D.U.K. stojantiesiems

Kur ir kada galima pateikti prašymą dalyvauti priėmimo konkurse?
Bendrasis priėmimas vykdomas nuo birželio 1 d. LAMA BPO sistemoje.
Universitetinis priėmimas Vytauto Didžiojo universitete vykdomas į pirmosios pakopos (bakalauro) nuolatines ir vientisąsias (teisės) studijas kovo 1 d. – gegužės 7 d. ir  rugpjūčio 7 – 20 d. Stojantieji per universitetinį priėmimą galės pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas.

Kokio dydžio yra stojamoji studijų įmoka 2017 metų priėmime?
Stojamosios studijų įmokos, kaip ir prašymo koregavimo mokesčio, nėra. Dokumentų įforminimo metu, kai bus pasirašomos studijų sutartys, priimtieji turės sumokėti registracijos mokestį toje aukštojoje mokykloje, į kurią bus pakviesti studijuoti (VDU registracijos mokestis – 40 Eur).

Ar reikia atvykti į bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą užpildžius prašymą internetu?
Bendrojo priėmimo metu bus vykdomas elektroninis dokumentų kopijų prisegimas LAMA BPO informacinėje sistemoje, tad stojantiesiems nereikės fiziškai pristatyti dokumentų į LAMA BPO (kilus abejonėms dėl dokumento tikrumo, stojantysis gali būti paprašytas fiziškai pristatyti originalų dokumentą).

Kokių dokumentų kopijas reikia prisegti prie savo prašymo LAMA BPO informacinėje sistemoje, jei vidurinį išsilavinimą įgijau anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje?
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau nei 2010 metais Lietuvoje, LAMA BPO informacinėje sistemoje reikia prisegti šių dokumentų kopijas:

  • brandos atestatą ir jo priedą (-us) arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus (originalus) arba notaro patvirtintus jų nuorašus;
  • pažymas apie perlaikytus arba papildomai laikytus brandos egzaminus, pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Ar priėmimui į aukštąją mokyklą turi įtakos prašymo dalyvauti priėmimo konkurse pildymo data?
Prašymo pildymo data priėmimo rezultatams įtakos neturi.

Ar norint studijuoti savo lėšomis reikia dalyvauti bendrajame priėmime? Ar į valstybės nefinansuojamas vietas yra priimama be konkurso?
Į valstybės nefinansuojamas vietas konkursas yra vykdomas tiek universitetinio, tiek bendrojo priėmimo metu.

Jei stojimo prašyme į valstybės finansuojamas vietas bus užpildyti 9 pageidavimai ir nei vienas jų nebus patenkintas, ar aukštoji mokykla pasiūlys mokamas studijas?
Jeigu tarp savo pageidavimų nepateiksite prašymo į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, tuomet aukštoji mokykla mokamų studijų pasiūlyti negalės. Jei neįstoję į valstybės finansuojamą vietą tam tikroje studijų programoje norėtumėte studijuoti savo lėšomis, turėtumėte tai pažymėti pageidavimų sąraše.

Ar tai, kad brandos atestatas yra su pagyrimu, turi įtakos stojant?
Ne, bet pagyrimą gavote už gerus rezultatus, kurie ir padės įstoti.

Kiek reikia būti išlaikius valstybinių brandos egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą VDU?
Pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas,  minimalūs rodikliai priklauso nuo mokyklos baigimo metų ir studijų srities.
2017 m. baigiantiems mokyklą ir norintiems pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą reikalingas valstybinio lietuvių kalbos egzamino įvertinimas, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzamino B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis įvertinimas (užsienio kalbos lygis nustatomas, laikant brandos egzaminą arba tarptautinį egzaminą, patvirtinantį B1 arba aukštesnį lygmenį), ir matematikos brandos egzamino įvertinimas (išskyrus pretenduojant į menų studijų srities programas).

Kaip yra skaičiuojamas konkursinis/stojamasis balas?
Pagrindiniams kriterijams naudojama 0–10 balų skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, tuomet jie sumuojami. Prie gautos sumos pridedami ir papildomų kriterijų balai. Jeigu į konkursinį balą įskaičiuojami metiniai pažymiai, jie perskaičiuojami remiantis šia lentele:

Įvertinimų skalės Patenkinami įvertinimai
Mokyklinė dešimtbalė skalė 4 5 6 7 8 9 10
A lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo 12 15 19 23 26 30 33
B lygio dalyko metinis įvertinimas, perskaičiuotas kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo 6 8 10 12 13 15 17

Jei nelaikiau egzamino, ar skaičiuojant konkursinį balą vietoj egzamino bus rašomas 0 įvertinimas?
Jei asmuo nėra laikęs studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų valstybinių brandos  egzaminų, vietoj nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo imamas į brandos atestatą įrašytas atitinkamo dalyko metinis pažymys (vietoje metinio pažymio gali  būti imamas mokyklinio brandos egzamino įvertinimas, kuris yra perskaičiuojamas). Į konkursinį balą  negali būti įskaičiuojamas pagrindinio dalyko metinis pažymys.

Jei laikiau brandos egzaminą, tačiau jo įvertinimas konkursinio balo formulėje yra žemesnis už  metinį to dalyko įvertinimą, perskaičiuotą į dešimtbalę priėmimo skalę, kuris balas bus  skaičiuojamas priėmimo metu?
Konkursinis balas bus skaičiuojamas iš palankesnio stojančiajam rezultato. Metinis pažymys negali  būti imamas pagrindinio dalyko ir lietuvių kalbos bei literatūros. Pvz.: chemijos egzamino  įvertinimas yra 24, o metinis pažymys išplėstiniu (A) kursu – 8, tai bus skaičiuojamas metinio  pažymio koeficientas.

Kiek kvietimų studijuoti galiu gauti bendrojo priėmimo metu?
Pagrindinio bei papildomo priėmimo metu galima gauti 1 kvietimą: į valstybės finansuojamą (vf), valstybės nefinansuojamą (vnf) ar valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (vnf/st).

Esu atleistas nuo brandos egzaminų. Kaip šiuo atveju bus skaičiuojamas konkursinis balas?
Jei stojantysis atleistas nuo dalyko brandos egzaminų, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai. Skaičiuojant konkursinį balą jie perskaičiuojami pagal metinių ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų perskaičiavimo tvarką. Jeigu nėra numatyto dalyko metinio pažymio, laikoma, kad to dalyko egzamino arba metinis pažymys yra „nulis“, konkurse dalyvauti leidžiama.

Kada vyksta stojamieji egzaminai?
LAMA BPO sistemoje pasirinkus studijų programą su stojamuoju egzaminu, pranešama, kad yra reikalingas stojamasis egzaminas (registracija į stojamąjį egzaminą būtina). Apie stojamuosius egzaminus galite sužinoti sekdami informaciją  aukštųjų mokyklų ir LAMA BPO tinklalapiuose.

Ar apskaičiuojant konkursinį balą atsižvelgiama į metinių pažymių vidurkį?
Konkursinis balas sudaromas iš priėmimo sąlygose nurodytų egzaminų ir metinių pažymių, o į metinių pažymių vidurkį neatsižvelgiama.

Kas bus tuo atveju, jei neatvyksiu laikyti stojamojo egzamino arba motyvacijos testo?
Jeigu neatvyksite laikyti stojamojo egzamino ar motyvacijos įvertinimo testo, Jūs negalėsite dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą vietą. Iš motyvacijos testo gavus įvertinimą 0 taip pat bus neleidžiama dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas vietas.

Ar dalyvaujant stojimo konkurse į aukštąją mokyklą stojantiesiems taikomas amžiaus cenzas?
Ne, netaikomas.

Esu lietuvių kilmės Lenkijos Respublikos pilietis. Ar galiu pretenduoti į Lietuvos valstybės finansuojamą vietą?
Lietuvių kilmės asmenys, pateikę šalies, iš kurios atvyko, lietuvių bendruomenės pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Daugiau informacijos apie tai galima rasti čia.

Vidurinę mokyklą baigiau užsienyje. Kur turėčiau kreiptis dėl įgytos kvalifikacijos įvertinimo?
Dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimo reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą Vilniuje, adresu A.Goštauto g. 12, tel. (+370 5)  210 4772, el.p. skvc@skvc.lt

Ar yra papildomų egzaminų (be nurodytų priėmimo taisyklėse), jei vidurinė mokykla baigta ne Lietuvos Respublikoje?
Stojantiesiems į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas Studijų kokybės vertinimo centro pažymoje dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo gali būti nurodyta, kad asmuo turi papildomai išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą. Tokiu atveju stojantieji lietuvių kalbos įskaitą laiko Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedroje jų nustatyta tvarka.

Ar galima bus pretenduoti į Vytauto Didžiojo universitete likusias laisvas vietas?
Į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas bus galima pretenduoti universitetinio priėmimo metu, kuris vyks rugpjūčio 7 – 20 d.

Kaip galėsiu pasirašyti studijų sutartį su universitetu?
Pakviestiems studijuoti VDU siūloma pasirašyti sutartį dviem būdais:

  • Sutarties sudarymas internetu (turintiems elektroninę bankininkystę, mobilų ar elektroninį parašą);
  • Sutarties sudarymas atvykus į VDU ir gavusiems prisijungimo duomenis.

Daugiau informacijos teikia