Pedagogika / Pedagogy 2013 t. 112, nr. 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Publication
  Meilė Lukšienė apie mokytojo asmenybę
  [Meilė Lukšienė on teacher’s personality]
  journal article
  Urnėžienė, Emilija
  Pedagogika, 2013, t. 112, nr. 4, p. 11-13
  Meilės Lukšienės darbuose nemažai dėmesio skiriama mokytojo asmenybei. Mokslininkės pedagoginės idėjos, aptariant mokytojo asmenybės svarbą, analizuojamos švietimo sistemos kaitos kontekste. Meilės Lukšienės atskleistų idėjų šiuolaikiškumas ir aktualumas yra šio amžiaus švietimo strategijos pagrindas.
    29  11
 • journal article
  Хоружая, Людмила Леонидовна
  Pedagogika, 2013, t. 112, nr. 4, p. 14-21
  В статье обосновывается роль этико-педагогического подхода как методологической основы модернизации содержания профессионального образования, наполнения его этическим и моральным знанием, ценностными смыслами. Этико-педагогический подход в профессиональном образовании – это воплощение доминирующей идеи обучения в практической деятельности как стратегии и тактики взаимодействия со студентами, ориентир отбора содержания обучения, система взаимосвязанных понятий, идей и способов действий. Представлены принципы реализации этико-педагогического подхода в профессиональном образовании, раскрыты основные его составляющие: мотивационно-ценностный, когнитивный и инструментально-операционный. Сделан вывод об универсальности и интегрированности подхода, его ценностно - ориентированном характере.
    9  17
 • Publication
  Tarpkultūrinės edukacijos svarba rengiant pedagogus: teorinės įžvalgos
  [The importance of intercultural education in teacher training: theoretical insights]
  journal article
  Chodzkienė, Loreta
  Pedagogika, 2013, t. 112, nr. 4, p. 24-31
  Europos aukštojo mokslo erdvėje (EAME) vykstantis tarptautinimo procesas, harmonizuojantis nacionalines švietimo sistemas, aukštojo mokslo institucijas ir jose vykdomas studijų programas, iškelia tarpkultūriškai kompetentingų pedagogų, kalbančių viena ar keliomis užsienio kalbomis, gebančių gyventi, bendrauti ir dirbti su skirtingų įsitikinimų, vertybių, normų ir socialinio elgesio atstovais, rengimo būtinybę. Tarpkultūrinė edukacija, kurios objektu įvardijama asmens tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija, buvo ir yra daugelio pasaulio ir Lietuvos mokslininkų, ypač edukologų, mokslinių interesų centre. Straipsnyje pateikiama tarpkultūrinės edukacijos, kaip tarpdisciplininio dalyko, siekinių, turinio ir jo įgyvendinimo interpretacijų apžvalga, nagrinėjami pedagogų ugdymo ypatumai, aptariami svarbiausi tarpkultūrinės edukacijos modeliai. Ypatingas dėmesys skiriamas profesorės Meilės Lukšienės įžvalgoms į švietimo, kaip tautos kultūros proceso dalies, indėlį siejant Lietuvos raidą su dinamiškos, mobilios, prisitaikančios, atviros įvairių kultūrų tradicijoms ir pokyčiams visuomenės kūrimo perspektyva. Aptariamas mokslininkės požiūris į švietimo sistemos, mokyklos ir mokytojo vaidmenis kuriant palankų klimatą dualaus piliečio, gebančio išlaikyti pusiausvyrą tarp savo tautos kultūros visumos ir atviro naujovių srautui, edukacijai.
    19  11
 • Publication
  Supervizija kaip pedagogų profesinio tobulėjimo galimybė
  [Supervision as possibility of professional development for pedagogues]
  journal article
  Abromaitienė, Laima
  Pedagogika, 2013, t. 112, nr. 4, p. 32-38
  Pasaulinėje praktikoje supervizija laikoma būtina profesinės veiklos dalimi jau daugiau nei 50 metų. Lietuvos pedagogų profesinėje bendruomenėje supervizija pirmą kartą išbandyta 2011 m. Straipsnyje pateikiama grupės supervizijose dalyvavusių pedagogų apklausos rezultatų analizė, kuria siekiama atskleisti, kuo supervizija gali būti naudinga dirbantiems pedagoginį darbą, kokias profesinio tobulėjimo galimybes ji suteikia.
    34  12
 • Publication
  Būsimų muzikos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimo strategijos
  [Strategies of developing general competencies of pre-service teachers of music]
  journal article
  Lasauskienė, Jolanta
  Pedagogika, 2013, t. 112, nr. 4, p. 39-45
  Pastaraisiais metais Lietuvoje įgyvendinami įvairūs ugdymo projektai. Šiuo straipsniu siekiama atskleisti individualių muzikinių projektų edukacinę svarbą ir taikymo galimybes plėtojant būsimų muzikos mokytojų bendrąsias kompetencijas universitete. Išryškintos ir ugdymo projekto metu patikrintos svarbiausios būsimų muzikos mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimo muzikine veikla strategijos. Aptariami atlikto ugdymo projekto rezultatai, analizuojamos studentų reflektavimo ir mokymosi mokytis bei bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų plėtotės perspektyvos. Jų tobulinimo galimybės aptariamos Meilės Lukšienės pedagoginio palikimo įžvalgų kontekste.
    19  5