Pedagogika / Pedagogy 2014 t. 115, nr. 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Publication
  Universiteto katedros studijų veiklos žinių valdymo proceso raiška
  [Realisation of the knowledge management process in study-related performance of academic departments]
  journal article
  Misiūnaitė - Bačiauskienė, Eglė
  ;
  Jucevičienė, Palmira
  Pedagogika, 2014, t. 115, nr. 3, p. 8–24
  Žinių valdymas, tapęs edukologiją ir vadybą vienijančia paradigma, vis dažniau tiriamas remiantis sociotechnine perspektyva. Empirinių studijų veiklos žinių valdymo proceso tyrimų trūkumas ir universiteto katedros studijų veiklos žinių valdymo proceso analizė (Misiūnai-tė-Bačiauskienė, Jucevičienė, 2014) įgalina probleminį klausimą, kaip šie teoriniai žinių valdymo proceso konstruktai realizuojami universiteto katedros studijų veikloje. Taikant atvejo tyrimo strategiją, studijų veiklos žinių valdymo proceso raiška tiriama dviejose universiteto katedrose
    8  17
 • Publication
  Развитие менеджмента в системе образования в республике Казахстан
  [Development of the system of education management in the republic of Kazakhstan]
  journal article
  Želvys, Rimantas
  ;
  Aganina, Kundyz
  ;
  Zhunusbekova, Aziza
  Pedagogika, 2014, t. 115, nr. 3, p. 25–38
  Straipsnyje aptariama švietimo sistemos vadybos plėtra Kazachijos Respublikoje. Ilgalaikėje strategijoje „Kazachija-2050“ švietimas nurodomas kaip vienas iš svarbiausių šalies prioritetų. Pagrindinis švietimo reformų Kazachijoje tikslas yra švietimo sistemos pritaikymas naujai susiformavusiai šalyje socialinei-ekonominei aplinkai. Tam, kad būtų galima sėkmingai atnaujinti ir veiksmingai valdyti švietimo sistemą, reikalingi profesionaliai parengti švietimo vadybos specialistai. Daugelis šalies ir užsienio autorių laikosi nuomonės, kad efektyviausia ir produktyviausia švietimo sistemos vadybininkų rengimo forma yra aukštasis švietimo vadybos išsilavinimas. Siekiant išsiaiškinti, kokios nuomonės šiuo klausimu laikosi būsimieji pedagogikos specialistai, 2013 m. spalio mėnesį buvo atlikta preliminari Kazachijos Abajaus nacionalinio pedagoginio universiteto studentų apklausa, kurios metu jų buvo teiraujamasi apie švietimo vadybos studijų reikalingumą. Apklausoje dalyvavo 140 pedagogikos-psichologijos specialybės 1 ir 2 kurso magistrantų: 90 moterų ir 50 vyrų. 79 proc. apklaustų magistrantų nurodė, kad būtina studijuoti švietimo vadybos dalyką. Iš jų 86 proc. mano, kad švietimo vadybą reikia studijuoti magistrantūroje; po 7 proc. respondentų mano, kad švietimo vadybą reikia studijuoti bakalauro ir doktorantūros studijose. Preliminari studentų apklausa parodė, kad dauguma apklaustųjų pasisako už švietimo vadybos studijas magistrantūros lygmeniu, tačiau kol kas Kazachijos Res-publikoje tokios magistrantūros nėra. Nėra jos ir kitose Vidurinės Azijos šalyse – Kirgizijoje ir Tadžikijoje, – kuriose švietimo vadyba dėstoma tik kaip specialus kursas pedagoginio profilio aukštosiose mokyklose bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo institutuose. Prie šios problemos sprendimo turėtų prisidėti šiuo metu vykdomas Tempus EDUCA projektas „Pedagogų rengimo ir švietimo vadybos studijų programų modernizavimas ir plėtra Vidurinėje Azijoje“. Projektas skirtas kompetencijomis grįstų pedagoginių ir švietimo vadybos studijų diegimui bei bendros aukštojo mokslo erdvės principų įgyvendinimui trijų Vidurinės Azijos šalių aukštojo mokslo sistemose. Straipsnio autorių kuriama švietimo vadybos specialistų rengimo programa ir metodinė priemonė „Kompetencijomis grįstas švietimo vadybos specialistų rengimas“, skirta Kazachijos Abajaus nacionalinio pedagoginio universiteto pradinio ugdymo specialybės magistrantams ir dėstytojams, taip pat turėtų padėti įgyvendinti tolesnės švietimo vadybos studijų plėtros siekius
    6  4
 • Publication
  Matematikos ir informatikos studijų programas pasirinkusių studentų informacinis raštingumas
  [The information literacy of the students studying mathematics and computer science programs at university]
  journal article
  Pečiuliauskienė, Palmira
  ;
  Damauskienė, Loreta
  Pedagogika, 2014, t. 115, nr. 3, p. 39–51
  Straipsnyje nagrinėjamas matematikos ir informatikos studijų programas pasirinkusių studentų informacinis raštingumas pagal teorinio informacinio raštingumo modelio komponentus: 1) tikslo ir informacijos poreikio suvokimas; 2) informacijos paieškos strategijos nustatymas ir informacijos pasiekimas; 3) informacijos atranka ir tvarkymas, 4) informacijos panaudojimas nustatytam tikslui pasiekti; 5) etiškas ir legalus informacijos naudojimas. Palyginami tiksliųjų mokslų studentų informacinio raštingumo gebėjimai, ieškoma atsakymo į klausimą, kodėl jie skiriasi, kokie veiksniai juos lemia.
    14  8
 • Publication
  Problemas sprendžiančių mokyklų tinklai: dalyvių požiūris į profesinės veiklos pokyčius
  [Networks for problem solving at schools: participants’ perception of changes in their professional practice]
  journal article
  Lapėnienė, Asta
  ;
  Lukšytė, Dangira
  Pedagogika, 2014, t. 115, nr. 3, p. 52–69
  Straipsnyje analizuojama viena iš mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių – mokymasis profesiniuose tinkluose, kuriantis prielaidas kaitos (atsinaujinimo) principui įgyvendinti. Bendradarbiavimo tinkluose mokyklų viduje ir tarp mokyklų inicijavimas suteikia mokytojams galimybę dalytis patirtimi bei skatina svarbius veiklos būdų pokyčius mokyklos bendruomenėje, kurie palaipsniui gali peraugti į pokyčius mokinių mokymosi srityje. Straipsnyje atskleidžiamas mokytojų požiūris į dalyvavimo tinkluose tikslingumą bei įvardijami konkretūs pokyčiai mokykloje, įvykę dėl dalyvavimo profesiniuose tinkluose.
    4  5
 • Publication
  Reflections on the relationship between cybernetic pedagogy, cognitive science & language
  [Kibernetinės pedagogikos, kognityvinių mokslų ir kalbos sąryšiai]
  journal article
  Aberšek, Boris
  ;
  Dolenc, Kosta
  ;
  Aberšek, Metka Kordigel
  ;
  Pisano, Raffaele
  Pedagogika, 2014, t. 115, nr. 3, p. 70–87
  Based on our previous educational researches we discuss whether it is possible to replace a human teacher with a virtual (machine) teacher, refereeing the hidden layers of doing so, as well as considering the technological possibilities currently available explain what this means in a society. For, an adaptation of current cybernetic into cybernetic pedagogy as cognitive modelling within a compounded educational system is proposed.
    5  5