Pedagogika / Pedagogy 2013 t. 110, nr. 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • journal article
  Steiblienė, Diana
  Pedagogika, 2013, t. 110, nr. 2, p. 7-11
    7  13
 • Publication
  Švietimo kaip socialinio instituto transformacija modernioje Lietuvoje
  [The transformation of an education Institute in modern Lithuania]
  journal article
  Trakšelys, Kęstutis
  Pedagogika, 2013, t. 110, nr. 2, p. 3-19
  Straipsnyje aptariama socialinio instituto – švietimo – transformacija modernios visuomenės kontekste. Analizuojama modernybės ir vėlyvosios modernybės sampratos bei išskiriami pagrindiniai bruožai. Nagrinėjama švietimo instituto įtaka moderniai visuomenei bei švietimo instituto transformacija Lietuvoje.
    57  10
 • Publication
  Resourcefulness in higher education in the context of lifelong learning in a situation of a change
  [Aukštosios mokyklos žmogiškieji ištekliai mokymo(si) visą gyvenimą kontekste pokyčių laikotarpiu]
  journal article
  Szerląg, Alicja
  Pedagogika, 2013, t. 110, nr. 2, p. 20-26
  Europeanisation, demanded by the civilization progress, locates the educational discourse within the IT society, which in turn formulates expectations towards the quality of the human capital strengthened by higher education. As a result, it is expected from the graduates to possess competences basing on innovativeness and creativeness, hence – resourcefulness. However, traditionally accomplished process of educating students does not orient towards such competences. Therefore, it is necessary to change the model of academic education. The aim of this article is to indicate the conditions of shaping European model of education in higher education, and in consequence – the range and quality of competences acquired by students. The learning outcomes corresponding with the European directives, particularly in the context of lifelong learning were relevant in these reflections.
    4  10
 • Publication
  Stojimo į Lietuvos Edukologijos universitetą motyvai ir jų kaita (lyginamasis tyrimas)
  [Motives for enrolment in the Lithuanian University of educational sciences and the reasons for their change (comparative study)]
  journal article
  Žygaitienė, Birutė
  ;
  Pošiūnaitė, Kristina
  Pedagogika, 2013, t. 110, nr. 2, p. 27-34
  Straipsnyje aptariami, išryškinami ir lyginami abiturientų stojimo į pedagoginės krypties studijas motyvai skirtingais mokslo metais. Nustatyta, kad stojant į pedagoginės krypties studijas (Lietuvos edukologijos universitetą) tiek 2002 m., tiek 2010 m. didžiausios reikšmės turėjo aukštojo mokslo diplomo gavimas. Pedagoginės krypties studijas pasirinkę abiturientai 2002 m. norėjo pagerinti savo materialinę padėtį ir socialinį įvaizdį, o 2010 m. didžiausios reikšmės turėjo geriau apmokamas darbas ir galimybė siekti karjeros. Tiek 2002 m., tiek 2010 m. norą tapti mokytoju įvardijo reikšmingu motyvu vienodas kiekis respondentų, o 2011 m. didelė dalis (72,9 proc.) įstojusiųjų šį motyvą įvardija kaip nereikšmingą. Taip pat
    6  6
 • Publication
  Antros kartos saityno programų Blog ir Wiki integravimas į akademinio rašymo programą universitete
  [Integrating Web 2.0. tools “Blog” and “Wiki” into academic writing programme at university]
  journal article
  Jasionavičienė, Sandra
  Pedagogika, 2013, t. 110, nr. 2, p. 35-40
  Šis straipsnis nagrinėja antros kartos saityno (angl. Web 2.0) programų Blog ir Wiki integravimo į anglų filologijos pirmo kurso akademinio rašymo mokymo programą universitete galimybes ir tokios programos efektyvumą. Šių dienų studentas yra pasikeitęs, dėl to ir mokymo procesas turi būti keičiamas. Pokyčius lemia technologijos, be kurių dabartistai neįsivaizduoja savo gyvenimo. Čia pristatomas veiklos tyrimas, kuriame dalyvavo 45 pirmo kurso anglų filologijos studentai. Tyrimo tikslas buvo diagnozuoti, kokie yra tų studentų mokymosi rašyti angliškai įgūdžiai, ir išsiaiškinti, kaip tų įgūdžių tolesnis ugdymas universitete galėtų būti tobulinamas, naudojant programas Blog ir Wiki, kad būtų pasiektas rezultatas. Tyrimo rezultatai parodė, kad internetinių programų įtraukimas į akademinio rašymo programą yra efektyvus ir studentams patrauklus mokymosi rašyti akademine anglų kalba būdas. Tokia mokymosi programa buvo naudojama du semestrus ir toliau ji yra tęsiama antrame kurse su tais pačiais studentais.
    5  7