Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2010, vol. 7, no. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Publication
  Oligopolinių ir monopolinių įmonių sandorių su asocijuotais asmenimis kainodaros metodų taikymas
  [application of transfer pricing methods for companies acting in oligopolistic and monopolistic markets]
  journal article
  Novikovas, Martynas
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2010, vol. 7, no. 1, p. 135-140
  Straipsnyje pateikiamas monopolinių ir oligopolinių imonių, kurios turi rinkos galią, itaka tikrosios rinkos kainos nustatymui tyrimas bei pateikti pasiūlymus , kaip galėtų būti nustatoma monopolinių imonių ir oligopolinių imonių sandorių su asocijuotais asmenimis kainodara.
    6  10
 • Publication
  Intelektinio kapitalo reikšmė valdymo apskaitai
  [Importance of intellectual capital on the management accounting]
  journal article
  Ramanauskaitė, Agnė
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2010, vol. 7, no. 1, p. 147-151
  Verslo aplinkos pokyčiai sąlygojo naują šiuolaikinio verslo vadovybės atsakomybę - intelektinio kapitalo apskaitą, valdymą bei vystymą. Svarbiausiu organizacijos turtu ir tikslu laikomi materialūs ištekliai šiandien pasipildo nematerialiais ištekliais, tokiais kaip žiniomis, darbuotojų kompetencija, santykiais su klientais ir partneriais. Pastaruosius, norint efektyviai panaudoti, būtina valdyti bei apskaityti, kas savaime sąlygoja pokyčius organizacijų valdyme bei valdymo apskaitoje. Kadangi tokius nematerialius išteklius sudėtinga išreikšti pinigais ar kokiais nors tūrio, ilgio ar svorio matais, šiuolaikiniam verslui reikia naujų priemonių, kurios padėtų apskaityti ir valdyti nematerialius organizacijos išteklius - intelektini kapitalą. Šiame darbe analizuojama intelektinio kapitalo valdymo bei vystymo svarba valdymo apskaitai imonėje.
    5  13
 • Publication
  Tikrosios vertės samprata Lietuvoje
  [Conception of fair value in Lithuania]
  journal article
  Rudžionienė, Kristina
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2010, vol. 7, no. 1, p. 163-168
  Apskaitoje nebeužtenka taikyti dvejybinį įraSą, registruoti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius įsigijimo savikaina, bet reikia ir pasitelkti kitokius būdus , kad teisingai būtų pateikta įmonės finansinė būklė, veiklos rezultatai, pinigų srautai. Reikia pažymėti tikrosios vertės būdą, kuris paskutinį dešimtmetį tapo ypač populiarus pasaulyje, siekiant suvienodinti Tarptautinius apskaitos standartus su JAV apskaitos taisyklėmis. Visgi tikroji vertė teisingiausiai atsispindi tik tokioje rinkoje, kuri veikia tobulos konkurencijos sąlygomis, o tai realybėje sunkiai pasiekti na. Todėl pasaulyje diskutuojama, kokia vertė geriausiai atitinka tikrąją vertę: dabartinė vertė, pakeitimo kaina ar realizavimo vertė. Lietuvos teisės aktuose tikrosios vertės sampratos formulavimas perimtas iš TAS. Lietuvoje, kaip ir TAS, tikrosios ir grynosios galimo realizavimo vertės būdai yra atskirti, tačiau kartu nustatytas grynosios galimo pardavimo kainos būdas, kuris iš principo reiškia tą patL tik taikomas kitais atvejais. Viešojo sektoriaus apskaitoje nustatyti kiek kitaip pavadinti, tačiau reiškiantys tą patį įvertinimą būdai, o realizavimo vertė pagal prasmę atitinka tikrąją vertę.
    4  17
 • Publication
  Use of activity based costing in animal production
  [Veiklos sritimis pagrįstos išlaidų apskaitos sistemos taikymas gyvulininkystėje]
  journal article
  Škorecova, Emilia
  ;
  Košovska, Iveta
  ;
  Ferenczi Vanova, Alexandra
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2010, vol. 7, no. 1, p. 200-204
  To manage a company means to manage its processes with the aim to have under control the costs of those processes. The optimal process costs create the assumption for reaching an optimal profit of a company. Procedural management origin is called by analysis necessity and company process optimalisation for the purpose of reaching permanent competitiveness in conditions of economic globalization and recently also in conditions of financial and economic crisis. The paper deals with the application of possibilities of procedural management and ABC methods in animal production - bumble-bee rearing in company Koppert Ltd. in Nove Zamky. The implementation of ABC method was secured by the company Renaudit Group through Swedish software PRODACAPO. As the company Koppert Ltd. reaches excellent economic results, also thanks to process management system and usage of ABC method. The mother company in Netherlands has not used the method ABC so faro Thanks to the effectivity and the managerial technique used in the Slovak company, the mother company is very satisfied. They plan to organize and manage production also in Holland according to the example of Slovak Daughter Company. For that the managers of Koppert Ltd. can be proud of what have achieved so faro Based on the knowledge acquired in Koppert Ltd. Nove Zamky we suggest to agricultural companies: to check possibility of application of process principle in management of animal and plant production, to control properly the biological part of process by a specialist, to increase in this way the production quality, to decrease uncertainty and create better conditions for the application of planning and budgeting, to take increased attention to pricing of the internal consumption and internal services regarding to the fact that they create a significant part of costs, to improve content and structure of internal reports, to increase their declaring ability and relevance for the needs of management, to improve cost and managerial accounting, to make real internal prices in order to near them to the real self costs, which are necessary for management of efficiency of productivity. In the end of work we are recommending ABC costs calculations on outputs of animal production. We are dealing closer with activity feeding of animals.
    5  10
 • Publication
  Internal audit exigence and development Opportunities evaluation in the Baltic countries
  [Vidaus audito poreikių ir plėtros galimybių įvertinimas Baltijos šalyse]
  journal article
  Šulca, Romena
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2010, vol. 7, no. 1, p. 205-2017
  Using literature analysis as a research method, the author describes the various researchers, experts provided judgments about the organization of internaI control and internaI audit development in Latvia, Estonia and Lithuania, and compiled it in chronological order, reflecting the positive and negative trends. In Baltic States local government administrative territorial divisions are very different. In Latvia there are 118 local governments, which include nine cities and 109 parishes, by the population they can be classified as very large (4%), large (16%), moderate (48%), small (32%). In Estonia there are 227 local governments, covering 33 cities and 194 rural (classified as small or very small) municipalities. In Lithuania there are 60 municipalities, which by the population can be classified as very large. Summarizing the current situation in the Baltic countries, it is possible to conclude that in the local governments internal audit's have very similar problems and development trends: national regulation does not define amendatory internaI audit implementation in the local governments (except Lithuania), methodology development, internal auditors training, competence, certification process, financial and human resources lack, independence and impartiality is distorted by political decisions, lack of understanding of the internal audit advantages and benefits.
    5  8