Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos: kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2015, vol. 37, no. 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 13
 • Publication
  Structural efficiency in Lithuanian family farms
  [Lietuvos ūkininkų ūkių struktūrinis efektyvumas]
  research article
  Baležentis, Tomas
  Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2015, vol. 37, no. 4, p. 462-479
  Along with firm-specific technical inefficiency, sector-specific structural inefficiency might induce losses in productivity. This paper therefore aims to identify the trends in structural efficiency in Lithuanian family farms. Specifically, the four farming types are considered, namely cereal farming, field cropping, dairying, and mixed farming. Farm-level data from Farm Accountancy Data Network are used for the analysis. The research period spans over the years 2004–2011. The trends in technical and scale efficiency are presented. Furthermore, the prevailing returns to scale are discussed thus offering insights into the most productive scale size and deviations from it in Lithuanian family farms. Finally, the dynamics in structural efficiency are discussed. The results indicate that the aggregate output of certain farming types could be augmented by some 20–25% due to reallocation of inputs among farms. Anyway, technical inefficiency remains the major driver of structural inefficiency.
 • Publication
  Aplinkosauginių mokesčių reformų efektai
  [Effects of the environmental tax reforms]
  research article
  Čiulevičienė, Vida
  ;
  Kożuch, Artur J.
  Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2015, vol. 37, no. 4, p. 480-489
  Straipsnyje analizuojami Europos Sąjungos valstybėse įvykdytų aplinkosauginių mokesčių reformų efektai. Tyrimo tikslas – išanalizavus aplinkosauginių mokesčių reformų efektus, nustatyti jų naudą bei pasireiškimo sritis. Aplinkosauginių mokesčių reformų (toliau AMR), atliktų arba vykdomų Europos Sąjungos valstybėse, rezultatai rodo, kad šios reformos iššaukia tiek teigiamus, tiek ir neigiamus efektus, iš kurių teigiamų yra nepalyginamai daugiau. Reformų efektai pasireiškia per dvigubus / trigubus dividendus, perkeliant mokesčių naštą – nuo darbo aplinkosauginiams mokesčiams, gerinant aplinkos būklę ir siekiant darnaus vystymosi tikslų. Įgyvendinus aplinkosauginių mokesčių reformą Lietuvoje, būtų galima pasiekti ženklų mokestinių pajamų padidėjimą, kas turėtų teigiamą poveikį valstybei, žmogui, verslui ir aplinkai.
 • Publication
  „Startuolių“ (Start up) steigimo regiono modelis
  [Regional model of establishment of startups]
  research article
  Giedraitis, Algirdas
  ;
  Kasnauskė, Jurgita
  Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2015, vol. 37, no. 4, p. 490-500
  „Startuolių“ (Start up) steigimas regionuose yra problemiškas ne tik dėl jų įvairiapusiškumo ir tiesioginių sąsajų su inovacijomis, tačiau ir dėl valdymo problemų. Šis procesas apima optimaliausio būdo technologijos ir / ar inovacijos komercializavimą rinkoje bei sparčiai augančios pozicijos ir išteklių nepertraukiamumo sintezę. Todėl iškeltas tyrimo tikslas: sukurti ir verifikuoti „startuolių“ steigimo regiono modelį Klaipėdos regione. Tyrimą sudaro du etapai. Pirmasis skirtas „startuolių“ regiono modelio kūrimui ir struktūros elementų nustatymui; antrasis – sukurto modelio verifikavimui Klaipėdos regione, apklausiant 6 ekspertus interviu metu. Sukurtas „startuolių“ steigimo regiono modelis apima nustatytų regioninių skirtumų ir problemų orientacines kryptis, kurios veikdamos integruotai skatintų šios verslo formos steigimą regionuose pagal praktines jų problemas, esminius bruožus ir potencialą, perspektyvias ūkio šakas. Atitinkamai visa regioninė informacija prieinama „startuolių“ steigėjams bei investuotojams, regioninių ir valdžios institucijų ištekliai panaudojami kryptingai rinkos regionuose potencialą turinčių inovacijų kūrimui.
    10  3
 • Publication
  Leader’s tasks: distribution of employees’ roles managing and developing organization
  [Lyderio veikla: darbuotojų vaidmenų paskirstymas valdant ir vystant organizacijas]
  research article
  Jesevičiūtė-Ufartienė, Laima
  Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2015, vol. 37, no. 4, p. 501-511
  The fastest and most reliable way of increasing employee satisfaction and commitment is to provide employees with a more effective leader. Accordingly the framework of the leader’s work becomes the division of employees’ powers and responsibilities. With the purpose to do this job the leader should consider at least several versions called scenarios. The purpose of this article is to propose leader’s tasks encouraging employees to take their role managing and developing organization. The data of article was gathered using quantitative research. Respondents of the research were top managers of Lithuanian business organization. The research results show that Lithuanian managers use an intuition, the reflection, the perception, and awareness in the process of scenario making. The results show that the process of the scenario making could be developed by the leader expanding his/her rational thinking in the organization. This activity would let to form the perception of employees. The employees would be encouraged to take the responsibility.
    21
 • Publication
  Klasifikacinių medžių sudarymo metodo taikymas identifikuojant darbuotojo norminio įsipareigojimo organizacijai hierarchinius veiksnius
  [Decision trees for hierarchical classification of the antecedents of normatively committed man power]
  research article
  Kavaliauskienė, Žaneta
  Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai, 2015, vol. 37, no. 4, p. 512-520
  Orientuojantis į kritinį probleminių žmogiškųjų santykių valdymo situacijų (darbuotojų kaitos, perspektyvų numatymo, atlyginimo pagrindimo ir kt.) sprendimą, šiandienos žemės ūkio bendrovių vadovams derėtų suvokti darbo jėgos norminį įsipareigojimą organizacijai skatinančių veiksnių hierarchiją, nusakančią darbuotojo formalaus pobūdžio įsipareigojimo organizacijai sąlygas bei laiduojančią tinkamos vadovavimo logikos pagrįstumą. Mokslinė tyrimo problema – kaip hierarchiškai suklasifikuoti darbuotojo norminio įsipareigojimo organizacijai veiksnius? Tyrimo tikslas – adaptuoti klasifikacinių medžių sudarymo metodą darbuotojo norminio įsipareigojimo organizacijai veiksnių hierarchijai nustatyti. Tyrimą pagrindžia šie mokslinio tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, sintezė ir apibendrinimas, tiriančioji ir patvirtinančioji diskriminantinė analizė (Decision trees modulis, Chaid metodas). Pastarojo metodo dėka, susisteminus darbuotojo norminio įsipareigojimo organizacijai veiksnių sąveikas (pagal ryškiausiai įsipareigojusias respondentų grupes), identifikuoti hierarchiniai veiksnių ryšiai. Šiame bendro pobūdžio vadybos ir administravimo krypties straipsnyje hierarchiniu požiūriu suklasifikuoti darbuotojo norminį įsipareigojimą organizacijai sąlygojantys veiksniai charakterizuoja individų organizacinę elgseną, todėl atsižvelgiant į stipriausią poveikį formaliam įsipareigojimui turinčius motyvatorius, rekomenduojami praktikuoti taip pat ir žemės ūkio bendrovių žmogiškųjų išteklių valdymo atveju.