtinių veiksmų atlikimo priemones - elektroninį karą. Be to, šiame tyrime netaikomos jokios minkštojo tipo kibernetinės galimybės, įskaitant socialinės žiniasklaidos platformų naudojimą, skaitmeninę komunikaciją ir psichologines operacijas naudojant skaitmeninius tinklus. Todėl šiais tyrimais siekiama pasirinkti labiau savavališkas ir tiesiogines galios naudojimo elektroninėje erdvėje priemones. Tai apima tiesioginius intelektinės nuosavybės pažeidimus, neteisėtą prieigą prie įvairių vyriausybės lygmens sistemų ir tiesioginius kibernetinius išpuolius prieš tinklus ir infrastruktūrą. Kadangi toks karo vykdymo būdas nėra toks įprastas ir laiko patikrintas kaip įprastas fizinis karas, jo įgyvendinimui kyla daug klausimų. Šios problemos yra ir naudingos, ir kenksmingos, todėl nepaprastai sunku nustatyti kibernetinės atakos šaltinį ar net dabartinę veiklą. Be to, dabartiniuose tarptautiniuose įstatymuose vis dar nėra jokių konkrečių ir lengvai įgyvendinamų taisyklių. Viršutinė koncepcija yra ta, kad tautos ir aktoriai, kurie turi daugiausiai išteklių, norėdami pralenkti kitus veikėjus elektroninėje erdvėje, turi didžiulį pranašumą, panašiai kaip ir pradinis bei vienintelis branduolinių ginklų ar parako turėjimas. Tai sukelia didžiulius niekad nematyto tarptautinės scenos nestabilumo klausimus.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102629
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
saulius_gauronskis_md.pdf562.32 kBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.