VDU skatina ir remia studentų pažangumą bei socialinį aktyvumą

1012

Vytauto Didžiojo universitetui rūpi augimas, kūrimas, naujos iniciatyvos, novatoriškumas, svarbus ne tik kiekvieno bendruomenės nario pasiekimas, bet ir kelias lik jo. Pažangiausius, aktyviausius, darbščiausius studentus universitetas skatina ir įvertina – studentai gauna didžiausio dydžio skatinamąsias stipendijas tarp Lietuvos universitetų ir kolegijų, kiekvieną semestrą VDU studentams skiriama virš 50 mecenatų ir vardinių stipendijų. Universitetas suteikia mainų programų stipendijas, mokesčių lengvatas ir įvairiomis kitomis formomis remia, atsižvelgdamas ir įsiklausydamas į individualius poreikius sudaro palankias sąlygas visiems besimokantiesiems.

„Vytauto Didžiojo universitetas siekia užtikrinti ne tik studijų kokybę, bet ir akademinės minties raiškai bei asmenybės tapsmui palankias erdves. Studentų saviraiška, dalyvavimas visuomeninėje, sporto ir kultūros veikloje yra svarbus studentų pilietiškumo ugdymo veiksnys, todėl VDU kuria individualiems poreikiams pritaikytą aplinką, pastebi ir įvertina bendruomenės narių pasiekimus. Universitetui rūpi Žmogus ir žmonių santykiai, bendravimas. Nesistengiame įsisprausti į kokius nors rėmus – esame atviri, klausantys ir girdintys“,  – teigė VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka.

Universiteto bendruomenei yra kuriamos įvairios galimybės plėsti akiratį, tobulėti, įgyti gyvenimo daugiakultūrinėje aplinkoje patirties. VDU skatina jaunosios kartos socialinį aktyvumą, veržlumą ir pažangumą – įvertina studentų laimėjimus ir siekius.

Geriausiems studentams – didžiausi paskatinimai

Iš viso universitete valstybės finansuojamose ir valstybės nefinansuojamose vietose studijuoja virš 3 000 studentų, galinčių gauti stipendiją. Pažangūs VDU studentai (tie, kurių sesijos vidurkis yra ne mažesnis nei 8 balai) sudaro beveik 50 proc. visų studijuojančiųjų. Per visas studijų formas ir pakopas 2011 m. pavasario semestre paskirta 900 stipendijų. Iš beveik 400 studijuojančiųjų valstybės nefinansuojamose vietose stipendijos buvo skirtos 37 studentams.

Geriausiems Vytauto Didžiojo universiteto studentams skiriamos didžiausio dydžio skatinamosios stipendijos tarp Lietuvos universitetų ir kolegijų. 2011 m. pavasario semestre beveik 100 studentų buvo skirtos 780 Lt stipendijos, beveik 340 studentų gauna 520 Lt stipendijas, virš 350 Lt dydžio stipendija skirta 15 ištęstinių studijų studentams, o  260 Lt stipendijas gauna beveik 460 studentų.

Negaunantiems skatinamųjų stipendijų ir kurių vidurkis ne mažesnis nei 9 balai, 2010 m. už labai gerą mokymąsi VDU skyrė beveik 350 vienkartinių stipendijų. Pirmą kartą šias stipendijas galėjo gauti ir tie studentai, kurie studijuoja mokamose vietose.
Patys aktyviausieji, dalyvaujantys universiteto visuomeninėje, sporto ir meno veikloje, Vytauto Didžiojo universitete taip pat skatinami vienkartinėmis stipendijomis. 400 Lt dydžio tokių stipendijų 2010 m. buvo skirta beveik aštuoniasdešimt.

Nuo 2009 m. ypač pasižymėjusiesiems studijose, mokslinėje, kūrybinėje, sporto ar visuomeninėje veikloje reprezentuojant universitetą vieną kartą metuose iškilmingai įteikiamos Vytauto Didžiojo universiteto vardo garbės stipendijos. 2010 m. universitetas, skatindamas ir vertindamas studentų laimėjimus, skyrė dvi 1 300 Lt dydžio stipendijas. Jos buvo įteiktos Politikos mokslų ir diplomatijos ir Humanitarinių mokslų fakulteto studentėms.

VDU studentams suteikiamos ir mecenatų stipendijos

Vytauto Didžiojo universiteto pažangiausius, aktyviausius, darbščiausius studentus motyvuoja ir skatina ne tik universitetas, bet ir mecenatai. Kai kurie jų remia konkrečių fakultetų studentus, kai kurie skelbia konkursą viso universiteto studentijai. Kiekvieną semestrą Vytauto Didžiojo universiteto studentams skiriama virš 50 mecenatų ir vardinių stipendijų (J. Smilgevičiaus, V. Kuprevičiaus, V. Jurgučio, V. Jankūnaitės, J. Čepinskio, „Hermis-capital“, „Scaent Baltic“, St. Petersburgo (Florida) Lietuvių bendruomenės fondo, Vydūno fondo (Čikaga) Broniaus Kviklio, C. M. Gruodžio,  A. ir R. Gaškų paramos fondo ir kt.).

2010 m. rugsėjo pabaigoje pasirašius Liūto ir Francoise Mockūnų vardo stipendijų skyrimo nuostatus, 2011 m. sausį į JAV Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą Čikagoje pagal šių vardinių stipendijų programą išvyko konkursą laimėję keturi VDU studentai ir dėstytojas.

Nuo šiol kiekvienais metais rugsėjo 30 d. – per  žymus lietuvių išeivijos veikėjo Liūto Mockūno gimtadienį – VDU studentams bus skelbiamas konkursas vykti stažuotis į JAV. „Jauniems žmonėms yra būtina keliauti, pagyventi užsienyje, įgyti gyvenimo daugiakultūrinėje aplinkoje patirties. Tuomet, grįžę į Lietuvą, jie galės skleisti pažangias idėjas, keisti darbo kultūrą, kurti palankias verslo sąlygas“, – sakė F. Puzyna-Mockūnas. Pasak VDU mecenatės, tokiu būdu ji siekia įamžinti savo vyro atminimą, padėti Vytauto Didžiojo universitetui plėsti ir stiprinti tarptautinius ryšius, o Amerikos lietuvių bendruomenei – aktyvinti veiklą Lietuvoje.

Nuo 2003-ųjų vienam Menų, Humanitarinių mokslų ar Katalikų teologijos fakultetų magistrantui, tiriančiam Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūrą, kasmet skiriama profesorius Giedrius Kuprevičius įsteigta Viktoro  Kuprevičiaus vardo stipendija. 2010 m. kovo mėn. devintą kartą trys gabūs ir darbštūs VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentai buvo apdovanoti Jono Smilgevičiaus vardo stipendijomis.

2010 m. pažangiai ir socialiai aktyviai Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentei buvo įteikta pirmoji VDU Teisės fakulteto absolventų  įsteigta metinė stipendija. „Vardinėmis stipendijomis  siekiame paskatinti studentus ne tik gerai mokytis, bet ir vykdyti socialinę veiklą – įnešti savo indėlį į VDU Teisės fakultetą. „Nordia Baublys & Partners“ Kauno kontoroje dirba daug VDU absolventų, taigi dėl institucijos, kuriai gali būti skiriamos vardinės stipendijos, diskusijų nekilo – veikti savo Alma Mater labui mums yra smagu“, – teigė pirmosios VDU Teisės fakulteto laidos absolventas, „Nordia Baublys & Partners“ partneris Evaldas Rapolas. Šį absolventų žingsnį vertindamas VDU Teisės fakulteto prodekanas Mindaugas Bilius sakė, jog „labai malonu, kad buvę studentai prisimena VDU manydami, kad šis universitetas suteikė žinių ir į jį mielai sugrįžta“.

Studijuojantiems užsienyje – mainų programų stipendijos

Siekiant didinti mobilumą bei jo dvikryptiškumą tarptautiniai studentų, dėstytojų ir neakademinio personalo mainai yra vienas iš prioritetinių VDU tikslų. Šiuo metu VDU yra pasirašęs 75 dvišalio bendradarbiavimo sutartis su aukštojo mokslo institucijomis iš 28 pasaulio šalių: 2010 m. studentai pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis vyko į JAV, Estiją, Pietų Korėją, Lenkiją, Japoniją, Suomiją, Rusiją, Daniją, Latviją, o VDU lankėsi studentai iš Brazilijos, Pietų Korėjos, Japonijos ir Latvijos.
2009 m. įsteigus VDU mainų programų stipendiją studentams, vykstantiems studijuoti į užsienį pagal VDU dvišalio bendradarbiavimo sutartis, palyginti su 2009 m. išvykstančių VDU studentų su mainų programų stipendija, 2010 m. skaičius  padidėjo dvigubai.

Vadovaujantis Mainų programų stipendijų skyrimo nuostatais, 2010 metais 14 vykstančiųjų dalinių studijų į užsienio universitetus buvo skirtos iki 7 000 Lt dydžio mainų programų stipendijos. „Viena iš priežasčių, kodėl rinkausi studijas Vytauto Didžiojo universitete – galimybė išvykti ir įgyti naujų patirčių užsienio universitetuose. Labai džiaugiuosi, kad tai patyriau – studijos buvo labai įdomios ir naudingos“, – pasakojo VDU PMDF absolventė Jurgita Padolskytė, rudens semestrą studijavusi Kopenhagos universitete (Danija). Anot J. Padolskytės, negavus stipendijos išvykti studijuoti į užsienį ir už viską mokėti iš savo kišenės galėtų tikrai nedaug kas.

VDU suteikia mokesčių lengvatas

Vytauto Didžiojo universitetas savo bendruomenės nariams paramą teikia ir kita forma – ne tik skirdamas įvairias stipendijas. Universitete taip pat suteikiamos studijų mokesčio ir bendrabučio nuomos mokesčio lengvatos. Vadovaujantis VDU studentų skatinimo ir nuolaidų teikimo tvarka, 2010 m. buvo svarstyta beveik 200 studentų prašymų dėl mokesčio už mokslą lengvatų ir beveik 230 prašymų sumažinti bendrabučio nuomos mokestį. Mokesčio už mokslą lengvatas gavo 65 proc., o bendrabučio nuoma buvo sumažinta 81 proc.  (tuo tarpu 2009 m. bendrabučio nuoma buvo sumažinta 35 proc. prašiusiųjų).

Netekties atveju Vytauto Didžiojo universitetas 2010 m. išmokėjo per 20 vienkartinių stipendijų.

Išskirtinis dėmesys individualiems poreikiams

Nuo pat įkūrimo VDU siekė įsiklausyti į individualius poreikius, sudaryti palankias sąlygas visiems besimokantiems asmenims. Atsižvelgiant į specialius neįgaliųjų poreikius, universitete kuriama ir rekonstruojama materialinė universiteto bazė, turintiesiems negalią siekiama suteikti akademinę ir socialinę pagalbą. Dėl sudaromų sąlygų, programų lankstumo ir prieinamumo, pastebima, kad universitetą pasirenka vis daugiau negalią turinčių studentų. 2006 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo 26 negalią turintys asmenys, o 2010 m. jų buvo 127. Daugiausia universitete studijuoja studentai, kurių darbingumo lygis yra 30–40 proc.

Neįgaliems studentams Vytauto Didžiojo universitete ne tik yra taikomos atitinkamos stojimo lengvatos, bet ir visų studijų metu teikiamas išskirtinis dėmesys: finansinė parama, sudaromos palankios sąlygos apgyvendinimui universiteto bendrabučiuose, pritaikomos universiteto patalpos.

Per 2010 metus Vytauto Didžiojo universitete buvo paremta 100 neįgalių studentų (iš viso panaudota daugiau kaip 135 000 Lt): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo beveik 80 neįgaliųjų, tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 60 studentų, finansinės pagalbos priemonėms administruoti buvo panaudota beveik 7 000 Lt.

Kontaktinis asmuo:
VDU studentų reikalų tarnybos direktorius
Mantas Simanavičius
Tel.: 8 693 63659
El. paštas m.simanavicius@srt.vdu.lt

***
Dar daugiau aktualios informacijos žurnalistams rasite tinklalapyje mindaugas.vdu-lt.tit.lt

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.