Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102364
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Survila, Nerijus
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Globalių rizikų diskursai Europos Sąjungos institucijose: 2015-2018 metų laikotarpiu
Other Title: Global risk discourses in European Union institutions: 2015 – 2018 year period
Extent: 86 p.
Date: 10-Jan-2020
Keywords: Saugumas;Grėsmės;Rizikos;Security;Threats;Risks
Abstract: Globalėjančiame pasaulyje vis didesnis vaidmuo tenka Europos Sąjungai reaguojant į susidariusias globalias rizikas bei pavojus. Sparčiai besivystančios technologijos, geopolitinės įtakos sferos kova, agresyvėjanti kaimyninių šalių politika ir klimato kaita sukelia egzistuojančių rizikų – tarptautinių konfliktų, teroristinių išpuolių, masinio naikinimo ginklų, masinės migracijos, infekcinių ligų, maisto krizės, informacinių infrastruktūrų apsaugos ir kibernetinių nusikaltimų – galimybes nacionaliniam ir bendrajam Europos saugumui. Todėl ES institucijos Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba bei Europos Komisija kartu laikydamosi įprastos teisėkūros procedūros rengia visoje Europos Sąjungoje taikomą politiką ir teisės aktus, kuriais remdamasi reaguojama į susidariusias rizikas bei pavojus, siekiant bendrojo saugumo užtikrinimo, skirstant bendruosius prioritetus. Darbe siekiama atskleisti, kokia geopolitinė, socialinė ar technologinė globali rizika dominavo Europos Sąjungos institucijose ir kurios institucijos skyrė didžiausia dėmesį. Atlikus globalių rizikų ES institucijose diskurso tyrimą, galima išsiaiškinti kurios globalios rizikos dominavo ir kurios institucijos skyrė daugiausiai dėmesio. Tyrimui svarbiausi yra dokumentai, kuriose yra minimos išskirtos globalios rizikos geopolitinės (tarptautiniai konfliktai, teroristiniai išpuoliai, masinio naikinimo ginklai), socialinės (masinė migracija, infekcinės ligos, maisto krizė) bei technologinės (informacinės infrastruktūros apsauga, kibernetiniai nusikaltimai). Tyrimo objektas globalių rizikų diskursai Europos Sąjungos institucijų Europos Komisijos, Europos Parlamento, ES Tarybos pozicijose. Tyrimo tikslas išanalizuoti globalių rizikų diskursų pateikimą ES institucijų pozicijose. Darbe, analizuojant teorines prielaidas, atliekama mokslinės literatūros analizė. Siekiant išsiaiškinti, kokios globalios rizikos dominavo yra atliekama ES institucijų dokumentų analizė. Kokybinė ir kiekybinė dokumentų turinio analizė atliekama siekiant išsiaiškinti dominuojančias globalias rizikas Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos pozicijose bei nustatyti kurios institucijos skyrė daugiausiai dėmesio rizikos atvejui. Analizuojamu laikotarpiu (2015-01-01–2018-12-31) daugiausiai dėmesio buvo skirta geopolitinių ir socialinių rizikų kategorijoms. Šios buvo sietinos su teroristinių išpuolių prevenciją ir nelegalia masine migracija, kuriai buvo skiriamos humanitarinės pagalbos ir kontroliuojamosios priemonės. Teroristinių išpuolių atvejams didžiausias dėmesys buvo skiriamas iš Europos Tarybos, tuo tarpu migracijos krizės atvejams iš Europos Komisijos institucijų. Taip pat daug dėmesio skiriama infekcinių ligų prevencijai, informacinės infrastruktūros apsaugai, masinio naikinimo ginklų prevencijai bei tarpvalstybinių konfliktų atvejams. Tuo tarpu kibernetinių nusikaltimų ir maisto krizės atvejams išskirtas ženkliai mažesnis diskurso dėmesys.
The European Union is responding to emerging global risks and dangers. Rapidly evolving technologies, geopolitical strong-field struggles, aggressive neighborhood strategies and climate change in the face of existing risks - international conflicts, terrorist attacks, weapons of mass destruction, mass migration, infectious diseases, food crises, protection of information infrastructures and cyber research . Thus, the EU institutions, the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission, together with the legal decisions of the Member State of the EU, take into account the risk that all businesses are responsible. The thesis aims to reveal the geopolitical, social or technological global risks that dominated the EU institutions and their top ranking institutions. In the face of global risk, the discourse of the EU institutions can test whether global risks dominate and its institutions will differ most. The most important documents are examined taking into account the minimum global risk geopolitical (international conflicts, terrorist attacks, weapons of mass destruction), social (mass migration, infectious disease, food crisis) and technological (protection of information infrastructures, cyber-breaches). Subject matter of the study is the discourse of global risks in the positions of the European Union institutions, the European Commission, the European Parliament and the Council of the EU. Objective of the study is to analyze the presentation of global risk discourses on the positions of EU institutions. In the work, analyzing theoretical assumptions, scientific literature is analyzed. The analysis of the documents of the EU institutions is used to find out what global risks dominated. A qualitative and quantitative analysis of the content of the documents is carried out to determine whether the risk-taking position of the European Parliament, the European Commission and the Council of the European Union prevails globally, finding that most of them are risky. During the analyzed period (01.01.2015-2018-12-31) the main focus was on geopolitical and social risk categories. This is the prevention of this terrorist fight and illegal mass migration, which has benefited from humanitarian aid and controlled measures. The focus of the revitalization of terrorist attacks has been on the Council of Europe, while cases of migration crises have come from the European Commission institutions. It also focuses on the prevention of infectious diseases, the protection of information infrastructure, the prevention of weapons of mass destruction and cross-border conflict situations. At a time when cyber crime and the food crisis are bringing exceptional discourse to brands.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102364
Appears in Collections:2020 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
nerijus_survila_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Until 2025-01-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.