Pedagogika / Pedagogy 2013 t. 111, nr. 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Publication
  Nuo pedagogikos iki edukologijos: meilės įkvėpti
  [From pedagogy to educational science: inspired by meile (love)]
  journal article
  Jucevičienė, Palmira
  Pedagogika, 2013, t. 111, nr. 2, p. 53-61
  Ugdymas – sociokultūrinis reiškinys, turintis didelę įtaką visuomenės raidai. Kuo didesnius pokyčius visuomenė patiria, tuo didesni iššūkiai kyla švietimui ir ugdymui, atitinkamai sudarydami galimybę tobulėti visuomenei ir individui, taip pat šiuos edukacinius reiškinius nagrinėjančiam mokslui. Lietuvos nepriklausomybė 1990 m. atvėrė dideles galimybes švietimo ir ugdymo praktikai, kartu – ir mokslui. Dr. Meilė Lukšienė, savo pavyzdžiu įkvėpusi mokslininkus ir praktikus švietimo reformai, paskatino ieškoti naujų švietimo ir ugdymo mokslinių žinių. Tam nebeužteko klasikinio ugdymo mokslo – pedagogikos, reikėjo tarpdisciplininio ir netgi multidisciplininio požiūrio į švietimo ir ugdymo tikrovę bei perspektyvą. Šio straipsnio tikslas – išryškinti ugdymo mokslo kelią Lietuvoje nuo pedagogikos iki edukologijos, pabrėžiant ne tik nacionalinius savitumus, bet ir pasaulines tendencijas, kurios darė ir daro įtaką šiai raidai.
    15  10
 • Publication
  Edukacinės komisijos veiklos ir jos palikimo pataisų demokratinė linkmė – Meilės Lukšienės mokslinių tyrimų objektas
  [Das Objekt der wissenschaftlichen Untersuchungen von Meile Lukschiene ist die demokratische Richtung der Tätigkeit vom Rdukationsausschuss und ihrer Erbekorrekturen]
  journal article
  Tijūnėlienė, Ona
  Pedagogika, 2013, t. 111, nr. 2, p. 63-72
  Straipsnyje atskleidžiamos M. Lukšienės nuostatos į švietimo istoriją kaip į kultūros istorijos dalį. Aptariama, kokius Edukacinės komisijos, sietinos su švietimo reformų pradžia, kaitos veiksnius (1773 m.) atskleidžia mokslininkė. Parodoma, kad M. Lukšienė tirtuose šaltiniuose įžvelgė, jog Edukacinės komisijos nužymėtos švietimo krypties laikėsi Vilniaus universitetas, atskiri švietėjai, bet ne visos pažangios iniciatyvos buvo įgyvendintos praktikoje. XIX a. pirmajame ketvirtyje radikaliausi universiteto žmonės kritikavo švietimo trūkumus, teikė pasiūlymus Edukacinei komisijai ir Universitetui, kaip peržengti įsitvirtinusį luomiškumą, aktyvino subkultūrų socialinės dominantės kaitą. Atskleidžiama M. Lukšienės nuomonė apie universiteto žmonių parengtus projektus, kurie vienaip ar kitaip siejosi su švietimo demokratėjimu ir jį skatino.
    9  7
 • Publication
  Meilės Lukšienės tvariųjų vertybių ištakos
  [Origins of sustainable values]
  journal article
  Barkauskaitė, Marijona
  Pedagogika, 2013, t. 111, nr. 2, p. 73-80
  Straipsnyje analizuojama ir siekiama atskleisti Lietuvos švietimo sistemoje iškeltų principinių nuostatų – žmogaus vertės (humaniškumo), laisvės (demokratiškumo), tautiškumo (racionalumo), nuolatinio mokymosi (atsinaujinimo ir kaitos) atsiradimo ir įtvirtinimo, kurių suformavimui neabejotinos įtakos turėjo M. Lukšienės vertybinių nuostatų tikėtinos ištakos. Jos siejamos su M. Lukšienės asmeniu ir tvariųjų vertybių susiklostymui įtaka dariusia šeimos aplinka. Straipsnis parengtas studijuojant habil. dr. M. Lukšienės „Laiko prasmės“ ir „Jono Biliūno gyvenimas ir kūryba“.
    6  9
 • Publication
  Meilės Lukšienės lyderystė Lietuvos švietimo reformoje
  [M. Luksiene’s leadership during the Lithuanian education reform]
  journal article
  Bruzgelevičienė, Ramutė
  ;
  Pusčienė, Jolanta
  Pedagogika, 2013, t. 111, nr. 2, p. 81-94
  Straipsnyje nagrinėjamas Meilės Lukšienės, mokslininkės, Lietuvos visuomenės veikėjos, lyderystė švietimo reformos laikotarpiu. Remiamasi lyderystę tyrinėjančios mokslinės literatūros analize, M. Lukšienės autorinių tekstų kokybine analize, ekspertų apklausos metodu. Siekiama apibūdinti M. Lukšienės lyderystę kaip išskirtinį lyderystės reiškinį – fenomeną, išryškinti fenomenalius lyderystės bruožus.
    6  8
 • Publication
  Dvasinio ugdymo svarba dabarties ir ateities mokyklai: M. Lukšienės įžvalgos
  [Importance of spiritual education for present and future school: M. Lukšienė’s insights]
  journal article
  Martišauskienė, Elvyda
  Pedagogika, 2013, t. 111, nr. 2, p. 95-101
  Straipsnyje pristatoma dvasinio ugdymo samprata ir ryškinama jo svarba, keičiantis ugdymo paradigmai, kurios įkvėpėja ir koordinatorė – M. Lukšienė. Ji pamatiniais Lietuvos švietimo koncepcijos postulatais laiko kultūros ir asmens abipusę sąveiką, turinčią persmelkti visą mokyklos gyvenimą. Tuomet vertybės tampa kaitos ir tęstinumo garantu, bendruoju vardikliu pertvarkant ugdymo procesą. Straipsnyje pateikiama konceptualių M. Lukšienės įžvalgų analizė, aptariami šiuolaikinės mokyklos ugdymo problemų židiniai, svarbūs tiesiant kelius į ateities mokyklą.
    5  9