Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Publication
  Studentas – universiteto klientas ar akademinės bendruomenės narys?
  [Is student a university client or a member of the academic community?]
  research article
  Starkutė, Jovita
  ;
  Valinevičienė, Gintarė
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2013, no. 10, p. 123-150
  Per pastaruosius keletą dešimtmečių universitetai tapo paslaugų tiekėjais. Todėl kyla klausimas, koks šioje situacijoje yra studento vaidmuo. Straipsnyje siekiama išryškinti studento vaidmens diskursą studijų procese. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad studentas – tik pasyvus paslaugų vartotojas, t. y. klientas. Tačiau šiuolaikinėje paslaugų vadybos literatūroje nurodoma, kad klientai (studentai) atlieka labai svarbų vaidmenį kaip universiteto paslaugų vertės kūrėjai. Todėl mokslinės literatūros diskursas atskleidžia, kad studentas gali būti klientas arba akademinės bendruomenės narys. Straipsnyje norima atskleisti studento vaidmens diskursą šiuolaikiniame universitete ir išryšinti pagrindinius jo vaidmens kaitos aspektus. Tikslui pasiekti pasitelkta mokslinės literatūros analizė. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojama studento kaip kliento koncepcija, pabrėžiama dvilypė jo vaidmens prigimtis. Antrojoje dalyje analizuojama studento kaip akademinės bendruomenės nario koncepcija, akcentuojama jo įsitraukimo ir požiūrio į studijas svarba. Trečiojoje dalyje atskleidžiami pagrindiniai studento vaidmens kaitos aspektai.
    25  75
 • Publication
  Studentai kaip kokybės užtikrinimo socialiniai dalininkai aštuoniose Europos valstybėse
  [Students as stakeholders in quality assurance in eight European countries]
  research article
  Westerheijden, Don F.
  ;
  Leišytė, Liudvika
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2013, no. 10, p. 12-27
  Kaip socialiniai dalininkai atstovaujami sprendimus priimančiuose aukštųjų mokyklų padaliniuose? Ar atsižvelgiama į jų nuomonę? Straipsnyje šie klausimai nagrinėjami vadovaujantis empiriniais tyrimais aštuoniose Europos valstybėse. Gauti rezultatai rodo, kad oficialių kliūčių atstovavimui daugumoje atvejų nėra, o socialinių dalininkų daroma įtaka pastaraisiais metais šiek tiek išaugo, tačiau aukštosiose mokyklose ją būtų galima dar labiau optimizuoti.
    17  27
 • Publication
  Studijų programų atnaujinimo Lietuvoje apžvalga : studentų savarankiško darbo planavimas
  [Review of study programme renewal in Lithuania : planning students’ independent work]
  research article
  Žibėnienė, Gintautė
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2013, no. 10, p. 99-122
  Straipsnyje pristatoma pagal 2007–2013 m.Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ (toliau – Programa) atnaujintų pirmos ir antros pakopos studijų programų išorinio kokybės vertinimo rezultatai studentų savarankiško darbo planavimo aspektu. Atskleidžiama, kad atnaujinant studijų programas problemų kilo dėl savarankiško darbo metodų, užduočių įvairovės, suderinamumo su dalyko rezultatais, dalyko turiniu, apimtimi kreditais bei studentų savarankiško darbo vertinimo.
    26  31
 • Publication
  Magistrų darbai
  [Master thesis]
  research article
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2013, no. 10, p. 176-177
    29  43