Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2016, vol. 10, no. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Publication
  Global factors influencing government bond market comovements
  [Vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai įtaką darantys globalūs veiksniai]
  research article
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2016, vol. 10, no. 1, p. 1-7
  The aim of this theoretical paper is to discuss the researches implemented in government bond and other financial markets, and to identify the most important global factors, influencing government bond market comovements. Even though, there exist various groups of factors, influencing government bond markets, this research is concentrated in the existence of global factors. If the influence of these factors is significant, investors cannot hedge from this influence by diversifying. The research in this paper is implemented by using the analysis, synthesis and systemization of the researches and other scientific literature. This research uses a novel approach by excluding and the most common global factors, influencing government bond market comovements and discussing the measures to assess the influence of these factors on the comovements. The research resulted in identification of 5 global factors, most commonly disclosed by other researchers as influencing government bond market comovements: global risk aversion, global market portfolio, money market uncertainty, commodity market uncertainty and economic policy uncertainty, with the most important factor being global risk aversion. The existence of these factors reduces the benefits from international diversification: if the markets are strongly influence by the same global factors, the deterioration of these factors will influence the investment portfolio in the same way.
    111  92
 • Publication
  Viešųjų, privačių ir viešosios – privačios partnerystės investicijų projektų daugiakriteris vertinimas
  [Multi-criteria valuation of public, privat and public-private partnership investment projects]
  research article;
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2016, vol. 10, no. 1, p. 8-15
  Every investor seeks to identify the expected financial results of investments and economic, social, environmental impact of investment project. Every investor seeks to know economic efficiency of investment project before investment starts. For these reasons, each investment project should be evaluated in order to choose the most efficient investment option. The main goals of public, private and public - private partnership investment projects are different and these differences must be reflected in projects evaluation process. Private investment seeks net revenue, profit or company value. Public investment projects are directed in creating social benefits for society, environmental sustainability and economic cost savings. Public – private partnership projects goals are combined. The main goal of this scientific research is to reveal the differences and peculiarities of public, private and public – private partnership investment projects that influence these projects evaluation, to conclude the projects evaluation methodology using multi-criteria evaluation methods and try the created methodology empirically evaluating investment project of the forestry sector, when there are different sources of financing. The created multi – criteria evaluation methodology allowed us to select the indicators, evaluate them according different expectations of investors, combine the indicators and calculate the benefit – cost ratio. The investment evaluation results let us rank the investment options, which could be financed by different sources (private, public or mixed).
    31  96
 • Publication
  Miško klasifikavimo problematika ir praktika privačiose Lietuvos miškininkystės įmonėse apskaitos standartų kontekste
  [The problems and practice of forest (stands) classification in Lithuanian forestry enterprises in the context of the accounting standards]
  research article
  Budrionytė, Ramunė
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2016, vol. 10, no. 1, p. 16-24
  Miškas – svarbiausias miškininkystės įmonių išteklius ir pajamų šaltinis, kuriam būdingos specifinės prigimtinės savybės, lemiančios ilgą jo „gamybos“ ciklą, o tuo pačiu – ekonominės naudos gavimo ypatumus, kas sukelia esminių problemų priskiriant mišką vienai ar kitai turto kategorijai pagal tradicinę apskaitoje naudojamą turto klasifikaciją, kurioje įmonės turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Savo ruožtu miško (medynų) vieta turto klasifikacinėje sistemoje lemia šio turto apskaitos ir vertinimo būdus bei pateikimą finansinėse ataskaitose, o tuo pačiu ir finansinės informacijos palyginamumą. Tyrimo tikslas – identifikavus probleminius miško klasifikavimo teorinius bei reglamentavimo apskaitos standartuose aspektus, ištirti miškų (medynų) klasifikavimo praktiką privačiose Lietuvos miškininkystės įmonėse ir pateikti miško klasifikavimo reglamentavimo apskaitos standartuose rekomendacijas. Ištyrus miško klasifikavimo apskaitoje reglamentavimą nustatyta, kad skirtinguose apskaitos standartuose miškas (medynai) klasifikuojamas skirtingai. Atliktas Lietuvos privačių miškininkystės įmonių apskaitos politikos tyrimas parodė, kad miško pripažinimo ir klasifikavimo srityse taip pat yra esminių skirtumų: didžioji dalis įmonių miško (at)sodinimo išlaidas pripažįsta turtu, tačiau kitos jas priskiria ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms; 73 proc. įmonių mišką (medynus) priskiria atsargoms, tačiau kitos įmonės mišką klasifikuoja kaip ilgalaikį turtą. Tyrimo rezultatai taip pat indikavo nepakankamą miško pripažinimo ir klasifikavimo aspektų reglamentavimą verslo apskaitos standartuose. Siūloma papildyti 17-ojo VAS „Biologinis turtas“ nuostatas, konkretizuojant miško pripažinimo ir klasifikacinius aspektus, o pačius medynus klasifikuoti kaip ilgalaikį biologinį turtą, kuris vėliau perklasifikuojamas į trumpalaikį biologinį turtą, jo apskaitai taikant savikainos arba tikrosios vertės būdus.
    106  66
 • Publication
  Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumo vertinimas
  [Assessment of the efficiency of Lithuanian tax system]
  research article
  Darmavičiūtė, Viktorija
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2016, vol. 10, no. 1, p. 25-39
  Straipsnyje analizuojami mokesčių sistemos vertinimo metodai bei vertinamas Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumas 2010-2015 metų laikotarpiu. Siekiant šio tikslo Lietuvos mokesčių sistema analizuojama remiantis Lietuvos ir užsienio autorių plačiausiai nagrinėjamais klasikiniais apmokestinimo principais ir juos apibūdinančiais rodikliais, V. Tanzi kvalifikaciniais diagnostiniais rodikliais bei Laffero kreive. Minėtų metodų derinys esamą mokesčių sistemą leidžia įvertinti visapusiškai ir kompleksiškai, padeda nustatyti stipriąsias jos puses bei atskleisti egzistuojančias mokesčių sistemos spragas. Pasitelkiant gautus rezultatus, nagrinėjamos Lietuvos mokesčių sistemos kitimo tendencijos ir galimos tobulinimo kryptys. Atlikta šešerių metų laikotarpio Lietuvos mokesčių sistemos analizė parodė, kad Lietuvos mokesčių sistema yra elastinga, dauguma mokesčių paprastai surenkami pagal numatytus planus. Tačiau Lietuvoje labai neefektyviai organizuojamas mokesčių surinkimas, šalyje esama esminių pajamų pasiskirstymo netolygumų, lyginant su kitomis ES narėmis, santykinai nedidelė yra ir mokesčių našta. Be to, nors didžiausia dalis Lietuvos nacionalinio biudžeto mokestinių įplaukų surenkama iš keturių pagrindinių mokesčių: pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, pelno mokesčio bei akcizų, tačiau Lietuvoje egzistuoja daug smulkių mokesčių, kurie didina mokesčių sistemos administravimo kaštus, tačiau didesnės įtakos mokestinių pajamų surinkimui neturi. Todėl Lietuvos mokesčių sistemos reformą derėtų orientuoti į pajamų pasiskirstymo netolygumo bei mokesčių administravimo kaštų mažinimą šalyje – būtų tikslinga mažinti smulkių mokesčių skaičių juos naikinant arba apjungiant ir taip išplečiant apmokestinamąją bazę, taip pat vertėtų svarstyti galimybę mažinti bendrą gyventojų pajamų mokesčio tarifą, kadangi pripažįstama, jog mokesčių našta pajamoms iš darbo santykių yra per didelė.
    540  911
 • Publication
  Lietuvos mokesčių administravimo sistemos pokyčių vertinimas
  [Valuation of the transformation of lithuanian tax administration system]
  research article; ;
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2016, vol. 10, no. 1, p. 40-54
  Since the regaining of independence the Lithuanian tax administration system has undergone remarkable transformations. The traditional tax administration system was upgraded to the electronic and now it is under the transformation into the smart tax administration system (names as i.MAS). There are not many theoretical insights either in Lithuania or worldwide on how the changes in tax administration system might influence business companies or research on how these changes are evaluated by companies themselves. This article aims to evaluate how Lithuanian companies evaluated the transformations of tax administration systems on the threshold of the smart system (i.MAS) adoption. To collect the evidence on the opinion of Lithuanian business a survey method has been employed. The survey has been conducted before Lithuanian i.MAS has been compulsory enforced. The questioner combining questions regarding benefits and limitations of traditional, electronic and smart tax administration systems was compiled based on the comparative analysis of previous scientific research and professional argumentation. The representativeness of research sample was ensured by surveying 118 company representatives. Results of the survey revealed that the majority of Lithuanian companies (81%) had some information on the i.MAS system at the time of research (i.e. before it became compulsory). The analysis of the answers from 118 companies about the traditional, electronic and smart tax administration systems allowed to assess which of the systems was valued most positively. The results show that usefulness of traditional system is evaluated as an average (with the value of usefulness index of 0.5). The traditional tax administration system dissatisfied Lithuanian companies mostly due to significant time consumption for declaration and accounting of taxes. [...]
    156  206