Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2017, vol. 11, no. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Publication
  Ekonominės pridėtinės vertės maksimizavimu grindžiami akcinių bendrovių kapitalo struktūros formavimo sprendimai
  [Capital structure formation decisions in joint-stock companies based on maximization of economic value added]
  research article;
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2017, vol. 11, no. 1, p. 1-13
  The estimation of risk is based on market data. Consequently, in case of market‘s inefficiency it is better to estimate risk by using the accounting data because NOPAT variation coefficient strongly negatively correlates with the target capital structures of the companies analysed.
    241  318
 • Publication
  Verslo aplinkos veiksnių įtaka įmonių mokumui
  [Business environments influence on companies solvency]
  research article
  Jurkaitienė, Sabina
  ;
  Kiyak, Deimena
  ;
  Bružaitė, Elena
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2017, vol. 11, no. 1, p. 14-23
  Mokslinėje literatūroje nėra pakankamai aiškiai suformuluotos priežastys, lemiančios mokumo sudedamųjų elementų pokyčius, kurios padėtų visoms įmonėms pasiruošti galimiems nemokumo pokyčiams. Taikomi nemokumo vertinimo metodai vertina rezultatinius kintamuosius, įmonių pajamų srautus, įsipareigojimų dydžius, trumpalaikio ir ilgalaikio turto pokyčius, kapitalo dydį, jų santykinius rodiklius, tačiau mažas dėmesys skiriamas išoriniams aplinkos veiksniams, įtakojantiems šių rodiklių kitimą. Tyrimo tikslas nustatyti verslo aplinkos veiksnių poveikį įmonių mokumo rodikliams. Verslo aplinkos poveikio vertinimo metu siekiama nustatyti tik išorinės – makroekonominės verslo aplinkos įtaką įmonių mokumo pokyčiams. Atsižvelgiant į tyrimo tikslą vidinės nemokumo priežastys nėra vertinamos. Nepriklausomais kintamaisiais pasirinkti pagrindiniai išskirti išorinės verslo aplinkos veiksniai – BVP vertė ir pokytis Lietuvoje bei Europos Sąjungoje, infliacija, nedarbo lygio rodiklis, mokesčių našta, šešėlinės ekonomikos mastas, korupcijos kontrolės indeksas, įmonių skaičius sektoriuje, bankrutavusių įmonių skaičius sektoriuje ir Lietuvoje, palūkanų norma, krovinių apyvartos pokyčiai šalyje, politinis stabilumo indeksas, vyriausybės efektyvumo ir vyriausybės valdymo kokybės indeksai. Verslo aplinkos veiksnių įtakos įmonių mokumo rodikliams vertinimas atliekamas tiesinės regresinės analizės metodu. Tyrimo imtis sandėliavimo ir transportui būdingų paslaugų veiklos sektoriaus įmonių grupės pagal darbuotojų skaičių. Atsižvelgiant į koreliacinės analizės metu gautas išvadas, jog tiriamųjų įmonių mokumo koeficientai statistiškai reikšmingai koreliuoja su skirtingais aplinkos veiksniais, kiekvienam iš mokumo rodiklių regresinės analizės metu skaičiuojamos atskiros tiesinės regresijos lygtys, parodančios aplinkos veiksnių įtaką ir jos dydį tiriamajam priklausomam kintamajam. Nustatyta, kad verslo aplinkos poveikis įmonių mokumo rodikliams skiriasi nuo priklausomu kintamuoju pasirinkto mokumo rodiklio, bei įmonių dydžio. Vertinimo metu statistiškai reikšmingi ryšiai nustatyti tose įmonėse, kuriose darbuotojų skaičius viršija 49 darbuotojus. Vertinimo metu identifikuotos sekančios priklausomybės: palūkanų normos, infliacijos augimas mažina įmonių bendrąjį mokumo koeficientą, šešėlinės ekonomikos masto mažėjimas ir korupcijos kontrolės augimas didina įmonių įsiskolinimo koeficiento reikšmes. Įmonių skaičiaus augimas mažina įmonių įsiskolinimo koeficiento reikšmes.
    928  983
 • Publication
  Finansinių ataskaitų kokybės vertinimo metodų pasirinkimas: teorinis aspektas
  [Selection of financial reporting quality measuring methods: theoretical aspect]
  research article
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2017, vol. 11, no. 1, p. 24-31
  The systematized information on financial reporting quality concept, measuring aims and methods will be useful for fulfilling future investigations on financial reporting quality measuring methods, identification of advantages and disadvantages of various measurement methods in order to background the selection of financial reporting quality measuring method.
    442  493
 • Publication
  Žemės ūkio kooperatyvų finansavimo galimybės ir problemos
  [Opportunities and problems for financing of agricultural cooperatives]
  research article;
  Binkienė, Danutė
  ;
  ;
  Butkuvienė, Vaida
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2017, vol. 11, no. 1, p. 32-40
  Agricultural cooperatives are an integral part of the social economy; therefore, their successful development is undoubtedly significant to the economy of country. The article deals with the issues related to the opportunities for the funding of agricultural cooperatives and problems thereof that have a decisive impact on the development of their activities. The study identified the needs of agricultural cooperatives for the financing, estimated traditional and alternative possibilities for the financing of agricultural cooperatives, analysed and summarized the challenges and potential solutions that would enable to improve the funding in the future. It was found that internal sources of financing are especially crucial for the agricultural cooperatives, especially for small ones: retained earnings, depreciation and amortization of long-term assets, net profit and asset sales revenue. However, such financing method is effective only as long as the company operates profitably. In the event of difficulties, the internal resources are often insufficient. The study revealed that two main funding trends are separated in the space of EU multiple financial possibilities. One is traditional, appealing exclusively to financial logic, and the other is an alternative form of financing, obeying social and ethical rules. The analysis of the possibilities for the use of traditional forms of financing of rural development found that these methods are not always possible in rural areas due to small-scale projects, lack of guarantees, high-risk, high costs for the project review. It should be noted that the main traditional source of financing such as bank loans are becoming less accessible. The losses incurred by banking sector in 2008-2009 as well as changed attitude towards the risks led to a significant change in lending policy. Agricultural cooperatives face the problem of financing, as the main banks in th.
    105  189
 • Publication
  Reikšmingumo samprata finansinių ataskaitų audite
  [The concept of the materiality in the financial statement auditing]
  research article
  Raziūnienė, Daiva
  ;
  Verbickaitė, Gintarė
  Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives, 2017, vol. 11, no. 1, p. 41-51
  Auditoriaus vaidmuo yra pateikti visuomenei užtikrinimą, kad įmonių pateikiamos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus pagal taikomus apskaitos principus. Tarptautinė buhalterių federacija, Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba, išleisdama reikšmingumą audite reglamentuojančius 320-ąjį, 450-ąjį standartus, suformulavo bendras gaires ir principus reikšmingumo nustatymui ir vertinimui. Todėl auditorius, remdamasis savo profesine nuovoka ir sprendimu turi savarankiškai nustatyti reikšmingumo veiksnius ir ribas. Mokslinio straipsnio tikslas yra identifikuoti tinkamo atsižvelgimo į reikšmingumo sampratą priemones, taikomas šiuolaikiniame finansinių ataskaitų audite. Remiantis informacijos sisteminimo, apibendrinimo ir palyginimo tyrimo metodais, straipsnyje analizuojamas reikšmingumo koncepcijos plėtojimas tarptautinių profesinių organizacijų ir užsienio mokslininkų darbuose, atskleidžiamas Lietuvos mokslininkų indėlis analizuojant reikšmingumo sampratą. Itin svarbios informacijos įtaką vartotojų sprendimams vertina auditoriai, darydami prielaidas apie finansinių interesų vartotojų grupių poreikius ir požiūrį. Straipsnyje nurodomas reikšmingumo nustatymo veiksmų nuoseklumas, apibūdinami kiekybiniai reikšmingumo nustatymo metodai ir kokybiniai veiksniai, pateikiamos reikšmingumo ribos.
    212  345