Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102367
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Babenskienė, Gintarė
Supervisor: Rakutienė, Sima
Title: Europos Sąjungos asociacijos proceso lyginamoji analizė: Ukrainos ir Maroko atvejai
Other Title: A comparative analysis of the European Union association process : the cases of Ukraine and Morocco
Extent: 75 p.
Date: 10-Jan-2020
Keywords: Europos Sąjungos kaimynystės politika;Europos Sąjungos asociacijos procesas;Ukraina;Marokas;European neighbourhood policy;European Union association process;Ukraine;Morocco
Abstract: Europos Sąjungos kaimynystės politika buvo sukurta siekiant saugumo, stabilumo ir gerovės. Tai siekiama įgyvendinti per politinius, ekonominius susitarimus, plėtojant daugiašalį bendradarbiavimą. Europos kaimynystės polika įgyvendinama su išorės partneriais Rytuose ir Pietuose. Iš esmės Europos kaimynystės politika yra dvišalė Europos Sąjungos ir kiekvienos šalies partnerės politika, tačiau siekiant sustiprinti ir labiau pritaikyti instrumentus šalių poreikiams, buvo sukurtos regioniniu pagrindu pagrįstos daugiašalės platformos Rytų partnerystė ir Viduržemio jūros regionų sąjunga. Rytų partnerystės bendradarbiavime Ukraina laikoma pažangia šalimi, kadangi pasirašė asociacijos susitarimą su Europos Sąjunga. Tai išsamus susitarimas apimantis visą Europos Sąjungos veiklos spektrą. Viduržemio jūros regione glaudžius partnerystės ryšius, kurie grindžiami keliais ekonominiais ir politiniais susitarimais su Europos Sąjunga palaiko Marokas. Šių šalių partnerystei didelį poveikį turėjo įsigaliojęs asociacijos susitarimas. Remiantis "Taylor & Francis" duomenų bazėje esančiais mokslininkų darbais pastebima, kad jie Europos kaimynystės politiką su rytų ir pietų kaimynėmis analizuoja per demokratijos, laisvosios prekybos, saugumo prizmę. Šiame darbe iškeltas tikslas – išanalizuoti ir palyginti Europos Sąjungos asociacijos procesą su Ukraina ir Maroku. Problema. Darbe siekiama atsakyti į klausimą kaip efektyviai demokratizacijos procesas įgyvendinamas Ukrainoje ir Maroke bei su kokiais iššūkiais tenka susidurti? Ar asociacijos procesas skatina bendras Europos vertybes šiose šalyse? Pirmoji dalis skirta pristatyti Europos Sąjungos kaimynystės politiką, aptarti dominuojančią tarptautinių santykių teoriją institucionalizmą bei išorinę europeizaciją. Antroji dalis skirta rytų partnerystės šaliai Ukrainai. Aptariami procesai vykę šalyje iki asociacijos susitarimo ir po asociacijos susitarimo. Analizuojamas pagrindinis dokumentas - asociacijos susitarimas, remiamasi strateginiais susitarimais, komisijos ataskaitomis bei analizuojami antriniai statistiniai duomenys. Trečioji dalis skirta pietų partnerystės šaliai Marokui. Aprašoma istorinė ir politinė raida, asociacijos susitarimo įgyvendinimo problematika. Analizuojamas asociacijos susitarimas, remiamasi streteginiais susitarimais, komisijos ataskaitomis bei analizuojami statistiniai duomenys. Taip pat remiantis statistiniais duomenimis lyginamos Ukrainos ir Maroko sritys, tokios kaip asmeninė laisvė, ekonomika, saugumas, valdymas, visuomenės integracija.
The European neighbourhood policy was developed in pursuit of safety, stability and welfare. It is attempted to achieve these goals through political, economic agreements and development of multilateral cooperation. The European neighbourhood policy is implemented together with eastern and southern external partners. Actually, the European neighbourhood policy is a bilateral policy of the European Union and each partner country; however, in order to strengthen and adjust the instruments for domestic needs, the multilateral platforms based on regions were created: the Eastern Partnership and the Union for the Mediterranean. Ukraine is considered an advanced country with regard to the Eastern Partnership, as it has signed an association agreement with the European Union. It is a comprehensive agreement that covers the entire scope of activities of the European Union. With regard to the Mediterranean region, Morocco is maintaining close partnership relations based on several economic and political agreements with the European Union. The partnership between these countries was largely affected by the association agreement that had entered into force. According to the scientific works kept in the Taylor & Francis database , the European neighbourhood policy with the eastern and southern neighbours is analysed with regard to democracy, free trade and safety. The objective set in this work was to analyse and compare the European Union association process with Ukraine and Morocco. Problem. It is attempted to answer the question in the work, how effective the democratization process is in Ukraine and Morocco and what challenges are encountered. Does the association process induce common European values in these countries? The first part of the work is used to introduce the European neighbourhood policy and to discuss the predominant theory of international relations, institutionalism, as well as external europeanization. Ukraine as the country of the Eastern Partnership is analysed in the second part of the work. The processes that took place in the country before and after the association agreement are discussed. The main document – the association agreement – is analysed. The strategic agreements, reports of the commission and analysis of secondary statistical data are used as the basis for analysis. The third part of the work is given to Morocco as the country of the Southern Partnership. Its historical and political development and implementation problems of the association agreement are described. The association agreement is analysed, the strategic agreements and reports of the commission are used, and the statistical data are analysed. Moreover, the statistical data are used to compare such areas as personal freedom, economics, safety, management and society’s integration in Ukraine and Morocco.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102367
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
gintare_babenskiene_md.pdf1.27 MBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.