Pedagogika / Pedagogy 2013 t. 109, nr. 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • journal article
  Barkauskaitė, Marijona
  Pedagogika, 2013, t. 109, nr. 2, p. 7-10
    44  74
 • Publication
  Vitolda Sofija Glebuvienė: virsmo nuo mokymo prie sąveikos paradigmos verpetuose
  [Vitolda Sofija Glebuvienė: the process of change from teaching to interaction paradigm]
  journal article
  Monkevičienė, Ona
  Pedagogika, 2013, t. 109, nr. 2, p. 11-20
  Straipsnyje analizuojamas ilgametės Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojos docentės Vitoldos Sofijos Glebuvienės mokslinis pedagoginis palikimas. Straipsnyje išskirtos ir apibendrintos esminės V. S. Glebuvienės mokslinių interesų kryptys – nuo prioritetinio dėmesio ankstyvajai vaiko kalbos raidai iki sisteminio dėmesio vaiko komunikavimo kompetencijai visuminio ugdymo(si) bei pedagogų rengimo kontekste. V. S. Glebuvienės darbų mokslinė problematika grindžiama perėjimu nuo mokymo prie sąveikos paradigmos idėjų, išryškintos kai kurios didelę išliekamąją vertę turinčios mokslinės įžvalgos.
    34
 • Publication
  Tautinio tapatumo gairės S. Šalkauskio filosofinėje pedagogikoje
  [The landmarks of national identity in S. Šalkauskis philosophical pedagogics]
  journal article
  Jankevičius, Stasys
  Pedagogika, 2013, t. 109, nr. 2, p. 21-26
  Straipsnyje, analizuojant S. Šalkauskio tautinio ugdymo filosofinės pedagogikos kontekstą, išryškinamos šio filosofo ir pedagogo nuostatos, apibrėžiančios tautinio tapatumo esmę, kurios suvokimas darosi ypač aktualus sprendžiant dabarties lietuvių tautinio savitumo išlaikymo problemas ir atremiant šių dienų iššūkius.
    20  25
 • Publication
  Mokytojo kompetencijų svarba mokinių tautinio tapatumo formavimuisi
  [The importance of teacher competencies to the formation of students national identity]
  journal article
  Čiužas, Renaldas
  Pedagogika, 2013, t. 109, nr. 2, p. 27-32
  Pastaruosius keletą metų švietimo bendruomenė Lietuvoje vis dažniau svarsto jaunosios kartos tautinio tapatumo ugdymo ir ugdymosi klausimus. Susidomėjimą šia tema lėmė faktai, rodantys, kad nemažėja jaunosios kartos emigracijos mastai, kad mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunuolių tautinė savivoka bei tautinio tapatumo raiška nėra pakankama savos tautos vertybėms ir kultūrai puoselėti. Neatsisakoma prielaidos, kad svarbus vaidmuo dėl vaikų ir jaunuolių tautinio tapatumo formavimosi tenka mokytojams. Straipsnyje siekiama atsakyti į šiuos probleminius klausimus: kokios yra mokytojo kompetencijos ir kiek jos gali turėti įtakos mokinių tautiniam tapatumui formuotis? Pirmoje straipsnio dalyje analizuojamas mokytojo kompetencijos sampratos kompleksiškumas, o antroje – mokytojo kompetencijos struktūra ir jos svarba mokinių tautinio tapatumo formavimuisi.
    59  35
 • Publication
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų tautinio identiteto formavimo(si) ypatumai emigracijoje
  [Peculiarities of preschool age children’s formation of national identity in emigration]
  journal article
  Mazolevskienė, Aldona
  ;
  Montvilaitė, Sigita
  Pedagogika, 2013, t. 109, nr. 2, p. 33-38
  Straipsnyje aptariama ikimokyklinio amžiaus vaikų, gyvenančių svetur, tautinio tapatumo puoselėjimo svarba ir su tuo susiję sunkumai, pristatomas emigracijos reiškinio problemiškumas. Atskleidžiama lietuvių vaikų, gyvenančių už tėvynės ribų, tautinio tapatumo raiška. Tyrimo metu vaikų teirautasi, kas yra lietuvis, kas vaikams primena Lietuvą, ar užaugę išliks lietuviais, kur norėtų gyventi, kai užaugs ir kt. Tėvų klausta, kas, jų nuomone, emigracijoje labiausiai stiprina lietuvybės išsaugojimą, kodėl jie renkasi savo ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdymo įstaigas lietuvių kalba, ar pakankamai, jų manymu, yra puoselėjamas tautiškumas jų vaikų ugdymo įstaigose, kaip jie skatina vaikų lietuvių kalbos mokymą(si) šeimoje, kokiais būdais jie stengiasi palaikyti ryšius su Lietuva.
    72  63