Universiteto mokslininkei – Nepriklausomybės stipendija

2434

VDU Česlovo Milošo slavistikos centro mokslo darbuotojai istorikei dr. Giedrei Milerytei buvo paskirta šių metų Valstybės Nepriklausomybės stipendija.

LR Seimo įsteigta Nepriklausomybės stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus. Stipendija skiriama tiek už jau pasiektus rezultatus, tiek už numatomų projektų reikšmingumą. Kandidatus rekomenduoja mokslininkai ir mokslo bei studijų institucijos, o laureatą išrenka stipendijos skyrimo komisija. Šiemet tarp konkurse dalyvavusių kandidatų buvo ir VDU Menotyros katedros dėstytoja dr. Ingrida Veliutė.

Už dr. Giedrės Milerytės kandidatūrą balsavo du trečdaliai stipendijos skyrimo komisijos narių. Komisijai pateiktame projekte laureatė išsikėlė tikslą parengti monografiją „Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje 1945–1990 m.“, kurioje būtų tęsiama jos daktaro disertacijos tyrimų problematika – „analizuoti lietuvių ir lenkų santykius emigracijoje bei lietuvių ir lenkų subrandintus Lietuvos ir Lenkijos ateities santykių vaizdinius“. Monografijai parengti planuojamos mokslinės stažuotės Pasaulio lietuvių archyve (Čikaga), Juzefo Pilsudskio institute (Niujorkas), Paryžiaus priemiestyje Maisons-Laffitte (Prancūzija) įsikūrusioje J. Giedraičio redaguoto žurnalo “Kultūra” redakcijoje.

Stipendija įteikiama dviejomis dalimis: pirmoji dalis skiriama Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją, o antroji – po metų, kai laureatas pateikia įgyvendintą tyrimo projektą.

2011 m. Nepriklausomybės stipendija buvo paskirta VDU Istorijos katedros mokslo darbuotojui dr. Kęstučiui Bartkevičiui.

Apie dr. Giedrę Milerytę

VDU mokslininkė istorikė dr. Giedrė Milerytė VDU įgijo istorijos bakalauro ir magistro laipsnius (magistro tezės tema – „Mažosios Lietuvos lietuvių egziliniai likimai 1945 m. – XX a. 6 deš.“), 2012 m. universiteto Istorijos katedroje apgynė daktaro disertaciją tema „Lietuvos ir Lenkijos ateities vizijos emigracijoje 1945–1990 m.“. 2007–2011 m. G. Milerytė dirbo archyvare VDU Lietuvių išeivijos institute, nuo 2012 m. ji yra VDU Č. Milošo slavistikos centro mokslo darbuotoja.

Doktorantūros studijose stipendijos laureatė gilinosi į lietuvių ir lenkų santykius išeivijoje, Lietuvos ir Lenkijos ateities vizijas, archyvinę medžiagą apie šių tautų ryšius. Šiuo metu mokslininkė vykdo du mokslinius projektus, kuriuos finansuoja Lietuvos mokslo taryba – apie lietuvių išeivijos archyvinį palikimą Lietuvoje bei Lietuvių Katalikų Tautinės Bažnyčios istoriją.

Dr. G. Milerytė yra dviejų monografijų, įvairių mokslinių publikacijų autorė – jos straipsniai skelbti leidiniuose „Kauno istorijos metraštis“, „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“ ir kt. Istorikė skaitė pranešimus ir buvo organizacinių komitetų narė mokslinėse konferencijose Lietuvoje bei Italijoje, studijavo pagal mainų programą ir stažavosi M. Koperniko universitete (Lenkija), atliko praktiką „Paribio fonde“ Seinuose, stažavosi Lenkijos mokslų akademijoje, Vokiečių istorijos institute (Lenkija), Čikagos JAV lietuvių bendruomenėje. Istorikė dalyvauja rengiant vasaros kultūros kursus užsienio lietuviams „Refresh in Lithuania“, Pasaulio lietuvių bendruomenės archyvų komisijos veikloje.

Už savo pasiekimus akademinėje veikloje, dr. G. Milerytė apdovanota Katalikų religinės šalpos (2007 m.), V. Daugirdaitės-Sruogienės (2008 m.), Lietuvos mokslo ir studijų fondo (2009–2010 m.), Robert Bosch vardo (2010 m.) bei VDU aktyviausių doktorantų ir jaunųjų mokslininkų (2012 m.) stipendijomis.

Nuotr. A. Vaicekausko.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.