Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 129, nr. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Publication
  Švietimo sociologijos paradigmų reikmė ugdymo moksluose
  [Education sociological paradigms importance of education sciences]
  journal article
  Trakšelys, Kęstutis
  Pedagogika, 2018, t. 129, nr. 1, p. 5–14
  Straipsnyje pristatomos pagrindinės švietimo sociologijos paradigmos (modernybės ir vėlyvosios modernybės; socialinio konflikto ir socialinio konstruktyvizmo; tinklaveikos ir kapitalo), laiduojančios švietimo kaip socialinio instituto gilesnę ir platesnę analizę. Ypač aktualu, remiantis aptartomis paradigmomis, analizuoti aktualiausias šių dienų ugdymo mokslų problemas: lygiavertišką dalyvavimą, ugdymo(si) lygiavertiškumą, švietimo prieinamumą, įtraukųjį ugdymą ir t. t. Šios teorijos suteikia galimybę iš sociologinės perspektyvos įvertinti dabartinio laikotarpio visuomenės tendencijas, atskleisti skirtingų pakopų švietimo institucijų veiklos su-derinamumo ir nuoseklumo problemas, jų tarpusavio sąveiką ir santykį su kitomis visuomenės socialinėmis sistemomis, švietimo vaidmenį tobulinant visuomenės socialinę struktūrą.
    7  12
 • Publication
  Professional development levels of teachers in respect of developmental supervision areas
  [Pedagogų profesinio tobulėjimo lygiai ugdomojo vadovavimo sričių atžvilgiu]
  journal article
  Göksoy, Süleyman
  Pedagogika, 2018, t. 129, nr. 1, p. 15–32
  The present research aimed to determine the professional development levels of teachers according to developmental supervision approach. Case study method from qualitative research methods was used in the data collection. Educators participated in the research state that the professional development areas of the teachers should be comprised of eight main areas. These areas defined by the educators are lesson preparation and planning, teaching-learning process (lesson), assessment and evaluation, professional development, communication, counselling, classroom management, projects and time management. Therefore, it can be indicated that the determined professional development areas of teacher should be prioritized in order to increase both educational quality and teacher performances.
    9  31
 • Publication
  Combining theory and practice in the professional preparation of future special educators – the perspective of students
  [Teorijos ir praktikos derinimas rengiant būsimuosius specialiuosius pedagogus: studentų požiūris]
  journal article
  Baraniewicz, Danuta
  ;
  Gołąbek Jonak, Patrycja
  Pedagogika, 2018, t. 129, nr. 1, p. 33–52
  The theoretical part of article contains observations on contemporary challenges facing modern schools and a modern educator/teacher. The specific character of future special educator training at the Institute of Special Education of the Pedagogical University in Cracow were presented. The authors shared the findings of their own research on realization of curricu-lum and expectations of students towards academic education, with particular emphasis on the role of practical teaching.
    3  4
 • Publication
  Exploring the effectiveness of professional development and the implementation of theories introduced to university professors
  [Profesinio tobulinimo programų efektyvumo ir universiteto dėstytojų išmoktos teorijos įgyvendinimo tyrimas]
  journal article
  Al Chibani, Wessam I.
  Pedagogika, 2018, t. 129, nr. 1, p. 53–60
  This study explores the effectiveness of professional development workshop series training programs on the university professors’ teaching applications in terms of skills and me-thodologies introduced after one year from the date of the program and explores the professors’ implementation of the theories. The findings showed that most participants pointed that their teaching concepts shifted from a traditional method of teaching to a nontraditional one due to the professional growth program.
    8  6
 • Publication
  Jonas Laužikas – neįgaliųjų „mokslinimo ir auklėjimo“ pradininkas Lietuvoje
  [Jonas Laužikas – the initiatior of ‘teaching and upbringing’ of the disabled in Lithuania]
  journal article
  Barkauskaitė, Marijona
  ;
  Šadauskas, Vilius
  Pedagogika, 2018, t. 129, nr. 1, p. 61–76
  Jono Laužiko gyvenimas ir veikla, jo pedagoginis palikimas yra vienas iš reikš-mingiausių švietimo istorijos teorinių šaltinių, taip pat vienas iš asmenybės gyvenimo pavyzdžių, kuriais remtasi įgyvendinant švietimo reformą 1991 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, numatant ir sprendžiant struktūros, turinio, proceso kaitos gaires, stabdant sovietinį skaidymo, diferenciacijos procesą ir įtvirtinant „vienijančio integruojančio principo skleidimą“. Straipsnyje aptariamos Jono Laužiko idėjos ir darbai, davę pradžią neįgaliųjų vaikų „mokslinimui ir auklė-jimui“ atliepiant „visybinio ugdymo“ principą.
    10  7