Parama studentiškoms universiteto organizacijoms

Vytauto Didžiojo universiteto Statutas skelbia, kad universitetas, universiteto Tarybos nustatyta tvarka, remia Studentų atstovybę ir kitas studentų organizacijas. Galimos paramos formos:

 • skiria patalpas
 • skiria lėšas jų veiklai, studentų kultūros, sporto ir visuomeninei veiklai finansuoti.

Remiantis Statutu, VDU studentiškoms organizacijoms skiria tikslinę paramą, kuria siekiama skatinti bei puoselėti studentų iniciatyvas ir veiklas, plečiančias bendradarbiavimą ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kuriančias ar plėtojančias mokslo, meno, studijų organizavimo, kultūrines, visuomenines, sporto, pilietines bei kitokio pobūdžio iniciatyvas, taip garsinančias universiteto vardą.

Į universiteto paramą gali pretenduoti tik studentiškos universiteto organizacijos, t. y. universiteto organizacijos, kurios, vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašo nustatyta tvarka, yra įgijusios universiteto organizacijos statusą, o ne mažiau kaip du trečdaliai jų tikrųjų narių yra studentų statusą universitete turintys asmenys.

Universiteto teikiama parama studentiškoms universiteto organizacijoms remti kiekvienais finansiniais metais yra numatoma Universiteto metiniame biudžeto plane, šio lėšos yra valdomos Studentiškų universiteto organizacijų šalpos valdybos bei skiriamos projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į kasmetinį Studentiškų universiteto organizacijų Šalpos valdybos nutarimą dėl projektų konkurso terminų, prioritetų ir specialiųjų reikalavimų nustatymo.

2019 m. pagrindinis studentiškų universiteto organizacijų projektų konkursas

2019 m. vasario 4 d. Šalpos valdybos posėdžio nutarimu buvo patvirtinti 2019 m. pagrindinio projektų konkurso terminai, prioritetai ir specialieji reikalavimai.

2019 m. projektų konkurso prioritetinės veiklos kryptys:

 1. Socialiai atsakingo universiteto kūrimas
 2. Tarptautiškumo skatinimas
 3. Veiklų, susijusių su mokslu, menu ir studijomis, inicijavimas
 4. Santykių su universiteto bendruomenės nariais palaikymas ir plėtojimas
 5. Veiklų susijusių su studentų interesais ir jų atstovavimu koordinavimas

2019 m. numatyta visas sritis vienijanti veikla, kuri yra papildomai skatinama ir remiama (horizontalusis prioritetas) –  veikla susijusi su absolventų įtrauktimi, kviečiant juos sugrįžti į savo gimtąją Alma Mater, tokiu būdu įprasminant Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-mečio šventę, kurią universitetas mini visus 2019 m. Skatinama ir remiama veikla – abipusė partnerystė, naudinga tiek universitetui, tiek absolventui: žinios, bendri projektai, tobulinimosi galimybės, idėjų ir iniciatyvų įgyvendinimas – visa tai yra tik dalis veiklų, kurias galima nuveikti bendraujant ir bendradarbiaujant.

2018 m. pagrindinio projektų konkurso paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

 • paraišką kartu su ją lydinčiais dokumentais organizaciją privalo pateikti iki 2019 m. vasario 28 d. 15  val. dviem versijomis (nepristačius paraiškos originalo ir el. versijos iki nurodyto termino, paraiška nebus priimama ir vertinama):
  • užpildytą originalią (popierinę) paraiškos formą reikia pristatyti adresu S. Daukanto g. 27 – 206 (VDU Studentų reikalų departamentas)
 • paraiškos el. dokumento versiją PDF formatu atsiųsti el. paštu studentas@vdu.lt
 • atitinkamai, kartu su projekto paraiška, reikia pristatyti ir ją lydinčius dokumentus, tiek originaliame (popietiniame), tiek el. versijoje:
  • bendradarbiavimo sutarčių kopijas, jei projektas vykdomas su partneriais, bei elektronines jų versijas, pageidautina PDF formatu;
  • projekto vadovo gyvenimo aprašymą bei elektroninę jo versiją PDF formatu;
  • kitų organizacijos iniciatyva teikiamų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ar jų originalias kopijas bei jų elektronines versijas;
  • užpildytą standartizuotą narių sąrašo formą bei PDF jo versiją;
  • laisvos formos organizacijos metinės veiklos ataskaitą už 2018 kalendorinius metus ir jos elektroninę versiją, pageidautina PDF formatu;
  • organizacijos įstatų, nuostatų originalią kopiją bei šį dokumentą PDF formatu (pateikiama, jeigu šis dokumentas pasikeitė po VDU organizacijos statuso suteikimo datos).
   • pirmą kartą projektą teikianti organizacija taip pat turi pateikti: vieną organizacijos antspaudu, jei jį turi, ir vadovo parašu patvirtintą organizacijos registracijos pažymėjimo arba rektoriaus įsakymo, kuriuo organizacija buvo pripažinta kaip turinti Universiteto organizacijos statusą, originalią kopiją bei jos elektroninę versiją PDF formatu;
   • jeigu organizacija yra juridinis asmuo, ji turi pristatyti paramos gavėjo statuso originalią kopiją bei jos elektroninę versiją PDF formatu.
 • projekto paraiškoje nurodytos veiklos gali būti įgyvendintos laikotarpyje nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gruodžio 1 d.
 • organizacija gali teikti tik 1 (vieną) projekto paraišką į vieną prioritetinę veiklos kryptį
 • teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį, negalima teikti į V prioritetinę veiklos kryptį ir atvirkščiai
 • maksimali vienam projektui iš universiteto prašoma paramos suma teikiant projektus į I, II, III, IV prioritetinę veiklos kryptį neturi viršyti 1200 eurų (vienas tūkstantis du šimtai eurų, 00 €)

Projektų konkurso dokumentai:

Daugiau informacijos:

 • VDU Studentų reikalų departamentas
 • Adresas S. Daukanto g. 27-206, LT-44249 Kaunas
 • Telefonas  +370 37 751 175
 • El. paštas studentas@vdu.lt

Atsiskaitymas už projekto įgyvendinimą

Įgyvendinusi projektą (tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos) organizacija privalo atsiskaityti už Universiteto skirtų lėšų panaudojimą projekto veikloms vykdyti. Tai atliekama užpildant Projekto įgyvendinimo ataskaitą (prie ataskaitos pridedama su projekto vykdymo veiklomis susijusių iš Universiteto skirtos paramos lėšų atliktų pirkimų sąskaitos-faktūros, turima su projektu susijusi rašytinė ir vaizdinė medžiaga, projekto vykdytojų ir projekto dalyvių sąrašai bei kita aktuali informacija) ir ją pristatant į Studentų centrą bei elektroninę ataskaitos („Word“ dokumento) versiją atsiunčiant elektroniniu paštu studentas@vdu.lt

Dokumentai

Daugiau informacijos teikia

Studentų reikalų departamentas

 • Adresas S. Daukanto g. 27-206, LT-44249 Kaunas
 • Telefonas  +370 37 751 175
 • El. paštas studentas@vdu.lt