Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education 2007, nr. 4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Publication
  Doktorantūros studijų kokybės siekiniai ir prognozuojami rezultatai
  [Goals of quality in doctoral studies and forecasted outcomes]
  research article
  Želvys, Rimantas
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2007, no. 4, p. 10-20
  Straipsnyje aptariama doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo politika Lietuvoje ir prognozuojami galimi jos rezultatai. Švietimo kokybė teorinėje literatūroje paprastai apibūdinama kaip visuminis reiškinys, susidedantis iš pradinių sąlygų kokybės, proceso kokybės ir rezultatų kokybės. Mūsų atlikta dokumentų analizė rodo, kad Lietuvoje doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo siekiama didinant reikalavimus pradinių sąlygų kokybei, o reikalavimai proceso bei rezultatų kokybei nekinta arba net šiek tiek mažėja. Tačiau Bolonijos proceso komunikatuose ir Europos universitetų asociacijos doktorantūros programų projekto išvadose akcentuojama priešinga tendencija – keliami didesni reikalavimai rezultatams ir doktorantūros studijų proceso kokybės gerinimui. Tad galima prognozuoti, kad dabartinė Lietuvos aukštojo mokslo politika iš esmės nepagerins doktorantūros studijų kokybės, o ilgainiui gali imti vis labiau disponuoti su Bolonijos proceso nuostatomis.
    27  37
 • Publication
  Dėstytojų kūrybingumas ir efektyvumas aukštajame moksle: studentų ir dėstytojų įžvalgos
  [Teachers' creativity and effectiviness in higher education: perceptions of students and faculty]
  research article
  Cardoso de Sousa, Fernando
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2007, no. 4, p. 21-37
  Straipsnyje palyginta studentų ir dėstytojų akademinio darbo efektyvumo ir kūrybiškumo samprata. Lyginamoji analizė atlikta remiantis klausimynu, pateiktu 854 aukštosios mokyklos studentams ir 245 dėstytojams, interviu ir dėstytojų, pasižyminčių kūrybišku dėstymu, stebėjimu auditorijoje. Gauti rezultatai rodo, kad studentai, laikydami save akademinės veiklos subjektais labiau nei dėstytojai vertina kūrybiškumą; o analizuojant studijų efektyvumą nustatytas priešingas požiūris. Dėstytojai, kurie šiam tyrimui buvo atrinkti kaip kūrybingi, savo kūrybiškumą vertina panašiai kaip ir jų studentai, tačiau vertinant efektyvumą, jų požiūris panašus į kitų dėstytojų. Kūrybišku dėstymu laikoma geresnių dėstymo būdų paieška, o pastangos, kurias pasitelkus pavyksta sėkmingai tarpusavyje bendrauti, vadinamos kūrybiškomis. Šis tyrimas akivaizdžiai parodė, kad kūrybiškumo esmė glūdi ne atskirose dėstytojo ar studento savybėse, bet jų tarpusavio sąveikoje.
    33  85
 • Publication
  Vidinė kokybės užtikrinimo sistema ir jos įgyvendinimas Kauno kolegijoje
  [Internal quality assurance system and its implementation in Kaunas college]
  research article
  Misiūnas, Mindaugas
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2007, no. 4, p. 38-52
  Straipsnyje aptariama vidinė kokybės užtikrinimo sistema ir jos įgyvendinimo būdai Kauno kolegijoje. Kokybės užtikrinimo klausimai apžvelgiami Europos aukštojo mokslo erdvės kontekste apimant visus tris lygmenis: europinį, nacionalinį ir institucinį. Išryškinama vidinio kokybės užtikrinimo svarba Kauno kolegijoje bei jo sąsajos su išoriniu vertinimu. Iškeliamas kokybės kultūros organizacijoje reikšmingumas.
    77  133
 • Publication
  ISO serijos kokybės vadybos standartų taikymas aukštojo mokslo institucijoje: Lietuvos jūreivystės kolegija
  [Application of ISO 9000 series quality management strandarts at a higher education institution: a case of Lithuanian maritime college]
  research article
  Skiparienė, Ingrida
  ;
  Senčila, Viktoras
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2007, no. 4, p. 53-73
  Atsižvelgiant į visuomenei tenkančius naujus iššūkius bei demokratijos, rinkos ūkio plėtros ir globalizacijos galimybes, europinių švietimo standartų užtikrinimas ir švietimo kokybės siekis, yra paskelbti strateginiais Lietuvos švietimo sistemos tikslais. Vienas iš būdų, kuriuo būtų galima siekti aukščiau minėtų aukštojo mokslo tikslų, yra ISO 9000 (ISO – International Organization for Standardization) serijos standartų diegimas aukštojo mokslo įstaigose. Svarbiausias šių standartų tikslas – rekomenduoti organizacijai, kaip turi būti sukurta rezultatyvi kokybės vadybos sistema, kuri funkcionuodama skatintų organizaciją nuolat tobulėti. Šiame straipsnyje apžvelgiami specifiniai kokybės reikalavimai jūrininkų rengimui, aptariama ISO serijos standartų raida, analizuojamos ISO nuostatais grindžiamos šiuolaikinės kokybės vadybos sistemos struktūros ir sąvokos, atskleidžiami šių standartų taikymo aukštojo mokslo įstaigoje ypatumai, pateikiamas Lietuvos jūreivystės kolegijos kokybės vadybos sistemos aprašymas ir jos taikymo patirtis.
    31  51
 • Publication
  Internacionalizuotų studijų kokybės vertinimas : Socrates/Erasmus programos dalyvių patirtis
  [Quality assessment of internationalised studies: experience of Socrates/Erasmus programme participants]
  research article
  Juknytė-Petreikienė, Inga
  ;
  Aukštojo mokslo kokybė / The Quality of Higher Education, 2007, no. 4, p. 74-101
  The article discusses theoretical preconditions of added value of internationalised studies for students’ knowledge and skills development in the area of professional training within the system of higher education. The premise is formulated that the value and quality of academic exchange is possible to assess grounding on the research into international exchange participants’ experience. Such kind of research should become an integral component of the system of study quality assessment and could contribute to quality assessment and development of higher education institution internationalisation. The article presents research results on ERASMUS students, representing 13 countries attitude to the impact of international dimension in studies on development of their competencies. The research into ERASMUS students’ views revealed: 1) students’ motives to experience internationalised studies; 2) students’ attitude concerning added value of internationalised studies for their personal development and acquisition of subject knowledge and skills; 3) reasons presented by students explaining the necessity to internationalise higher education. Aiming at validating the applied value of research into exchange students’ experiences for the value and quality assessment of international academic exchange, some criteria and indicators of quality assessment of higher education internationalisation are formulated.
    78  76