Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2012, vol. 8, no. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 37
 • Publication
  Daugiafunkcinio žemės ūkio pinigų srautai ir jų poveikis organizacijos vertei
  [Multifunctional agricultural cash flows and their impact on the value of organization]
  research article; ;
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2012, vol. 8, no. 1, p. 13-20
  The feature of multifunctional agricultural cash flows is that they come not only from agricultural production and services rendering, but also from the supply of non-commodity outputs – public goods – and so ensuring sustainable economic development. Revenue and costs concerning the supply of public goods influence on the value of provider – agri-business organization. The impact of multifunctional agricultural cash flows on the value of organization is analyzed through the typology of public goods, their relationship with financial support of agriculture and consumption of public goods. Public goods are pure private and pure public, although some public goods are mixed. Some public goods are available to individuals, some – to the group of individuals, some – to the part of society. It is worth noting that agricultural organizations get the support for the provision of some public goods, some public good brings economical benefit, some of them are provided from altruistic motives. Public goods are subsidized in order to compensate the lost income or incurred costs and financing of long-term investments. Three areas are supported under the Common Agricultural Policy: 1) increasing of competitiveness in agricultural, food and forestry sectors; 2) improvement of the environment and countryside; 3) improvement of the quality of life and diversification of rural economy. The subsidies for such areas from the public goods provision point of view can be grouped as following: 1) subsidies for promoting of production development or cessation, 2) subsidies for indirect promoting of the provision of public goods, and at the same the development of infrastructure of commodity production, and 3) subsidies for direct promoting of public goods. FCF depends on such factors as NOPAT, depreciation and amortization, capital investment and additional working capital. [...]
    11  61
 • Publication
  Socialinės naudos daugiakriterinis vertinimas vandentvarkos projektuose
  [Multicriteria evaluation of social welfare in water management projects]
  research article;
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2012, vol. 8, no. 1, p. 21-27
  The social (public) water management projects implement the goals of national sustainable development - improve the living and working conditions for people in rural areas, protect the environment. The mentioned projects don’t generate net income, but create social benefit for the public. The social benefit associated with the expected impact of the project. The social benefit not measured in monetary units, but in various quantitative and qualitative metrics. The research problem follows from the diversity of social benefit indicators and the need of complex assessment of these indicators. Multicriteria evaluation methods allow complex assessment of social benefit indicators, social benefit of social (public) projects can be evaluated and the project alternatives can be ranked and compared. The article analyzed and assessed possibilities and weaknesses of the multicriteria methods for social (public) project social benefit evaluation, the methodic for multicriterial evaluation of social benefit of water management project is consisted and the complex assessment of social benefit of water management project alternatives are carried out.
    26  73
 • Publication
  Lietuvos įmonių pelno mokesčio apskaitos problemų sprendimai
  [Lithuanian corporate tax accounting improvement solutions]
  research article;
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2012, vol. 8, no. 1, p. 28-35
  The article sets out the research results of existing Corporate Tax accounting in Lithuania. There is disclosed the link between financial and Corporate Tax accounting, and their coordination improvement. The authors think that, the closer link between financial and tax accounting is obligatory. The provisions of Corporate Tax calculation should be adjusted with requirements of financial accounting. Also there is specified the methods of Corporate Tax reform and their feasibility. In the article there is proposed the possibility of adjustment of Lithuania Corporate Tax base. It is suggested to minimize the limitation of allowable deductions in calculation of Corporate Tax, to make that alignment of Corporate Tax base could maximally correspond to accounting profit. According to results of research analysis and analytical studies, the proposals for correction of Corporate Tax Low are made. These proposals are associated with praising of long term assets, calculation of amortization (depreciation) and with setting the expenditures of raw materials. Authors positively evaluate the proposition of the Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) made by European Commission. Its implementation would reduce the administrative burden of Corporate Tax and create a favorable environment for international and domestic business. On the other side, CCCTB does not reduce differences between the companies' financial results and tax accounting, but even increase them, as is not related to financial accounting regulations. The authors point out that the CCCTB rules should be close to International Financial Reporting Standards provisions, as it is possible. That would simplify calculation of Corporate Tax basis, as there would be used financial accounting data. True and fair presentation of financial result is guaranteed by financial accounting. So it is sufficiently economically justified basis of Corporate Tax. [...]
    36  96
 • Publication
  Lietuvos miškų urėdijų miškų finansinė apskaita: aktualijos ir perspektyvos
  [Financial accounting for forests in Lithuanian state forest enterprises: current aspects and prospects]
  journal article
  Budrionytė, Ramunė
  ;
  Kazlauskienė, Laimutė
  ;
  Subačienė, Rasa
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2012, vol. 8, no. 1, p. 36-43
  Pusę Lietuvos miškų sudaro valstybiniai miškai, kuriuos patikėjimo teise valdo, prižiūri, tvarko ir ūkinę – komercinę veiklą juose vykdo valstybės įmonės – miškų urėdijos. Tačiau atsižvelgiant į galiojančias Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatas tokie miškai neįtraukiami į miškų urėdijų apskaitą ir negali būti atspindėti jų finansinėse ataskaitose, o tai gerokai iškreipia informaciją apie šių įmonių finansinę būklę. Straipsnyje nagrinėjamos miškų urėdijų patikėjimo teise valdomų valstybinės reikšmės miškų įtraukimo į apskaitą galimybės ir apskaitos principai nacionalinių bei tarptautinių apskaitos standartų kontekste, apibendrinta ES šalių miškininkystės įmonių miškų apskaitos patirtis. Pateikiamos valstybinės reikšmės miškų ir miško žemės įtraukimo į finansinę apskaitą rekomendacijos, atsižvelgiant į Lietuvos valstybės įmonių miškų urėdijų juridinius ir veiklos ypatumus. Straipsnyje taip pat pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų – įstatymų bei verslo apskaitos standartų keitimo ir papildymo siekiant miškų urėdijų finansinėse ataskaitose atspindėti tikrą ir teisingą vaizdą.
    7  12
 • Publication
  Socialinio audito raiška Lietuvoje
  [Social audit development in Lithuania]
  journal article
  Dagilienė, Lina
  ;
  Gokienė, Rūta
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2012, vol. 8, no. 1, p. 44-48
  Straipsnyje yra tiriama socialinio audito samprata, raida bei socialino audito reiškimosi tendencijos Lietuvoje per standartų diegimą socialiai atsakingose srityse. Nors didžiausias susidomėjimas socialiniu auditu įvyko XX amžiaus devintajame dešimtmetyje, praktiškai nėra gilesnių tyrimų šioje srityje tiek koncepciniu, tiek metodologiniu lygmenimis. Šio straipsnio tikslas - ištirti socialinio audito teorines susiformavimo prielaidas ir jo raišką per standartų diegimą. Straipsnyje buvo taikytas išorinis socialinio audito raiškos Lietuvoje vertinimo būdas, tyrime buvo naudojamasi Lietuvos Standartizacijos departamento duomenimis 2012 m. rugpjūčio 1 d. Buvo pasirinktos keturios pagrindinės socialinio audito sritys, atitinkančios dažniausiai išskiriamas socialinės atskaitomybės veiklas: produktai ir paslaugos, aplinkosauga, žmonių ištekliai ir socialinė veikla bendrąja prasme. Remiantis standartų tikslais, kiekvienai socialinio audito sričiai buvo priskirti būdingi standartai, ir ištirtas jų paplitimo lygis Lietuvoje. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos verslo įmonės yra linkę diegti sertifikuotus standartus prekių ir paslaugų bei aplinkosaugos srityse, tuo tarpu socialinio atsakingumo standartai yra diegiami vangiai.
    20  45