Use this url to cite researcher: https://hdl.handle.net/20.500.12259/153807
Now showing 1 - 3 of 3
 • ETD
  Sveikos gyvensenos ypatumai profesinės mokyklos ugdytinių bendruomenėje
  [Healthy lifestyle characteristics for learner’s community at the professional training institutions]
  master thesis
  Žilius, Dainius
  2013-05-28
  Tyrimo objektas – sveikos gyvensenos ypatumai profesinės mokyklos ugdytinių bendruomenė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti sveikos gyvensenos ypatumus profesinės mokyklos ugdytinių bendruomenėje. Siekiant tyrimo tikslo keliami šie uždaviniai: • Išanalizuoti sveikos gyvensenos sampratą teoriniu aspektu; • Atlikti sveikos gyvensenos tyrimą profesinės mokyklos ugdytinių bendruomenėje; • Parengti rekomendacijas sveikos gyvensenos stiprinimui profesinės mokyklos ugdytinių bendruomenei. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinių duomenų analizė, grafinis duomenų atvaizdavimas. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėtos sveikos gyvensenos teorinės prielaidos, siekiant atskleisti baigiamojo darbo temos ypatumus, pagrindinius aspektus. Remiantis pirmąja darbo dalimi, antroje darbo dalyje buvo atlikta statistinė analizė, palyginti mokymo įstaigų duomenys, taip pat atliktas tyrimas profesinių mokyklų ugdytinių bendruomenėse. Remiantis tyrimo metu gautais duomenimis, trečioje dalyje pateiktos sveikos gyvensenos profesinės mokyklos ugdytinių bendruomenėje stiprinimo būdai ir priemonės, kurios padėtų skatinti sveikos gyvensenos elgsenos vystymąsi, įpročių įsisavinimą.
    58  39
 • ETD
  Komandinio darbo raiškos Vietos veiklos grupėse vertinimas
  [Teamwork expressions assessment in Local action groups]
  master thesis
  Žiobienė, Rima
  2009-05-26
  Tyrimo objektas: komandinio darbo raiška. Tyrimo dalykas: komandinio darbo raiškos efektyvinimo galimybės. Tyrimo tikslas: parengti komandinio darbo efektyvinimo modelį. Uždaviniai: 1. Surinkti, susisteminti ir išanalizuoti literatūrą komandinio darbo klausimais nevyriausybinėse organizacijose. 2. Išryškinti grupės ir komandos sampratų santykį. 3. Išanalizuoti grupės ir komandos charakteristikas. 4. Ištirti komandinio darbo raišką Vietos veiklos grupėse. 5. Parinkti komandinio darbo raiškos stiprinimo priemones. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, antrinių duomenų analizė, indukcija, dedukcija, interviu, anketinė apklausa, statistinė tyrimų duomenų analizė. Tyrimo laikotarpis: 2007-2009 m. Tyrimo rezultatai: • pirmoje darbo dalyje išnagrinėtas grupės ir komandos sąvokų santykis, komandos charakteristikos, komandinio darbo ypatumai, pateikti komandinio darbo efektyvumą sąlygojantys veiksniai, nevyriausybinės organizacijos ir vietos veiklos grupės sampratos, pateikiama tiriamos organizacijos charakteristika. • antroje dalyje pagrindžiama tyrimo metodika. • trečioje darbo dalyje pateikta tyrimo rezultatų analizė, remiantis tyrimo rezultatais, darbo pabaigoje pateikiamos komandinio darbo raiškos stiprinimo priemonės ir formuluojamos išvados. • išanalizavus tiriamųjų organizacijų rezultatus, nei vienos iš tiriamų komandų dar negalima pavadinti darnia komanda („užbaigimo – brandos“ etapas). Jos pasiekusios „veikla – darbo atlikimas“ raidos formavimosi etapą. Sūduvos VVG komanda pasiekusi aukštesnį formavimosi etapą, nes joje pastebimi ir kai kurie „užbaigimo – brandos“ etapo požymiai. Magistrantūros studijų baigiamojo darbo tyrimų rezultatai buvo publikuoti Lietuvos žemės ūkio universiteto studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2009”. Pristatytas straipsnis tema „Komandinio darbo raiškos Prienų rajono ir Sūduvos vietos veiklos grupėse vertinimas“ (žr. 1 priedą). Laimėta III vieta.
    262  47
 • ETD
  Socialinių paslaugų kokybės vertinimo modelis
  [Model of social services quality evaluation]
  master thesis
  Matulionienė, Elena
  2007-05-29
  Tyrimo objektas – socialinių paslaugų kokybė. Tyrimo dalykas - socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Tyrimo tikslas – parengti socialinių paslaugų kokybės vertinimo modelį ir išbandyti jį vertinant socialinių paslaugų namuose kokybę Mažeikių rajone. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti socialinių paslaugų kokybės sampratą, klasifikavimą bei socialinių paslaugų rūšis. 2. Nustatyti socialinių paslaugų kokybės vertinimo kriterijus. 3. Parengti socialinių paslaugų kokybės vertinimo modelį. 4. Įvertinti socialinių paslaugų namuose kokybę Mažeikių rajone naudojant sukurtąjį modelį. Tyrimo laikotarpis: 2000 m. – 2007 m. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, monografijos, dokumentų analizė ir sintezė, interviu, anketinė apklausa, indukcija bei dedukcija, loginio mąstymo bei grafinio vaizdavimo metodai.
    46  734