Gyvenamosios vietos skyrimas

Gyvenamoji vieta bendrabutyje yra skiriama vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto apgyvendinimo bendrabučiuose tvarkos aprašu:

Studentas sudaręs Apgyvendinimo sutartį bendrabutyje turi apsigyventi:

 • skiriant gyvenamąją vietą konkurso būdu, per Studentų reikalų departamento nustatytą terminą (reikia sekti informaciją vdu.lt naujienų skiltyje)
 • skiriant gyvenamąją vietą ne konkurso būdu, per 3 darbo dienas nuo Gyvenamosios vietos paskyrimo dienos

Nepasirašius Apgyvendinimo sutarties ir neįsikėlus į paskirtą gyvenamąja vietą per nustatytą laikotarpį, studentas netenka teisės į jam paskirtą gyvenamąją vietą.

Gyventojus apgyvendina ir iškeldina atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas, kuris fiksuoja faktinę įsikėlimo arba išsikėlimo į (iš) gyvenamosios vietos datą, nuo kurios pradedamas arba baigiamas skaičiuoti apgyvendinimo bendrabutyje laikotarpis.

Įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą asmenys privalo nuo 14 val., išsikelti – iki 12 val., tačiau atsižvelgiant į studento prašymą ir galimybes jį tenkinti, atsakingas Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojas turi teisę keisti įsikėlimo ar išsikėlimo laiką, jį susiderinus tarpusavyje tame pat bendrabutyje, kuriame gyvenama.

Apsigyvenimo bendrabutyje procedūra

 • Iki įsikėlimo į bendrabutį momento, VDU studentas apsigyvenantis bendrabutyje akademiniams metams ar trumpesniam laikotarpiui https://epasirasymas.vdu.lt/ portale turi el. būdu sudaryti Apgyvendinimo sutartį, visais kitais atvejais – sutarti sudaroma apgyvendinimo bendrabutyje metu, prieš tai susipažinus su Universiteto bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis
 • Apsigyvenimo bendrabutyje metu, studentas turi:
  • būti sudaręs (arba sudaryti) Apgyvendinimo bendrabutyje sutartį
  • pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą
 • Studentas apsigyvendamas paskirtame bendrabučio kambaryje ir įgijęs individualaus naudojimo turtą, turi įsitikinti, kad jis neturi gedimų ir (ar) trūkumų. Pretenzijos dėl gyvenamosios vietos pase nenurodytų gedimų ir (ar) trūkumų po apgyvendinimo procedūros praėjus 24 val. – nepriimamos.

Studentas, ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena prieš išsikeldamas iš gyvenamosios vietos, apie tai privalo pranešti atsakingam Universiteto (bendrabučio) administracijos darbuotojui, sumokėti Universiteto vidaus tvarkoje priskirtus su apgyvendinimu susijusius mokesčius, atlaisvinti gyvenamąją vietą ir grąžinti išduotą inventorių bei išsivežti turėtą asmeninį turtą.

Mokesčiai už apgyvendinimą

Visi su apgyvendinimu susijusios mokesčių mokėjimo sąlygos ir terminai yra reglamentuoti Apgyvendinimo sutartyje, tačiau svarbu žinoti, jog:

 • Jei apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, gyventojas mokestį už einamąjį mėnesį turi sumokėti iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos.
 • Jei sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui, gyventojas paskirtą mokestį už visą apgyvendinimo sutartyje numatytą apgyvendinimo laikotarpį turi sumokėti per 1 (vieną) dieną nuo apsigyvenimo gyvenamojoje vietoje dienos.

Mokestis už svečio apgyvendinimą yra paskaičiuojamas studentui ir pridedamas prie studento apgyvendinimo mokesčio mokėjimo. Gyventojams, laiku nesumokėjusiems su apgyvendinimu susijusių mokesčių, skiriamos drausminančios priemonės.