Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102592
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Žilakauskaitė, Miglė
Supervisor: Karpavičiūtė, Ieva
Title: Lithuanian defence policy in the context of regional security challenges
Other Title: Lietuvos gynybos politika regioninių saugumo iššūkių kontekste
Extent: 68 p.
Date: 10-Jan-2020
Keywords: Defence policy;Security;National security;Gynybos politika;Saugumas;Nacionalinis saugumas
Abstract: The topic of the research is “Lithuanian Defense Policy in the Context of Regional Security Challenges”. Novelty and relevance of the research. Since the announcement of Lithuania's independence, Lithuania has come a long way in establishing itself in the international arena. According to the latest data, the case of Lithuania is being analyzed, where efforts are being made to demonstrate the aspirations of small states to adapt. The active participation of small nations in NATO's activities is the primary goal of this work, leaving other major organizations aside. To achieve its goals, Lithuania is always active in NATO summit meetings, adapting to regional challenges and ensuring the Alliance's coherence and security. This topic is especially relevant in the academic society in recent years, when Lithuania has no small task to maintain a sustainable state, when there is a strong intensification of power from neighboring countries. The problem of research is related to the events of recent years, when the entire Baltic region is feeling defensive, so it is important to secure the Alliance's support as the main guarantor of peace. The research analyzes the current situation and reviews Lithuania's choices in the field of defense and security since 2004. The study also clarifies the decisions made by Lithuania, the implementation of NATO instructions and their impact on Lithuania and the Baltic region as a whole. Research object. Lithuanian defense and security policy, viewed through the prism of NATO directives. The aim. To analyze how Lithuanian defense and security policy has changed since joining NATO. What decisions have been made and their influence on today's defense and security policy. Objectives of the study. 1. To define the concept of small states through the prism of neorealism theory and to apply it to the case of Lithuania. 2. Analyze security and defense policy change in Lithuania. 3. Define the relationship between the decisions made and today's outcomes. 4. To analyze the main documents of Lithuania defining national security and defense. 5. To overview the power of the Lithuanian Armed Forces in accordance with NATO standards. To achieve the above objectives, qualitative methodology, method of document analysis and comparative analysis have been selected. The document analysis will discuss the Lithuanian White Paper on Security and Defense and the Lithuanian military doctrine. Also, document analysis will be used to analyze NATO standards and requirements for Lithuania. The study uses theory-Neorealism. The results of the research. NATO is the main source of peacekeeping in the region. In accordance with the directives, guidelines and recommendations, countries must adapt their organizational structure to absorb decisions made at international level and align them with national defense and security policies. The investigation also revealed the military power of the Lithuanian Armed Forces, which, according to the commitments, is improving every year, proving that Lithuania is an equal member of NATO and has to continually modernize its army to meet regional security challenges.
Tyrimo tema yra „Lietuvos gynybos politika regioninių saugumo iššūkių kontekste “. Tyrimo naujumas ir aktualumas. Nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Lietuva nuėjo ilgą kelią, siekiant įsitvirtinti tarptautinėje erdvėje. Pagal naujausius duomenis yra analizuojamas Lietuvos atvejis, kai stengiamasi parodyti mažųjų valstybių siekį prisitaikyti. Aktyvus mažų valstybių dalyvavimas NATO veikloje yra pagrindinis šio darbo siekis, paliekant kitas didžiąsias organizacijas nuošalyje. Lietuva siekdama įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, visuomet aktyviai dalyvauja NATO šalies vadovų susitikimuose, stengiasi prisitaikyti prie regioninių iššūkių ir užsitikrinti Aljanso darnumą ir savo saugumą. Ši tema itin aktuali akademinėje visuomenėje pastaraisiais metais, kai Lietuvai tenka ne menkas uždavinys išlaikyti tvarią valstybę, kai jaučiamas stiprus galios intensyvėjimas iš kaimyninių šalių. Tyrimo problema yra susijusi su pastarųjų metų įvykiais, kai visas Baltijos regionas jaučia gynybinę grėsmę, tad yra svarbu užsitikrinti Aljanso pritarimą, kaip pagrindinį taikos garantą. Darbe analizuojama dabartinė situacija ir apžvelgiami Lietuvos pasirinkimai gynybos ir saugumo srityje nuo 2004 metų. Tyrimu taip pat išsiaiškinami Lietuvos priimti sprendimai, NATO nurodymų vykdymas ir jų įtaka Lietuvai ir visam Baltijos regionui. Tyrimo objektas. Lietuvos gynybos ir saugumo politika, žvelgiant per NATO direktyvų prizmę. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti kaip keitėsi Lietuvos gynybos ir saugumo politika, nuo įstojimo į NATO organizaciją. Kokie sprendimai buvo priimti ir jų įtaka šiandienos gynybos ir saugumo politikoje. Tyrimo tikslai. 1. Apibrėžti mažųjų valstybių konceptą per neorealizmo teorijos prizmę ir pritaikyti Lietuvos atvejui. 2. Išanalizuoti saugumo ir gynybos politikos kaitą Lietuvoje. 3. Apibrėžti ryšį tarp priimtų sprendimų ir šiandienos pasekmių. 4. Išanalizuoti Lietuvos pagrindinius dokumentus, apibrėžiančius šalies nacionalinį saugumą ir gynybą. 5. Apžvelgti Lietuvos kariuomenės galią, prisitaikius prie NATO standartų. Tam, kad pasiekti aukščiau pateiktus tikslus, tyrimui atlikti pasirinkta kokybine metodologija, dokumentų analizės būdas ir lyginamoji analizė. Dokumentų analizėje bus aptarta Lietuvos Baltoji knyga saugumui ir gynybai bei Lietuvos karinė doktrina. Taip pat, dokumentų analizė bus naudojama tam, kad išanalizuoti NATO standartus ir reikalavimus Lietuvai. Tyrime naudojama teorija - neorealizmas. Tyrimo rezultatai. NATO yra pagrindinis taikos palaikymo šaltinis regione. Pagal direktyvas, nurodymus ir rekomendacijas šalys turi pritaikyti savo organizacinę struktūra, kad galėtų įsisavinti sprendimus padarytus tarptautiniu lygmeniu, bei suderinti juos su gynybos ir saugumo politika šalies viduje. Tyrimo metu taip pat buvo atskleista ir Lietuvos kariuomenės karinė galia, kuri vadovaudamasi įsipareigojimais, tobulėja kiekvienais metais, taip įrodant, jog Lietuva yra lygiateisė NATO narė ir privalo nuolatos modernizuoti kariuomenę, siekiant prisitaikyti prie regioninių saugumo iššūkių.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102592
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
migle_zilakauskaite_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.